Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap đề thi cuối kì có đáp án (tham khảo)

THI MÔN: PHÁP LU T VI T NAM
PH N I: NH N
NH (CH N
ÁP
Câu 1: Xét x phúc th m là m t giai o n b t bu c
trong quá trình gi i quy t v án hình s .
A. úng
B. Sai
Câu 2: Ng i ph m vào t i r t nghiêm tr ng không
c h ng án treo.
B. Sai
A. úng
Câu 3: Vi c chia th a k không b t bu c ph i
c
ti n hành t i a i m m th a k .
A. úng
B. Sai
Câu 4: Vi n ki m sát là ch th duy nh t có th m
quy n truy t t i ph m ra tr c Tòa.
A. úng
B. Sai

18 tu i không thu c i t ng
Câu 5: Con ã
c h ng th a k không ph thu c n i dung c a
di chúc.
B. Sai
A. úng
Câu 6: M i b n án hình s s th m u có th
c
kháng cáo, kháng ngh
xét x theo th t c phúc
th m.
B. Sai
A. úng
Câu 7: M t hành vi ph m t i không th b áp d ng
nhi u hình ph t b sung.
A. úng
B. Sai
Câu 8: Ng i t
15 tu i n ch a
18 tu i v n
có th l p di chúc n u
c cha, m ho c ng i
giám h
ng ý.
A. úng
B. Sai
Câu 9: Ng i làm ch!ng cho vi c l p di chúc không
th
ng th i là ng i
c chia th a k theo pháp
lu t.
A. úng
B. Sai
Câu 10: Trong m i tr ng h p, vi c giao k t h p
ng lao ng không xác nh th i h n ph i
c
l p b"ng v#n b n.
A. úng
B. Sai
Câu 11: Th i hi u truy c!u trách nhi m hình s là

th i h n
c quan ti n hành t t ng i u tra v án
hình s .
B. Sai
A. úng
Câu 12: Vi c tái th m b n án hình s ã có hi u l c
pháp lu t ch$
c th c hi n khi có kháng ngh .
A. úng
B. Sai
Câu 13: N u ng i
l i th a k không l p di chúc
thì di s n có th chia theo pháp lu t.
A. úng
B. Sai

ÁN

IC

NG (Tham kh o)

ÚNG HO C SAI
TR
L I)
Câu 14: Nh%ng ng i th a k có quy n th&a thu n
chia di s n khác v i n i dung di chúc (h p pháp).
A. úng
B. Sai
Câu 15: T i r t nghiêm tr ng là t i có m!c cao nh t
c a khung hình ph t là trên b y n#m tù.
B. Sai
A. úng
Câu 16: Di chúc b"ng v#n b n thì không xác nh
th i h n ch m d!t hi u l c.
A. úng
B. Sai
Câu 17: M t trong nh%ng c#n c!
c xóa án
tích là ng i ph m t i ph i th hi n mình c i t o t t.
A. úng
B. Sai
Câu 18: Ng i lao ng b ng c ãi, c 'ng b!c thì
có quy n n ph ng ch m d!t h p ng lao ng.
B. Sai
A. úng
Câu 19: Khi h p ng lao ng xác nh th i h n
h t h n thì hai bên ph i ký k t h p ng lao ng
m i.
A. úng
B. Sai
Câu 20: Th i hi u truy c!u trách nhi m hình s
c tính k t ngày t i ph m
c phát hi n.
A. úng
B.Sai

Trang / - Mã

thi


PH N 2: LÝ THUY T (HÃY CH N M T ÁP ÁN ÚNG NH T)
Câu 21.Hình ph t nào sau ây ch$
c áp d ng i v i t i ít nghiêm tr ng?
A.C nh cáo
B.C i t o không giam gi%
C.Tù có th i h n
D.A và B úng
E.A, C úng
Câu 22.Bi n pháp nào sau ây

c áp d ng trong giai o n i u tra v án hình s ?

