Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap clctt1 b

Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM
PGS. TS. Lê Văn Dực

MỤC LỤC

Chương 1. TÍNH CHẤT LƯU CHẤT
1.1 Định nghĩa và đối tượng nghiên cứu của môn cơ học lưu chất
1.2 Phương pháp nghiên cứu
1.3 Thứ nguyên và đơn vị
1.4 Khối lượng riêng
1.5 Thể tích riêng
1.6 Trọng lượng riêng
1.7 Tỷ trọng
1.8 Áp suất
1.9 Tính nhớt
1.10 Khí lý tưởng
1.11 Tính nén được và suất đàn hồi
1.12 Áp suất hơi – áp suất hơi bão hòa – sự sôi
1.13 Sức căng bề mặt và hiện tượng mao dẫn
1.14 Lực tác dụng trong lưu chất
Chương 2. TĨNH HỌC LƯU CHẤT

2.1 Khái niệm
2.2 Áp suất thủy tĩnh
2.3 Phương trình vi phân cơ bản tĩnh học lưu chất
2.4 Tĩnh học tuyệt đối (lưu chất cân bằng trong trường trọng lực)
Chương 3. ĐỘNG LỰC HỌC LƯU CHẤT
3.1 Hai phương pháp mô tả chuyển động của lưu chất
3.2 Một số khái niệm thường dùng
3.3 Phân loại chuyển động
3.4 Gia tốc của phần tử lưu chất (Đọc thêm)
3.5 Phương pháp thể tích kiểm soát (Đọc thêm)
3.6 Phương trình liên tục
3.7 Phương trình vi phân chuyển động của lưu chất lý tưởng (p/t Euler) (Đọc thêm)
3.8 Phương trình năng lượng
3.9 Ứng dụng các phương trình cơ bản cho một đoạn dòng chảy của lưu chất
trọng lực, không nén được, chuyển động ổn định
3.9.1 Phương trình năng lượng
3.9.2 Phương trình động lượng
Chương 4. DÒNG CHẢY ĐỀU TRONG ỐNG
4.1 Phương trình cơ bản
4.2 Phân bố vận tốc
4.3 Tổn thất dọc đường trong ống
4.4 Tổn thất cục bộ trong đường ống
4.5 Các dạng bài toán đường ống
www.datechengvn.com
Copyright @datechengvn – January 2014

Trang
1
1
1
2
4
4
4
4
5
5
9
10
11

13
15
19
19
19
20
22
36
36
38
42
47
50
53
56
64
66
66
75
80
80
81
85
90
92


Chương 5. DÒNG CHẢY ĐỀU TRONG KÊNH HỞ
5.1 Khái niệm chung
5.2 Công thức Chezy và Manning
5.3 Xác đònh hệ số nhám
5.4 Tính toán dòng đều

100
100
101
103
106

Chương 6. CHUYỂN ĐỘNG THẾ & LỰC NÂNG LỰC CẢN
PHẦN A: CHUYỂN ĐỘNG THẾ
6.1 Chuyển động thế (chuyển động khơng quay)
6.2 Các chuyển động thế phẳng cơ bản
6.3 Chồng nhập nhiều chuyển động thế phẳng cơ bản
6.4 Ví dụ về chuyển động thế
PHẦN B: LỰC NÂNG LỰC CẢN
6.5 Lực nâng
6.6 Lực cản

ii

112
112
120
126
135Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×