Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap fuzzy logic toolbox for use with matlab

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BỘ MÔN ĐỊA CƠ – NỀN MÓNG

BÁO CÁO
THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
GVHD:…………………….
HỌ TÊN:…………………….
MSSV:…………………….
NHÓM LỚP:……………..

TPHCM, tháng 09 / 2016


PHẦN I
THỰC TẬP NGOÀI HIỆN TRƯỜNG

Trang 1THỰC TẬP NGOÀI HIỆN TRƯỜNG
(Viết phần này ngắn gọn trong 1 trang)

Ngày 01/01/2016:
-

Thực tập nội dung:
o Khoan khảo sát, lấy mẫu đất nguyên dạng
o Xuyên tiêu chuẩn SPT

-

Công việc đã thực hiện:
o Nhận biết dụng cụ khoan, đo kích thước.. (Hình…)
o Theo dõi trình tự khoan
o Mô tả đất đá
o (SV tự viết tiếp)…

Ngày 07/01/2016:
-

Thực tập nội dung:

-

Công việc đã thực hiện :

Trang 2


HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH KHOAN THĂM DÒ
(Đưa vào 4-5 hình, chỉ trình bày trong 1 trang!! Phải ghi chú thích dưới mỗi hình. SV tham khảo
cách trình bày bên dưới)

HÌNH 1

HÌNH 2

Hình 1 Cần khoan và mũi khoan


Hình 2 Ống lấy mẫu nguyên dạng

HÌNH 3

HÌNH 5
Hình 3 Dung dịch Bentonite

HÌNH 4

Hình 5 Dàn khoan thăm dò
Hình 4 Mẫu nguyên dạng

Trang 3


HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT
(Đưa vào 4-5 hình, chỉ trình bày trong 1 trang!! Phải ghi chú thích dưới mỗi hình. SV tham khảo
cách trình bày bên dưới)

HÌNH 6

HÌNH 7

Hình 6 …..

Hình 7…….

HÌNH 8

HÌNH 10
Hình 8 …….

HÌNH 9

Hình 10……

Hình 9……….

Trang 4


HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH XUYÊN TĨNH CPT
(Đưa vào 4-5 hình, chỉ trình bày trong 1 trang!! Phải ghi chú thích dưới mỗi hình. SV tham khảo
cách trình bày như trên)

Trang 5


PHẦN II
BÁO CÁO KẾT QUẢ

Trang 6


(Bản vẽ mặt bằng bố trí các điểm thăm dò)

Trang 7


(Bản vẽ hình trụ hố khoan 1)

Trang 8


(Bản vẽ hình trụ hố khoan 2)

Trang 9


(Bản vẽ mặt cắt địa chất công trình)

Trang 10


(Bảng số liệu kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh CPT)

Trang 11


(Biểu đồ kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh CPT)

Trang 12


PHẦN III
THUYẾT MINH

Trang 13


1. Mở đầu – Mục đích và nhiệm vụ
(Viết như hướng dẫn trên lớp)
2. Khối lượng công việc
(Viết như hướng dẫn trên lớp)
3. Điều kiện địa chất công trình
3.1. Cấu tạo địa chất:
(Viết như hướng dẫn trên lớp)

Trang 14


Lớp 1: mô tả đất …….., bề dày ………., trị số N ………
-

Sức kháng xuyên:
:

=….. - …… (kG/cm2)

o Sức kháng ma sát hông đơn vị :

=….. - …… (kG/cm2)

o Sức kháng mũi đơn vị

-

Đặc trưng cơ lý trung bình:
o Thành phần hạt:
 Hàm lượng sỏi sạn:
 Hàm lượng cát:
 Hàm lượng bụi:
 Hàm lượng sét:
o Độ ẩm: W =……. %
o Khối lượng riêng tự nhiên:  = ……. (g/cm3)
o Tỷ trọng hạt: Gs = ……..
o Khối lượng riêng khô:

=…… (g/cm3)

o Hệ số rỗng: e = …….
o Độ bão hòa: Sr =………
o Giới hạn chảy: WL = ………. %
o Giới hạn dẻo: WP = ……… %
o Chỉ số dẻo: IP =
o Module tổng biến dạng :

/

=……….

o Sức chống cắt:
 Góc ma sát trong :  =……..
 Lực dính : c = ………

Trang 15


3.2. Điều kiện địa chất thủy văn:
(Viết như hướng dẫn trên lớp)
4. Đánh giá điều kiện địa chất công trình và nêu kiến nghị
4.1. Đánh giá điều kiện địa chất công trình:
(Viết như hướng dẫn trên lớp)
4.2. Kiến nghị về giải pháp nền móng:
(Viết như hướng dẫn trên lớp)

Trang 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×