Tải bản đầy đủ

Người cầm quyền khôi phục uy quyền


Nhöõng ngöôøi
khoán khoå
VICTOR HUGO

I. GIỚI THIỆU:
1. Tác giả:
- Victor Hugo (1802-
1885), là nhà thơ, nhà
tiểu thuyết, nhà soạn
kòch lỗi lạc của Pháp
thế kỷ 19.
- Tài năng phát triển
sớm: 15 tuổi đoạt giải
thưởng về thơ của
viện hàn lâm. 20 tuổi
có tập thơ đầu tay.
- Hugo là nhà văn có
tư tưởng tiến bộ. Là
chủ soái của dòng văn
học lãng mạn tích cực.

Ông đã lên tiếng đòi
ân xá cho các chiến só
công xã Paris. Lòng yêu
thương nhân dân lao
động, thương yêu
những người nghèo
khổ, tư tưởng vào
phẩm chất của họ
thấm nhuần trong sáng
tác của ông.
- Tác phẩm:
+ Thơ: Lá mùa
thu, Tiếng hát buổi
hoàng hôn, Những
tiếng nói bên trong,
Tia sáng và bóng
tối
+ Kòch: Hecmani,
Ruy Bơle
+ Tiểu thuyết:
Những người khốn
khổ, Nhà thờ Đức
Bà Paris…

I. GIỚI THIỆU:
2. Tác phẩm:
Tóm tắt tác phẩm (SGK).
Là bài ca tuyệt vời về lòng thương yêu con người.
3. Đoạn trích:
Thuộc phần thứ nhất (Phăng tin), quyển 8,
chương IV.

GIAấNG
VAN
GIAấNG
VAỉ
PHAấNG
TIN
GAậP LAN ẹAU


GIAấNG
VAN
GIAấNG
VAỉ
PHAấNG
TIN
TREN GIệễỉNG BENH

GIAVE

II. ĐỌC HIỂU:
Một số thuật ngữ văn học cần lưu ý:
Bình luận ngoại đề (trữ tình ngoại đề): một trong
những yếu tố ngoài cốt truyện, thuộc ngôn ngữ người kể
chuyện trong tác phẩm tự sự, trong đó tác giả hoặc
người kể chuyện trực tiếp bộc lộ những tư tưởng, tình
cảm, quan niệm của mình đối với cuộc sống và nhân
vật được trình bày.
Văn học lãng mạn: là hiện tượng văn học mà các
nhân vật, tình huống, hình ảnh, chi tiết được nhà văn
sáng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu biểu hiện tư
tưởng, tình cảm mãnh liệt của mình, theo chiều hướng
lý tưởng hóa  thủ pháp thường sử dụng: tương phản,
đối lập, phóng đại, khoa trương, ngôn ngữ mới lạ, giàu
cảm xúc mãnh liệt.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×