Tải bản đầy đủ

Bai Giang Kinh Te Vi Mo_DHNHTP.HCM_Chapter 4

10/26/2015

Chương 4:
SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ
VÀO THỊ TRƯỜNG

Nguyễn Văn Tùng

4.1 Sự can thiệp trực tiếp
• Giá trần (hay giá tối đa – Pmax) Ceiling Price
Là mức giá chính phủ qui định thấp hơn
giá cân bằng thị trường

P

P2
P0

S

E


P1
Thiếu hụt

D
Q1 Q0

Q2

Q

1


10/26/2015

Giá sàn (hay giá tối thiểu – Pmin)
Floor Price

• Là mức giá chính phủ quy định cao hơn mức
giá thị trường

S

Dư thừa

P1
P0

E

D
Q2 Q0 Q1

Q

4.2 Sự can thiệp gián tiếp:
4.2.1 Đánh thuế (Taxes):
• Đánh thuế là một hình thức phân phối lại thu
nhập hay hạn chế việc sản xuất hay tiêu dùng

một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó.
• Qua đường cung và cầu ta có thể xem xét tác
động của một khoản thuế.

2


10/26/2015

S2
P

P1
P0
P2

t

E1

S1

E0

A
B

D

Q1 Q0

Q

Hàm số cung khi chưa thuế: QS=cP+d
Khi nhà nước đánh thuế mỗi đơn vị sản phẩm
thì: PD=PS+t
PD: giá người mua phải trả
PS: giá người bán nhận được
Vì hàm số cung là hàm số của giá ròng (P-t) mà
người bán nhận được nên hàm số cung sau
khi có thuế có thể viết dưới dạng:
QS = c(P – t) + d

4.2.2 Trợ cấp (Subsidies):

• Trợ cấp có thể xem như 1 khoản thuế âm, là
1 hình thức hỗ trợ sản xuất hay tiêu dùng

3


10/26/2015

S1

P

s

P2
P0
P1

S2

D

E0

C
E2

D

Q0 Q1

Q

Who pays a commodity tax?

P

P

S2
S1

P1

E2

t

D

E1
Q2

Q1

Q

P2
P1

D

S2

E2
t

S1

E1

Q

Q

4



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×