Tải bản đầy đủ

ĐỊA lý địa CHẤNMucluc

Thăm dò địa chấn trong địa chất dầu khí

Mục lục
Trang
3

Lời nói đầu
Chơng 1

Khái quát về phơng pháp địa chấn trong địa chất dầu khí

1.1 Đặc điểm của các phơng pháp địa chấn
1.2 Quá trình áp dụng Địa chấn thăm dò dầu khí

5
5
8

Chơng 2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Cơ sở của phơng pháp thăm dò địa chấn
Cơ sở của phơng pháp địa chấn
Trờng sóng địa chấn trong môi trờng địa chất
Tốc độ sóng địa chấn
Biểu đồ thời khoảng
Độ phân giải địa chấn

14
14
22
26
30
36

Chơng 3
3.1
3.2
3.3

Kỹ thuật phát và thu sóng địa chấn
Kỹ thuật phát sóng địa chấn
Kỹ thuật thu ghi sóng địa chấn
Hệ thống quan sát sóng địa chấn

40
40
44
48

Chơng 4

Xử lý số liệu địa chấn

55

Hệ thống thiết bị (phần cứng)


Hệ thống chơng trình (phần mềm) và các giai đoạn xử lý
Các phép biến đổi trong xử lý số liệu địa chấn
Lọc sóng địa chấn
Hiệu chỉnh tĩnh
Hiệu chỉnh động và phân tích tốc độ
Dịch chuyển địa chấn
Các biện pháp hạn chế sóng nhiễu phản xạ nhiều lần

55
56
57
59
62
64
69
77

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Chơng 5 Địa chấn - địa tầng
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Sự phát triển của phơng pháp địa chấn - địa tầng
Một số yếu tố về địa tầng phân tập
Phân tích lát cắt địa chấn
Phân tích tớng địa chấn
Lát cắt thời địa tầng
Liên kết tài liệu địa chấn với địa vật lý giếng khoan
Thành lập các bản đồ địa chấn
Phân tích tài liệu địa chấn trên Workstation

87
87
89
111
122
128
134
137
139

235


Mai Thanh Tân

5.9 Khả năng áp dụng phơng pháp địa chấn địa tầng
Chơng 6 Địa chấn 3 chiều (3 D)
6.1
6.2
6.3
6.4

Sự phát triển của địa chấn 3D
Công tác thu nổ thực địa của địa chấn 3D
Xử lý số liệu địa chấn 3D
Phân tích tài liệu địa chấn 3D

Chơng 7 Địa chấn tầng chứa
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Các thuộc tính động lực của trờng sóng
Sự biến đổi biên độ theo khoảng cách thu nổ (AVO)
Tuyến địa chấn thẳng đứng (VSP)
Địa chấn 4 chiều (4D)
Địa chấn đa thành phần (địa chấn 4C)
Nghịch đảo địa chấn
Phơng pháp tổ hợp địa chất định hớng
Phơng pháp địa chấn phản xạ phân giải cao

Chơng 8 Phơng pháp địa chấn khúc xạ
8.1
8.2
8.3
8.4

Biểu đồ thời khoảng sóng khúc xạ
Hệ thống quan sát sóng khúc xạ
Phân tích tài liệu địa chấn khúc xạ
ứng dụng của phơng pháp địa chấn khúc xạ

142
147
147
149
153
165
175
175
185
199
200
207
209
213
216
220
220
224
227
230

Tài liệu tham khảo

232

Mục lục

235

236Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×