Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap 9 cảm ứng điện từ

1/ Số 10 BCD duoc luu tru trong 1 byte co gia tri la
a.
b.
c.
d.

00010000
00001010
00000001
10100000

2/ Viec ma hoa thong tin ben ngoai thanh chuoi bit:
a.
b.
c.
d.

Luon bao toan day du thong tin goc
Luôn làm mất mát 1 phần thông tin gốc
Có thể làm mất mát 1 phần thông tin gốc trong 1 số trường hợp
Cả 3 câu trên đều sai


3/ Việc giải mã chuỗi bít trong máy tình thành thông tin bên ngoài:
a.
b.
c.
d.

Luôn bảo toàn đầy đủ thông tin gốc trong chuỗi bít.
Luôn làm mất mát 1 phần thông tin gốc trong chuỗi bít
Có thể làm mất mát 1 phần thông tin gốc trong chuỗi bít trong 1 số trường hợp
Cả 3 câu trên đều sai

4/viết chương trình là:
a.
b.
c.
d.

Công việc của máy tính
Công việc của con người
Công việc của máy tính với sự trợ giúp của con người
Công việc của con người với sự trợ giúp của máy tính

5/ khi biểu diễn số nguyên 260 vào 2 ô nhớ i và i+1 theo quy tắc little endian(LE) thì giá trị tương ưng
của 2 ô nhớ này là
a.
b.
c.
d.

1&4
4&1
60&2
2&60

6/ bảng mã nào sử dụng 1 byte để mã hóa 1 ký tự?
a.
b.
c.
d.


ASCII (chỉ dùng 7 bit mã hóa, Còn chứa byte)
ISO 8859-1 (dùng để mã hóa)
Tiếng việt VNI trên Windows (tùy ký tự có dâu hay ko để dùng 1 hay 2 byte để miu tả)
Cả 3 câu trên đều đúng

7/ Chuỗi 16 bit nào sau đây biểu diễn số nguyên -10 trong máy tính:
a. 00000000 00001010
b. 11111111 11110110
c. 11111111 11110101


d. Tất cả đều đúng
8/ số nhị phân 01101001.11 tương đương với số thập phân
a.
b.
c.
d.

107.5
105.25
105.75
103.625

9/ máy tính lưu số thực gồm 3 thông tin S,E,M. Thông tin quyết định độ chính xác của số thực là:
S
a.
b.
c.
d.

E
M
S
E
M (M càng dài & nhìu bit thì độ chính xác càng cao)
Cả 3 thông tin S,E,M

10/ máy tính lưu số thực gồm 3 thông tin… Thông tin quyết định độ lớn của số thực là (như trên)
b
11/ Cách chứa số thực độ chính xác đơn quy định vùng S = 1 bit, E = 8 bit, M =23 bit. Như vậy, giá trị
-15 được chứa vào máy tính theo dạng chính xác đơn sẽ chiếm 4 ô nhớ, nếu chứa theo cách LE thì 4 ô
nhớ có địa chỉ từ thấp đến cao sẽ chứa các giá trị hex sau:
a.
b.
c.
d.

BF F8 00 00
00 00 70 C1
BF C0 00 00
00 00 C0 BF

12/ Cách chứa số thực độ chính xác kép quy định vùng S= 1 bit, E=11bit, M = 52 bit. Như vậy, giá trị -15
được chứa vào máy tính theo dạng chính xác kép sẽ chiếm 8 ô nhớ, nếu chứa theo cách LE thì 8 ô nhớ có
địa chỉ từ thấp đến cao sẽ chưa các giá trị hex sau:
a.
b.
c.
d.

BF F8 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 70 C1
BF C0 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 2E C0

13/ RAM của máy PC hiện nay là loại:
a.
b.
c.
d.

Static RAM
Dynamic RAM
Flash RAM
Cả 3 câu trên đều đúng

14/ BIOS của máy PC hiện nay thường được chứa trong:
a. ROM


b. EPROM
c. Flash ROM (để đọc và ghi khi cần thiết, dể nâng cấp)
d. Cả 3 câu trên đều sai
15/ Loại bộ nhớ nào sau đây không cho phép ghi lại dữ liệu:
a.
b.
c.
d.

