Tải bản đầy đủ

Giáo trình bài tập chương 4 thuyết tương đối hẹp

Thuyết tương đối của Einstein
1. Hai tiên đề
2. Phép biến đổi Lorentz
3. Hệ quả của phép biến đổi Lorentz
3a. Quan hệ nhân quả
3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài
4. Động học tương đối tính
4a. Phương trình cơ bản
4b. Động lượng và năng lượng


1. Hai tiên đề


Thuyết tương đối của Einstein
1. Hai tiên đề
2. Phép biến đổi Lorentz
3. Hệ quả của phép biến đổi Lorentz
3a. Quan hệ nhân quả
3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài
4. Động học tương đối tính

4a. Phương trình cơ bản
4b. Động lượng và năng lượng


2. Phép biến đổi Lorentz (1)
Phép biến đổi Lorentz suy ra từ phép biến đổi Galilei. Trong
đó phép biên đổi Galilei như sau:


2. Phép biến đổi Lorentz (2)


2. Phép biến đổi Lorentz- vận tốc
Công thức biến đổi từ O -> O’ ta có:

x'  γx - vt 
y' y

z' z
 v
t'    t - 2
 c


x2. Phép biến đổi Lorentz (3)
Cách xác định hằng số ta có:

x  γx'  vt'
x'  γx - vt 

x'  ct'
x  ct

xx'  γ x'  vt'x  vt   γ 
2
 c2  γ 2 c2  v21
v2
1 2
c


2. Phép biến đổi Lorentz- vận tốc
Từ công thức biến đổi Lorentz từ O -> O’ ta có:

dx' 

dx - vdt'
v2
1 2
c

v
dt - 2 dx
c
dt' 
v2
1 2
c

dx  vdt
vx  v
 v'x 

v
v
dt  2 dx
1 2 vx
c
c


2. Phép biến đổi Lorentz- vận tốc
Tương tự ta có các thành phần còn lại như sau:

vx  v
v'y 
v
1 2 vx
c

2

v
vy 1 2
c
v'y 
v
1  2 v'x
c

2

v
vz 1  2
c
v'z 
v
1  2 v'x
c

Từ công thức biến đổi Lorentz từ O’ -> O ta có:
2

v'x  v
vx 
v
1  2 v'x
c

v
v'y 1  2
c
vy 
v
1  2 v'x
c

2

v
v'z 1  2
c
vz 
v
1  2 v'x
c


2. Phép biến đổi Lorentz- vận tốc
Như vậy, từ đầu đến giờ là xét vật trong hệ K’ chuyển động


dọc theo trục x hoặc x’, nghĩa là ( v'x  v ).

v'x  v
vx 
v
1  2 v'x
c

vx  v
v'x 
v
1 2 vx
c

Trong trường hợp vật trong hệ K’ chuyển động ngược


chiều trục x hoặc x’, nghĩa là ( v'x  v ).

v'x  v
vx 
v
1  2 v'x
c

vx  v
v'x 
v
1 2 vx
c


Thuyết tương đối của Einstein
1. Hai tiên đề
2. Phép biến đổi Lorentz
3. Hệ quả của phép biến đổi Lorentz
3a. Quan hệ nhân quả
3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài
4. Động học tương đối tính
4a. Phương trình cơ bản
4b. Động lượng và năng lượng


3a. Quan hệ nhân quả


3a. Quan hệ nhân quả


3a. Quan hệ nhân quả


Thuyết tương đối của Einstein
1. Hai tiên đề
2. Phép biến đổi Lorentz
3. Hệ quả của phép biến đổi Lorentz
3a. Quan hệ nhân quả
3b. Sự co ngắn thời gian và độ
dài
4. Động học tương đối tính
4a. Phương trình cơ bản
4b. Động lượng và năng lượng


3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài (1)


3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài (2)

ĐL Pitago


3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài (3)


3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài (5)

t0
Từ công thức sự co ngắn thời gian: t 
v
1 2
Nhân hai vế cho v
c

 L0 

L
v
1 2
c

Trong đó t0 là thời gian đo khoảng cách giữa hai biến cố của đồng
hồ đứng yên còn t là thời gian đo khoảng cách giữa hai biến cố
trong hệ thấy đồng hồ chuyển động.
Giả sử có một thanh, coi một đầu là biến cố thứ nhất, đầu còn lại là
biến cố thứ hai.
Người thứ nhất để đo chiều dài của thanh nên cầm đồng hồ chạy từ
đầu này đến đầu kia của thanh với vận tốc v. Người này sẽ thấy đồng
hồ đứng yên => thời gian là t0 => độ dài của thanh L  vΔt0
Người thứ hai nhìn người cầm đồng hồ chạy thì thời gian giữa hai
đầu thanh (hai biến cố) là t => độ dài thanh L0  vΔt


3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài (6)

Từ công thức sự co ngắn độ dài:  L0 

L
v
1 2
c

Trong đó L0 (chiều dài riêng) khoảng cách giữa hai biến cố trong
hệ thấy đồng hồ chuyển động => hệ tĩnh K. Còn L là độ dài đo
trong hệ qui chiếu chuyển động => hệ chuyển động K’.


Thuyết tương đối của Einstein
1. Hai tiên đề
2. Phép biến đổi Lorentz
3. Hệ quả của phép biến đổi Lorentz
3a. Quan hệ nhân quả
3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài
4. Động học tương đối tính
4a. Phương trình cơ bản
4b. Động lượng và năng lượng


4a. Phương trình cơ bản


Thuyết tương đối của Einstein
1. Hai tiên đề
2. Phép biến đổi Lorentz
3. Hệ quả của phép biến đổi Lorentz
3a. Quan hệ nhân quả
3b. Sự co ngắn thời gian và độ dài
4. Động học tương đối tính
4a. Phương trình cơ bản
4b. Động lượng và năng lượng


4b. Động lượng và năng lượngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×