Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap bai tap vat lieu xay dung part 4

BÀI TẬP 1
1. Một thiết bị tạo ẩm đoạn nhiệt có công suất không khí là 2 kg/s, không khí đầu vào
là không khí khô có t1 = 52,65oC, đầu ra là không khí ẩm bão hòa có t2 = 19oC.
Xác định:
a. Lượng nhiệt hiện do không khí tỏa ra.
b. Lượng nước bay hơi vào không khí.
c. Lượng nhiệt cần thiết để làm cho không khí bão hòa.
d. Entalpy không khí đầu vào và đầu ra, sự chênh lệch entalpy của không khí.
2. Không khí được nung nóng bằng calorife từ t1 = 15oC, d1 = 17 g/kgkkk lên nhiệt
độ t2 = 30oC.
Xác định φ2, I2, lượng nhiệt cần cung cấp q
3. Không khí được nung nóng bằng hơi nước nóng từ t1 = 25oC, φ1 = 85% lên nhiệt
độ t2 = 35oC, φ2 = 90% .
Xác định: lượng nhiệt cần cung cấp q (kJ), lượng nước cần cung cấp g (g/kg).
4. Không khí ở trạng thái 1 có t1 = 90oC, φ1 = 3,8% được làm lạnh bằng giàn lạnh
đến trạng thái 2 có t2 = 40oC.
Xác định φ2, I2, lượng nhiệt cần nhả ra q
5. Không khí ở trạng thái 1 có t1 = 90oC, φ1 = 3,8% được làm lạnh bằng bay hơi nước
đến trạng thái 2 có t2 = 40oC.
Xác định φ2, d2, lượng nước cần bổ sung g (g/kg)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×