Tải bản đầy đủ

Giáo trình bài tập phu luc person

PHÁT TRIỂN SỰ HIỂU BIẾT
CHUNG CỦA MỘT DỰ ÁN

GV: Bành Thị Uyên Uyên
Nhóm: BLUE-FINGERS

Thành viên:
Phạm Công Nguyên
Bùi Tuấn Anh
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Quốc Anh

1


Ý NGHĨA TIÊU ĐỀ

Nếu chúng ta không thống nhất về ý nghĩa của từ chúng
ta sử dụng, chúng ta không thể giao tiếp với nhau.
2SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, VẤN ĐỀ
Vấn đề

Định nghĩa

Tầm nhìn

Sứ mệnh

3


ĐỊNH NGHĨA VẤN ĐỀ/ DỰ ÁN
Nhóm không thể phát triển một tầm nhìn cho dự án cho
đến khi họ hiểu nhu cầu của khách hàng.
Người đóng
góp

Khách hàng

Những bên
liên quan
Nhà quản lí
cấp cao

Nhà cung cấp
chính

Bên có liên quan chính là những bên có ảnh hưởng lớn nhất tới
dự án. Một khi họ đã được xác định, bạn có thể xem xét nhu cầu
của họ.

4


PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN
“Tầm nhìn: một hình ảnh tinh thần tích cực về tương lai.”
Một khi bạn xây dựng xong một phát biểu về vấn đề, điều bạn nên làm tiếp

theo là phát triển tầm nhìn cho tình huống sẽ xảy ra khi vấn đề được giải
quyết.

5


PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN
Bạn không biết vấn đề đã được giải
quyết hay chưa nếu bạn không hiểu
được tình huống gì sẽ xảy ra khi vấn đề
được giải quyết.

Lí do

Có một tầm nhìn cho trạng thái mong
muốn cuối cùng tạo ra một lực đẩy
mạnh đưa đội tới kết quả cuối cùng.
6


PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN
“… một tầm nhìn chung đề cập tới một hình
ảnh của một nhóm người – ví dụ, một nhóm
dự án – tổ chức chung, một hình ảnh về dự
án sẽ trông như thế nào, hoạt động, và
chuyển giao cho khách hàng khi nó được
hoàn thành. Về mặt kỹ thuật, nó không chắc
rằng mọi người trong nhóm sẽ có chính xác
một hình ảnh tinh thần chung, nhưng nó sẽ
rất giống nhau nếu tầm nhìn được phát triển
bởi một nhóm” (Peg Thoms - 1997)
7


PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN
Thực tế, không còn cách nào khác để đạt
được cùng kết quả ngoài việc cả nhóm cùng
phát triển một tầm nhìn chung.

8


PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN
Người ĐƯỢC
truyền đạt tầm
nhìn

Không hiểu nó

Không đồng
tình với nó

Không tin nó
9


LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN
MỘT SỰ HIỂU BIẾT CHUNG
“Cách tốt nhất để một tổ chức đi đến được tương lai lý tưởng là cần
phải để cho tinh thần nhóm tự phát triển.”
Khi một nhóm cốt lõi
của dự án được hình
thành, bạn nên giải
thích sự phân công
công việc và mục tiêu
chung của tổ chức cho
nhóm.
“Tôi có thể nói là chúng
ta sẽ gặp nhau để chắc
chắn rằng chúng ta có
chung quan điểm, suy
nghĩ về dự án của
chúng ta.”
10


LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN
MỘT SỰ HIỂU BIẾT CHUNG
“Hội nghị tìm kiếm tương lai”
(Future Search Conference): cuộc
gặp gỡ để xây dựng cách nhìn
chung.
Ý tưởng: Cách tốt nhất để một tổ
chức đi đến được tương lai lý
tưởng là cần phải để cho tinh thần
nhóm tự phát triển.
11


LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN
MỘT SỰ HIỂU BIẾT CHUNG
Với các nhóm nhiều hơn
9 người, nên thành lập
các nhóm nhỏ.

12


LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN
MỘT SỰ HIỂU BIẾT CHUNG
Di chuyển
như thế
nào?

Trông như
thế nào?

Làm việc
ra sao?

Khách
hàng sử
dụng như
thế nào?

Ai sẽ tiến
hành di
chuyển các
phòng ban

Thuộc tính
của dự án

Làm thế nào để
mọi người làm
việc khi di
chuyển xong

Thời gian
làm việc
ra sao?

13


LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN
MỘT SỰ HIỂU BIẾT CHUNG

14


HOÀN THÀNH
Nhóm bây giờ đã có
hướng nhìn đúng cho dự
án. Đương nhiên, chúng
ta thường không “đi để
phá” (go for broke), nên
chúng ta có thể bỏ đi một
số thuộc tính. Một cách
để thực hiện là phân các
thuộc tính thành 3 loại,
và đặt nhãn cho nó.

15


FUNNY TIME

16


CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý
THEO DÕI

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×