A.T ch thu tài s n
B.T ch thu tang v t, ph

ng ti n ph m t i.

C.T m giam
D.B và C úng
E.A, B,C úng
Câu 23.Ch th nào sau ây có quy n kháng ngh b n án hình s s th m?
A.B cáo
B.C quan i u tra
C.Vi n ki m sát
D.A và B úng
E.A, C úng
Câu 24.N i dung nào sau ây không phù h p v i vi c chia th a k theo pháp lu t?
A.Chia
B.Ng

u cho nh%ng ng
i th a k không

C.Không phân bi t

i cùng hàng
c t ch i nh n di s n

tu i ng

i th a k

D.A và C úng
E.A, B và C

u úng

Câu 25.

ng nào sau ây c a ng

it

A.Con nuôi ch a

18 tu i

i ch t

ch

ng th a k không ph thu c n i dung di chúc?


B.Con riêng ch a

18 tu i

C.Cha, m nuôi
D.A, B, C úng
Câu 26.Gi%a ng

i

l i th a k v i ng

i th a k th v có m i quan h nào sau ây?

A.Ng

i

l i th a k có th là ông (bà) n i, ngo i c a ng

B.Ng

i

l i th a k có th là ông (bà) c n i, ngo i c a ng

C.Ng

i

l i th a k có th là v , ch ng c a ng

i th a k th v
i th a k th v

i th a k th v

D.A, B và C úng
E.A và B úng
Câu 27.Ng i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng nào sau ây có quy n
lao ng, nh ng ph i báo cho ng i s d ng lao ng bi t tr c ít nh t 45 ngày?
A.H p

ng lao

ng không xác

B.H p

ng lao

ng xác

C.H p

ng lao

ng theo mùa v ho c theo m t công vi c nh t

n ph

ng ch m d!t h p

nh th i h n

nh th i h n t

12 tháng

n 36 tháng
nh có th i h n d

i 12 tháng

D.A, B úng
E.A, B và C úng
Câu 28.Khi nào di s n

c chia theo pháp lu t?

A.Không có di chúc
B.Có tranh ch p gi%a nh%ng ng
C.Nh%ng ng

i th a k theo di chúc

i th a k th&a thu n chia theo pháp lu t

D.A, C úng
E.A, B và C úng
Câu 29.Th i hi u truy c!u trách nhi m hình s
A.5 n#m
B.10 n#m
C.15 n#m
D.20 n#m

i v i ng

it

16 tu i tr lên ph m t i có th là:

ng


E.A, B, C, D úng
Câu 30.Khác v i c i t o không giam gi%, án treo có
A.M!c cao nh t là
B.Không

c i m nào sau ây?

n 3 n#m

c áp d ng

i v i t i r t nghiêm tr ng

C.Ph i ch p hành m t th i gian th thách
D.A và C úng
E.A,B và C sai
PH N 3: BÀI T P (HÃY CH N M T ÁP ÁN ÚNG NH T)
Câu 31.Tr(n M b xét x theo kho n 1 i u 136 BLHS“Ng i nào c p gi t tài s n c a ng i khác, thì b ph t
tù t m t n m n n m n m”. V y Tòa có th xem xét cho Tr(n M h ng án treo
c không?
A.Có th , n u Tr(n M b k t án ba n#m tù
B.Có th , n u Tr(n M b k t án d

i ba n#m tù

C.Có th , n u Tr(n M không ph m t i m i trong th i gian th thách
D.A và B úng
E.A, B và C úng
Câu 32.Ngày 1.7.2009, M n ph m t i tr m c p và b b t t m giam. Ba tháng sau, Tòa a ra xét x và ph t 21
tháng c i t o không giam gi%. Ngày 1.4.2010, M n ti p t c ph m t i c p gi t và b b t t m giam. Ba tháng sau
tòa a ra xét x và ph t M n 5 n#m tù giam. V y M n còn ph i ti p t c ch p hành hình ph t bao lâu?
A.5 n#m 7 tháng tù giam
B.5 n#m 1 tháng tù giam
C.4 n#m 11 tháng tù giam
D.A, B, C sai
Câu 33.Nam (19 tu i) ph m t i theo kho n 1 i u 110 BLHS “Ng i nào i x tàn ác v i ng i l thu c mình
thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi
n m t n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m” nên b Tòa ph t
ba tháng c i t o không giam gi%. Vi c Tòa tuyên án nh v y úng hay sai?
A. úng, vì kho n 1 i u 110 BLHS có quy