ROM
EPROM
Flash ROM (nếu dùng làm RAM sẽ làm máy chậm)
Cả 3 câu trên đều đúng

16/ đĩa cứng hiện nay chứa thông tin trên bề mặt đĩa theo ý tưởng:
a.
b.
c.
d.

Gồm nhiều vòng chứa tin đồng tâm nhưng có bán kính khác nhau(được gọi là track)-đĩa từ.
Gồm 1 đường chứa tin duy nhất dạng trôn ốc từ trong ra ngoài.
Gồm nhiều nam châm nhỏ(bit) rời rạc và độc lập.
Cả 3 câu trên đều sai.

17/ CD hiện nay chứa thông tin trên bề mặt đĩa theo ý tưởng:
e.
f.
g.
h.

Gồm nhiều vòng chứa tin đồng tâm nhưng có bán kính khác nhau(được gọi là track).
Gồm 1 đường chứa tin duy nhất dạng trôn ốc từ trong ra ngoài.
Gồm nhiều nam châm nhỏ(bit) rời rạc và độc lập.
Cả 3 câu trên đều sai.

18/ Bộ nhớ USB hiện nay dùng công nghệ:
a.
b.
c.
d.

Static RAM.
Dynamic RAM.
Flash ROM.
Cả 3 câu trên đều sai.

19/ Để lưu trữ thông tin của 1 frame màn hình đồ họa ở chế độ phân giải 1920*1080*24 bit màu, ta cần
không gian nhớ ít nhất là:
a.
b.
c.
d.

49.766.400 byte
8.294.400 byte
6.220.800 byte
2.073.600 byte

20/ Tại sao lại phải loại trừ tương hỗ giữa các process khi chúng cùng truy xuất chung 1 tài nguyên:
a.
b.
c.
d.

Để các proccess không chiếm nhiều tài nguyên thiết yếu như CPU, RAM
Để các process không truy xuất tài nguyên đó quá nhiều và quá nhanh
Để không làm hư hỏng tài nguyên đó(tài nguyên hoạt động sai chức năng)
Cả 3 câu trên đều đúng

21/ theo góc nhìn của người dùng HĐH, hệ điều hành là:


a.
b.
c.
d.

1 máy tính luận lý mở rộng
1 tập các module phần mềm quản lý các tài nguyên của máy
Cả 2 đều đúng
Cả 2 đều sai

22/ vùng code của 1 process cần chú ý để giải quyết loại trừ tương hỗ là vùng:
a.
b.
c.
d.

Chứa đoạn code truy xuất không gian làm việc riêng của process. (ko tranh chấp với ai)
Chứa đoạn code truy xuất tài nguyên dùng chung
Chứa đoạn code của hệ điều hành
Chứa đoạn code dễ gây ra tranh chấp

23/ nguyên nhân sâu xa của deadlock là:
a.
b.
c.
d.

Hệ điều hành chạy đồng thời nhiều process
Phải loại trừ tương hỗ các process thì chúng truy xuất tài nguyên dùng chung
Có quá nhiều process dùng quá nhiều tài nguyên của máy
Cả 3 sai

24/ Bộ nhớ ảo là:
a.
b.
c.
d.

Bộ nhớ(luận lý) mà chương trình(thấy được) truy xuất được
Bộ nhớ không có thật
Sự kết hợp của ROM + RAM + disk (không cần quan tâm hệ điều hành hiện thực ntn)
Cả 3 đúng

25/ an ninh hệ thống là:
a.
b.
c.
d.

Bảo mật dữ liệu
Toàn vẹn dữ liệu
Sẵn sàng dữ liệu
Cả 3 đúng

26/ Hệ điều hành MSDOS là:
a.
b.
c.
d.

Hệ điều hành đơn nhiệm (mono-process)
Hệ điều hành đa nhiệm (multi-process)
Hệ điều hành đa nhiệm đa luồng (multi-process multi-thread)
Hệ điều hành đa nhiệm đa luồng và đa người dùng(multi-process multi-thread và multi-user)

27/ hệ điều hành windows7 là:
a.
b.
c.
d.

Hệ điều hành đa nhiệm
Hệ điều hành đa luồng
Hệ điều hành đa nhiệm đa luồng và đa người dùng
Hệ điều hành đa CPU, đa nhiệm, đa luồng và đa người dùng

28/ Thread là:


a.
b.
c.
d.

