Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap bai tap vat lieu xay dung part 5

BÀI TẬP CHƯƠNG 9 – QUẢN LÝ DỰ ÁN
Bài 1: Các công tác để thực hiện dự án đăng ký môn học qua mạng cho sinh viên Trường
Đại học KT-L như sau:
Hoạt động

Hoạt động trước

Thời gian thực hiện (tuần)

A

-

4

B

-

2


C

A

5

D

A

4

E

C, B

6

F

C, B

1

G

D, E

6

a) Vẽ sơ đồ AON của dự án này.
b) Xác định đường găng và thời gian hoàn thành của dự án?
c) Tính thời gian dự trữ cho từng công việc?
Bài 2: Nhà máy Dệt Thành Công muốn phát triển mạng CPM/PERT cho việc xây dựng
hệ thống xử lý đơn đặt hàng bằng máy tính. Thứ tự các công việc cho hệ thống xử lý đơn
hàng mới cho theo bảng sau:
Công việc
a
b
c


d
e
f
g
h
i
j

a)
b)
c)
d)
e)

Thời gian (ngày)
a
10
20
4
2
8
8
4
2
2
6

m
22
20
10
14
8
14
4
12
8
16

b
22
20
16
32
20
20
4
16
14
38

Trình tự
sau a
sau b,c
sau b,c
sau b,c
sau c
sau g,h
sau d,e

Hãy vẽ sơ đồ PERT
Xác định đường găng và thời gian hoàn thành của dự án?
Tính thời gian dự trữ cho từng sự kiện?
Tính thời gian dự trữ cho từng công việc?
Nếu thời gian hoàn thành mong muốn của dự án là 50 ngày thì xác suất hoàn thành
dự án là bao nhiêu?
f) Nếu xác suất hoàn thành là 95% thì thời gian hoàn thành dự án là bao nhiêu?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×