nh hình ph t c i t o không giam gi%

B. úng, vì hình ph t c i t o không giam gi%

c áp d ng cho t i ít nghiêm tr ng;

C.Sai, vì kho n 1 i u 110 BLHS quy
D.Sai, vì Nam 19 tu i nên không

nh ph i ph t

n 1 n#m c i t o không giam gi%

c áp d ng hình ph t c i t o không giam gi%


E.A, B, C và D

u sai

Câu 34.Lê A (15 tu i) ch
ng r rê Nguy)n H (19 tu i) c p gi t tài s n nên b tòa x theo kho n 1 i u 136
BLHS (ng i nào c p gi t tài s n c a ng i khác, thì b ph t tù t m t n m n n m n m). Tòa tuyên ph t Lê A
m t n#m r 'i tù và Nguy)n H hai n#m tù. Vi c tuyên án này sai n i dung nào sau ây?
A.Sai, vì Lê A ch
B.Sai, vì hai ng

ng r rê Nguy)n H ph m t i nên hình ph t Lê A ph i n ng h n
i cùng ph m t i nên hình ph t ph i b"ng nhau

C.Sai, vì Lê A m i 15 tu i nên không b áp d ng hình ph t trong tình hu ng này
D.Sai, vì ây là t i nghiêm tr ng nên ch$ áp d ng cho ng

i ã thành niên

E.A, B, C và D úng
Câu 35: Tín ph m t i hành h ng i khác theo kho n 1 i u 110 BLHS “Ng i nào i x tàn ác v i ng i l
n m t n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m” vào
thu c mình thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi
ngày 1.9.2004 nh ng không b b t c*ng không b& tr n. Ngày 1.4.2007, Tín ph m t i tr m c p (t i r t nghiêm
c không?
tr ng). n ngày 1.3.2014, c quan ch!c n#ng có quy n kh i t Tín v t i hành h ng i khác
A.Không, vì t i này có th i hi u truy c!u trách nhi m hình s là 5 n#m, k t ngày 1.9.2004;
B.Không, vì t i này có th i hi u truy c!u trách nhi m hình s là 5 n#m, k t ngày 1.4.2007
C.

c, vì th i hi u truy c!u trách nhi m hình s

i v i t i này v n còn;

D.A và B úng
Câu 36.Ông M+ do b b!c cung nên th a nh n ph m t i gi t ng i và b Tòa s th m tuyên ph t 19 n#m giam.
B n án s th m không có kháng cáo, kháng ngh nên có hi u l c. Sau ó, c quan có th m quy n phát hi n quá
trình th lý, i u tra có nhi u vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng và k t lu n ông M+ không ph m t i gi t ng i mà
ph m t i gây th ng tích d n n ch t ng i. V y, cách th!c x lý nào sau ây là úng pháp lu t?
A.Kháng ngh

xét l i theo th t c giám

B.Kháng ngh

xét l i theo th t c tái th m

C.Kháng ngh

xét x l i theo th t c phúc th m

D.Tòa xét x s th m ra quy t
E.A, B và C

c th m

nh h y b n án

u sai.