1 chương trình
1 chương trình đang thực thi
1 luồng thi hành chương trình đang thực thi
Cả 3 sai

29/ việc tài liệu hóa chương trình nên thực hiện khi nào:
a.
b.
c.
d.

Khi đã hoàn thành chương trình
Khi đã kiểm tra và chắc chắn chương trình chạy đúng
Được thực hiện song song với quá trình xây dựng chương trình
Cả 3 sai

30/ số 57 BCD được lưu trữ trong 1 byte có giá trị:
a. 00111001
c. 01010111
31/ số nhị phân 10101010 là kết quả của phép tính nào, biết các giá trị dưới đều là số Hex:
a.
b.
c.
d.

88+11
66+44
77+55
55+CC

32/ cho x, y, z là 3 biến nhị phân có giá trị là x = 0, y = 1, z= 0, phép toán nào có giá trị là 1
(x or y) xor z
33/ máy tính vẫn có thể hoạt động được nếu thiếu 1 trong cac khối nào sau đây:
a. khối xuất- nhập
b.Khối CPU
c. khối bộ nhớ chính
d. sai hết
34/ trong các thiết bị sau đây thiết bị nào cho phép đọc dữ liệu nhanh nhất:
a.
b.
c.
d.

Bộ nhớ ROM
Bộ nhớ RAM
Bộ nhớ cache
Đĩa cứng

35/ chọn phát biey63 đúng
a. Siu dử liệu là dữ liệu đã được mã hóa
b. Phim, hình ảnh, âm thanh đgl siu dữ liệu


c. …
36/ chức năng nào không thuộc về nhân hệ điều hành (OS kernel)
a.
b.
c.
d.

Quản lý quá trình
Nhận và thực thi yêu cầu của người dùng
Quản lý các thiết bị I/O
Cung cấp dịch vụ cho ứng dụng

37/ trong hệ điều hành, process(quá trình) là gì:
a.
b.
c.
d.

1 chương trình đang thực thi
Trạng thái của CPU khi đang thực thi các ứng dụng người dùng
1 ứng dụng sau khi được cài đạt thành công vào máy tính
Chương trình nhân hệ điều hành giúp quản lý CP

38/ việc ánh xạ từ bộ nhớ ảo sang thực được quản lý bởi:
a.
b.
c.
d.

ứng dụng sử dụng bộ nhớ ảo
chương trình tiện ích của HDH
các thư viện hỗ trợ lập trình và trình biên dich
nhân HDH

39/ chọn phát biểu sai:
a.
b.
c.
d.

quá trình thông dịch được thực thi song song với quá trình thực thi của chương trình
kết quả của quá trình biên dịch không bắt buộc là chương trình ở dạng lệnh máy
nếu 1 đoạn lệnh lặp lại nhiều lần, chương trình thông dịch sẻ phải dịch lại all đoạn lệnh đó
chuong trình thông dịch ko cần phải tiếp tục được giữ lại trong bộ nhớ máy tính khi thực thi
chương trình

40/ chọn đúng
a.
b.
c.
d.

lệnh máy có thể được hiẻu trực tip61 bởi máy tính và các chuong 7trình biên dịch
lệnh máy là 1 chuỗi bít nhị phân
con người chưa bapo giờ dùng lệnh máy để viết chương trình
all các máy tính đều dung chung các lệnh máy như nhau

41/ chọn đúng:
a.
b.
c.
d.

ngôn ngữ lập trình cấp thấp nhất là ngôn ngữ máy
ngôn ngữ lập trình cấp cao cung cấp nhìu kiểu dữ lịêu và cấu trúc điều khiển hơn ngôn ngữ máy
ngôn ngữ máy cấp cao hỗ trợ các keỉu6 dữ liue765 có cấu trúc
a & b đúng

42/ 1 cấu trức diue926 khiển là


a.
b.
c.
d.

1 cấu trúc ngôn ngữ quy định thứ tự thưc65 hiện các lệnh
1 … ngữ đặc tả cú pháp các lệnh
1 … ngữ cho phép các lệnh có thể lặp
1 .. ngữ cho phép các chuogn7 trình con có thể gọi đệ quy

43/ cacứ trúc lap75 được thực hiện bằng cơ che61 thực thi nào của máy tính
a.
b.
d.
e.

Tuần tự
Tuần tự và gọi chương trình con
Tuần tự và nhảy
Chọn lựa

44/ chọn đúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×