Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap công nghệ seraphin

CÂU HỎI CHUẨN BỊ BÀI LUẬT LAO ĐỘNG
1/ Phân biệt các loại HĐLĐ.
2/ Nêu những trường hợp Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ
nhưng phải báo trước ít nhất 3 ngày
3/ Nêu những trường hợp Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ
nhưng phải báo trước ít nhất 30 ngày
4/ Nêu trường hợp Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không
xác định thời hạn
5/ Nêu những trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt
HĐLĐ
6/ Nêu thời gian nghỉ phép, nghỉ việc riêng,nghỉ lễ, tết của người LĐ.
7/ Nêu các hình thức kỷ luật lao động và nguyên tắc áp dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×