Câu 37.A ph m t i theo kho n 1 i u 120 BLHS (có khung hình ph t tù t 3 n#m n 10 n#m). T i Tòa, Vi n
ki m sát ngh m!c án t 5 n 7 n#m tù giam. Trong tình hu ng này H i ng xét x không có quy n ph t A:
A.D

i 5 n#m tù

B.Trên 7 n#m tù


C.Trên 10 n#m tù
D.A, B,C sai
E.A, B,C úng
Câu 38: Vi c áp d ng hình ph t trong tình hu ng nào sau ây là úng?
A.K b tòa ph t m t n#m tù t i tr m c p và m t n#m tù t i ánh b c; tòa t ng h p hình ph t là hai n#m tù nh ng
cho h ng án treo.
B.Q 17 tu i b tòa ph t 10 n#m t i gi t ng
ph t i v i Q 30 n#m tù giam

i, 14 n#m t i hi p dâm và 8 n#m t i c

p tài s n; Tòa t ng h p hình

C.N 18 tu i ph m t i b tòa ph t n#m tháng c i t o không giam gi%
D.A, B,C úng
E.A, C úng
Câu 39.X (20 tu i) b tòa ph t 17 n#m tù v t i c p tài s n và 19 n#m tù v t i gi t ng i. Sau m i hai n#m c i
t o, ngày 1.7.2008, X
c gi m án l(n (u là b n n#m. N u X ti p t c c i t o t t s,
c gi m án nhi u l(n
nh ng t i thi u ph i ti p t c ch p hành thêm bao lâu, k t ngày 1.7.2008?
A.18 n#m
B.15 n#m
C.13 n#m
D.5 n#m
E.A, B, C sai
Câu 40.Ông Nhân ký h p ng lao ng có th i h n 24 tháng (k t ngày 1.6.2011) v i Công ty Z. Sau khi h p
ng lao ng h t h n, ông Nhân v n i làm bình th ng dù công ty Z và ông Nhân không ký h p ng lao ng
m i. Ngày 10.7.2013 Công ty Z yêu c(u ông Nhân ngh$ vi c. V y, yêu c(u này là:
A. úng, vì h p

ng lao

ng ã h t h n

B. úng, vì h p

ng lao

ng ã quá h n

C.Sai, vì h p

ng ã ký tr thành h p

ng không xác

nh th i h n

D.A, B úng
E.A, B, C sai
Câu 41.Tr(n Quang (th m&) làm vi c cho công ty a ch t ABC nh ng không
ã th&a thu n trong h p ng lao ng nên có quy n:

cb o

m i u ki n làm vi c


A.Yêu c(u b o
B.

n ph

m i u ki n theo th&a thu n

ng ch m d!t h p

ng lao

ng

C.A và B sai
D.A và B úng
Câu 42.Ông Long có hai ng i con là Hùng và D*ng. Hùng có con là H ng và Hóa. Ông Long có 60 tri u và l p
di chúc chia cho Hùng và D*ng m-i ng i 30 tri u. Tuy nhiên, Hùng ch t tr c, ông Long ch t sau. V y ph ng
án chia th a k là:
A.D*ng: 30 tri u; H ng: 15 tri u và Hóa: 15 tri u
B.D*ng 60 tri u
C.D*ng: 40 tri u; H ng: 10 tri u và Hóa: 10 tri u
D.A, B, C sai
Câu 43.Ông Tài có tài s n riêng là 60 tri u. Ông Tài có v là bà Hoa và có hai con chung u d i 18 tu i. V
ch ng ông Tài có tài s n chung 240 tri u. Ông Tài l p di chúc t ng toàn b di s n c a mình cho m t t ch!c t
thi n. N u có tranh ch p thì t ch!c t thi n
c nh n bao nhiêu?
A.40 tri u
B.60 tri u
C.180 tri u
D.A, B, C sai
Câu 44.Ông Nam có hai ng
tr c, ông Nam ch t sau. Hà

i con là Ngân và Hà. Hà có ch ng là M nh và hai con là M+ và Nhân. Hà ch t
l i di s n là 400 tri u nh ng không l p di chúc. V y ph ng án chia th a k là:

