Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap nhom 08

Nguyễn Phước Ngân
Ngô Quốc Trung
Trần Thanh Minh

41002084
41003643
41001983


Điều Khiển Đèn Giao Thông
Mi h Dùng
Minh
Dù Logic
L i Mờ

I.Ý Tưởng

1.Vấn
Đề
XH


2.Ý
Tưởng
Thiết
Kế

II.Xây Dựng Hệ
Thống ĐK Mờ

1.Mô
Tả Hệ
Thống

2. Xây
D
Dựng
Bộ ĐK
Mờ

III.Ứng Dụng

3. Xây
ự g
Dựng
Hệ
Thống
Thực

1.
Ứng
Dụng
Hiện
Tại

2.
Phát
triển
Tươn
g Lai1.

Vấn Đề Xã Hội:
- Ùn tắc giao thông
- Nhiên liệu
- Ô nhiểm môi trường


1.

Vấn Đề Xã Hội:
- Cần
Cầ biện
biệ pháp
há điều
điề khiển
khiể giao
i thông
thô để giải
iải

quyết các vấn đề trên
- Có 2 loại
l i hệ thống
thố điều
điề khiển
khiể đèn
đè giao
i thông
thô


2.

Ý tưởng thiết kế:

Ý tưởng cụ thể là xây dựng một hế thống đèn
giao thông minh tại các ngã tư sử dụng logic mờ.


I.
2.

Ý Tưởng
Ý tưởng thiết kế:
Hệ thống có 2 bộ cảm biến


II. Xây Dựng Hệ Thống ĐK Mờ
1.

Mô Tả Hệ Thống:


II. Xây Dựng Hệ Thống ĐK Mờ
1.

Mô Tả Hệ Thống:

Hệ thống được xây dựng trên nguyên tắc mỗi
thời điểm lưu thông sẽ có một hướng đến (Arrival)
và một hướng phải chờ (Queue) các hướng này là
biến
ế đầu
ầ vào của bộ ĐK mờ với giá trị là sốố xe vào
được xác định bằng 2 cảm biến.
Đầ ra của
Đầu
ủ bộ ĐK là thời gian
i gia
i tăng
tă thêm
thê
đèn xanh của hướng được lưu thông (Extension ).


II. Xây Dựng Hệ Thống ĐK Mờ
2.

Xậy Dựng Dộ Điều Khiển Mờ:

Bảng sau cho thấy quan hệ các biến mờ là hàng
đến (Arrival), hàng đợi (Queue) và đầu ra thời gian gia
tăngg ((Extension )).


II. Xây Dựng Hệ Thống ĐK Mờ
2.

Xậy Dựng Dộ Điều Khiển Mờ:
Tậ mờ
Tập
ờ cho
h các
á biến
biế đầu
đầ vào:
à


II. Xây Dựng Hệ Thống ĐK Mờ
2.

Xậy Dựng Dộ Điều Khiển Mờ:
Tậ mờ
Tập
ờ cho
h ngõõ ra:


II. Xây Dựng Hệ Thống ĐK Mờ
2.

Xậy Dựng Dộ Điều Khiển Mờ:
Bả điều
Bảng
điề kiện
kiệ luật
l ật điều
điề khiển
khiể mờ:II. Xây Dựng Hệ Thống ĐK Mờ
3.

Thực Hiện Bộ Điều Khiển:
Thực hiện mô phỏng trên Math Lab
Lab.

Thực hiện mô hình thực tế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×