Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap giáo trình vật lý đại cương, gs lương duyên bình

Câu 1: Tìm khaitriển Taylor của f ( x, y) 
Câu 2:Tínhtíchphân

𝑉

2x  y
tạiđiểm (2,1) đếncấp 3.
x y

𝑥 + 1 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 Trongđó V giớihạnbởi
𝑥=0
𝑦 = 𝑥2
𝑥+𝑦+𝑧 =2
𝑧=0

Câu 3: Tìm tất cả các giá tr ị∝ để chuỗi sau hội tụ:
𝑛→∞

( 𝑛2 + 1 −
𝑛→0


3

𝑛3 + 1)∝

2 +∝−1


Câu 4: Tính tích phân mặt loại hai của:
I   x3dydz  y 3dxdz  z 3dxdy
S

,

2
2
2
2
2
với S là biên vật thể giới hạn bởi : x  y  z  4, z  x  y , phía trong.

Câu 5: Tìm bán kính hội tụ của chuỗi luỹ thừa

n!( x  4) n

nn
n 1


Câu 6: Tính tích phân

I Ñ
  2 x  y  dx   3x  2 y  dy
C

miền phẳng giới hạn bởi

, trong đó C là biên của

y  2  x , y   x , chiều kim đồng hồ.
2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×