A. Ngân: 50 tri u; M nh: 100 tri u; M+: 125 tri u và Nhân: 125 tri u
B.400 tri u chia

u cho Ngân, M nh, M+ và Nhân

C.400 tri u chia

u cho M nh, M+ và Nhân

D.Ngân, M nh, M+ và Nhân m-i ng

i 50 tri u

E.A, B, C và D sai
Câu 45: Bà Hân có con là Na và Tý (Tý có con là S+). Tình hu ng nào sau ây S+
A.Bà Hân không l p di chúc, Tý ch t tr

c chia di s n c a bà Hân?

c bà Hân; ho c bà Hân l p di chúc cho S+

B.Bà Hân l p di chúc cho Tý nh ng Tý ch t tr

c bà Hân; ho c Na, Tý và bà Hân ch t cùng th i i m

C.Bà Hân l p di chúc cho Na toàn b di s n nh ng Na ch t tr

c bà Hân


D.A và B úng
E.A, B, C úng
Câu 46: V ch ng ông Hòa và bà N#m có con là S u (17 tu i) và D(n (24 tu i); bi t r"ng S u và D(n u có kh
n#ng lao ng. N u ông Hòa l p di chúc ch$ cho dì ru t c a mình (là bà Anh) toàn b di s n và còn nói rõ không
cho S u và D(n. V y nh%ng ai
c chia di s n, n u có tranh ch p?
A.N#m, S u và Anh
B.N#m, S u, D(n và Anh
C.N#m và Anh
D.N#m, S u, D(n
Câu 47.Bà H u có con là Hà (15 tu i), Tú (17 tu i) và M (22 tu i). Bi t r"ng, c ba ng i con u có kh n#ng
lao ng bình th ng. Bà H u l p di chúc cho Hà 20 tri u, Tú 30 tri u và M 85 tri u. N u có tranh ch p thì M
c chia l i là:
A.85 tri u
B.80 tri u
C.75 tri u
D.70 tri u
E.A, B, C và D sai
Câu 48: Ông Thành có ba ng i con Tân, T n và T(n nh ng l p di chúc chia u 180 tri u cho Tân, T n. T(n có
v là Ngân và hai ng i con là H o và Nh t. Ng i nào sau ây không có quy n làm ch!ng cho vi c ông Thành
l p di chúc?
A. Tân, T n, T(n, H o, Nh t và Ngân
B.Tân, T n, T(n, H o, Nh t
C.H o, Nh t và Ngân
D.A, B, C

u sai

E.A, B, C

u úng

Câu 49.Ông Tr(n Lâm l p di chúc ngày 1.1.2000. Trong di chúc ông Lâm nêu rõ vi c chia th a k ch$
c th c
hi n s m nh t sau ba n#m ông ch t. Ngày 1.9.2001 ông Lâm ch t. Ngày 1.3.2010 nh%ng ng i th a k ti n hành
chia di s n. Trong tr ng h p do có nhi u b t ng trong vi c chia th a k nên ngày 7.1.2014 nh%ng ng i th a
k n p n yêu c(u thì Tòa có
c gi i quy t không?
A.Có, vì ây là tranh ch p liên quan

n pháp lu t nên Tòa ph i gi i quy t


B.Có, vì th i hi u chia th a k trong tình hu ng này v n còn
C.Không, vì ã h t th i hi u

yêu c(u thì Tòa gi i quy t chia th a k

D.A, B úng
E.A, B, và C

u sai

Câu 50.Ông A có con là B và C; C có con là D và F. Ông A có hai ng i em ru t là X và Y. X có 270 tri u nh ng
l p di chúc cho Y 150 tri u. N u X ch t tr c, A ch t sau thì ph ng án chia di s n s, là:
A.270 tri u chia

u cho B, C và Y

B.Y: 210 tri u; B và C m-i ng

i

C.Y: 150 tri u; B và C m-i ng

i 60 tri u

c 30 tri u

D.A, B và C sai
H TTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×