Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap bài giảng toán cao cấp a1

Bài giảng tóm t t Quá trình Hóa h c và Hóa lý trong k thu t mơi tr

ng

Các Ví d và Bài t p (tt)
Chương 1

CƠ SỞ QUÁ TRÌNH TRUYỀN KHỐI và PHÂN RIÊNG
Bài tập 10:
M t dòng khí ch a 3 % SO2 
c x  lý qua tháp  m s  d ng n c. Nh  h p th , 99% c u t  này 
b  lo i kh i dòng khí. Tháp làm vi c   25oC và 1at. Dòng khí và dòng l ng s  d ng có l u l ng l n 
l t là 20 mol/ m.h và 100 mol/ m.h. Ph ng trình 
ng cân b ng có d ng: y* = 3,1 x   25oC. 
mol
mol
H  s  truy n ch t 
c xác  nh nh  sau:  β x = 60 3
  và   β y = 15 3
 
m h(Δx = 1)

m h(Δy = 1)
a/ Tính s  b c truy n kh i noy,  
b/ V n t c t i u c a pha khí trong tháp là: 3,5 m/s, kh i l ng riêng c a h n h p khí 1,117 kg/m3
và l u l ng th tích pha khí G = 5488 m3/h (đi u ki n chu n). Phân t l ng trung bình c a h n
h p khí ch n b ng 28,94. V n t c pha khí đi trong tháp nh h n 30% so v i v n t c gi i h n. Hãy
xác đ nh đ ng kính tháp.
c/ Chi u cao t

ng 

ng c a 1 b c truy n kh i và chi u cao vùng làm vi c c a tháp. 

d/ Xác  nh h  s  tr  l c t ng qt c a q trình h p th . Trong  ó, tr  l c trong pha khí chi m 
bao nhiêu ph n tr m?  
e/ S  d ng Nox và hex, xác  nh l i chi u cao vùng làm vi c c a tháp. 

DuMyLe - Khoa Mơi tr

ng, HBK Tp.HCM

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×