Tải bản đầy đủ

bình sai gps R70 hướng dẫn một cách chi tiêt nhất về bình sai

http://www.navcen.uscg.gov/ftp/
gps/almanacs/yuma/


南方静态数据处理
Xu ly so lieu tinh Nam Phuong


启动软件
Khoi dong phan mem

双击桌面上的图
标,启动软件,
右面是主界面
Nhay dup bieu
tuong tren man
hinh,phan mem
bat dau,hinh
ben la giao dien
chinh建立新的 Job
Lap Job moi


这里选择坐标系统,如果里面没有,
点击 Setup 来添加新的坐标系统
Vao day chon he thong toa do.Neu
chua co, an vao Set up de them he
thong toa do moi点击 New, 建立坐标系统
An New,lap he thong toa do


选择 input 才能输入
中央子午线
Chon Input moi co
the nhap vao kinh
tuyen trung uong

输入 Name, 选择 WGS84, 输入相应的中央子午线和尺度比 k, 点击 Return
Nhap Name,chon WGS84,nhap kinh tuyen trung uong va thuoc k tuong ung,an Return


选择建好的坐标系统
Chon he thong toa do da lap


点击 Ok,Job 建立完毕
An OK, viec lap Job hoan thanh


进入程序的主界面
Vao giao dien chinh cua chuong trinh


添加野外观测数据

Them so lieu do ben ngoai


选择 Gps 野外观测数据
存放的目录
Chon muc luu so lieu do
GPS ben ngoai

Sth 是南方 Gps 静态数据格
式, ??o 是 rinex 世界通用格式
Sth la dang so lieu tinh cua GPS
Nam Phuong, ??o la dang rinex
thong dung tren TG


如果都要就点击 Select
All
Neu can tat ca chon
Select All


选择完毕,点击 Ok
Chon xong an OK


添加完数据后,软件自动组网
Them xong so lieu, phan mem tu dong tao lap luoi


点击这里可以观看野外测量的详细情况
An vao day co the xem chi tiet tinh trang do ben ngoai


双击数据,出现卫星信号编辑的窗口
Nhay dup vao so lieu se hien cua so bien tap tin hieu ve tinh


第一个按钮是来屏蔽某段信号不参与解算 , 第2个按钮是把某段屏蔽的数据重新启用
Nut dau tien dung de loai bo tin hieu khong can tinh toan,
nut thu hai dung de phuc hoi so lieu da loai bo


按下第一个按钮,在卫星数据上拉框,框选的数据将被屏蔽
An nut thu nhat, keo dai tren so lieu ve tinh,
phan so lieu duoc chon trong khung se bi che lap.点击这里观看生成的基线
Nhay vao day xem Baseline


基线处理
Xu ly Baseline


正在处理基线
Dang xu ly Baseline


基线处理后的情况
Hien thi sau khi xu ly


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×