Tải bản đầy đủ

ĐỊA lý địa CHẤNThamkhao

Mai Thanh Tân

Tài liệu tham khảo
1. Brown A.R., 1991, Interpretation of Three- Dimensional Seismic Data,
APPG , Memoir. 42.
2. Castagna J.P., M.M. Backus, 1993, Offset - Dependent Reflectivity Theory and Practice of AVO Analysis, Investigations in Geophysics,
N0 8, SEG
3. Claerbout. J. F, 1985, Fundamentals of Geophysical Data Processing,
McGraw-Hill Book Co.
4. Coffeen. J.A., 1984, Interpreting seismic data, PennWell Pingshing
Company
5. Dobrin M.B., C.H.Savit, 1991, Introduction to Geophysical Prospecting,
Mc Graw - Hill Book company, New York
6. Edward A.B., Norman H.F., 1989, Geophysics I, Seismic Methods,
Treatise Petroleum Geology. Repint Series No.12, AAPG.
7. Edward A.B., Norman H.F., 1989, Geophysics II, Tools for Seismic
Interpretation, Treatise Petroleum Geology Repint Series No.13, AAPG.
8. Edward A.B., Norman H.F., 1989, Geophysics III, Geologic
Interpretation of Seismic data, Treatise Petroleum Geology Repint
Series No.14, AAPG.
9. Emery D, Myers K.J., 1996, Sequence Stratigraphy. Blackwell Science Ltd.

10. Garotta R., 2000, Shear waves from acquisition to interpretation.
Distinguined Instructor Short course, No.3, SEG
11. Gurvic I.I, Boganic G.N., 1980, Thăm dò địa chấn, Nhedra (tiếng Nga)
12. Ikele Luc T., Amundsen L., 2005, Introduction to Petroleum
Seismology, Investigations in Geophysics, No. 12, SEG.
13. Jack I., 1997, Time- Lapse Seismic Reservoir Managment.
Distinguined Instructor Short Course, SEG.
14. Johnston, D.H., 1992, Introduction to Reservoir Management in
Reservoir Geophysics, Ed. R.E. Sheriff, SEG
15. Kozlov E.A, 1973, Xử lý số tài liệu địa chấn, Nhedra (tiếng Nga)
16. Nguyễn Tiến Long, 2004, Địa tầng phân tập Kainozoi phần bắc bể
Cửu Long, Luận án TS Địa chất
17. McQuillin R, 1984, An introduction to seismic interpretation.
Reflection seismic in petroleum exploration. Gulf Publishing
Company
232


Thăm dò địa chấn trong địa chất dầu khí

North F.K., 1990, Petroleum Geology, Unwin Hyman Inc.
Trần Nghi, 2003, Trầm tích học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội
Trần Nghi, 2006, Địa chất biển, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội
Posamentier H.W, Allen G.P, 1999, Siliciclastic Sequence
Stratigraphy- Concepts and Applications, SEPM Concepts in
Sedimentology and Paleontology, No7
22. Sheriff R.E., 1980, Seismic stratigraphy, International Human
Resources Development Corporation
18.
19.
20.
21.

23. Sheriff R.E., 1991, Encyclopedic Dictionary of exploration
Geophysics, SEG.
24. Sheriff R.E., 1992, Reservoir Geophysics, Investigation Geophysics,
No.7, SEG
25. Sheriff R.E., Geldart L.P., 1999, Exploration Seismology, Cambridge
Uni. Press
26. Stewart D.N., 1993.Seismic sequence stratigraphy, Simon petroleum


technology Ltd
27. Mai Thanh Tân, 1990, The enhancement of seismic prospecting
effectiveness for oil and gas under the conditions of the
sedimentary basins in the continental shelf of Vietnam. Applied
Geophysics, 6 /1323, pp.1- 142, Cracow.
28. Mai Thanh Tân, 1995, Seismic stratigraphic studies of the Continental
Shelf of Southern Vietnam. Journal of Petroleum Geology, Vol 18 (3),
July, pp. 345 - 354, London
29. Mai Thanh Tân, 1999, áp dụng Địa chấn 3D trong quản lý mỏ dầu khí.
Tạp chí Các khoa học về trái đất, số 21, tập 1, tr. 1-7,Hà Nội.
30. Mai Thanh Tân, Nguyễn Quốc Thập, 2001. The possibility of applying
geophysical methods to study fractured basement reservoir in
Continental Shelf of Vietnam, Proceedings of Offshore Technology
Conference, No. OTC 13227, Houston, Texas.
31. Mai Thanh Tân, 2002, Đổi mới công nghệ Địa chấn trong thăm dò dầu
khí ở Việt Nam. Tạp chí Dầu khí, số 7/2002. tr.14-21, Hà Nội
32. Mai Thanh Tân, 2003, Địa chấn 4D trong nghiên cứu đặc điểm vỉa
chứa dầu khí. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học- Công nghệ
Viện Dầu khí, tr. 373-380, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
33. Mai Thanh Tân, Nguyễn Anh Đức, 2006, Phơng pháp tổ hợp địa chất
có định hớng (GDI) trong nghiên cứu đặc điểm tầng chứa dầu khí,
Tạp chí KHKT Mỏ Địa chất, số 14/4-2006, tr. 57-60
233


Mai Thanh Tân

34. Tập đoàn Dầu khí Việt nam, 2007, Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt
Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
35. Telfford W.M., Geldar L.P., Sheriff R.E., 1987, Applied Geophysics,
Cambridge Uniersity Press
36. Nguyễn Xuân Trung, 2004, Nâng cao hiệu quả phân tích tài liệu địa
chấn trên Workstatio phục vụ nghiên cứu địa chất dầu khí. Ví dụ tài
liệu bể Cu Long, Luận văn Thạc sỹ, ĐH Mỏ Địa chất
37. Van Wagoner J.C., 1990, Siliciclastic sequence stratigraphy in well
logs, cores, and outcrops: Conceps for high- resolution correlation
of time and facies. AAPG methods in exploration series, No.7
38. Walton G.G., 1972, 3D Seismic Method, Geophysics , Vol.37
39. Wren A.E., 1996, AVO: A Direct Hydrocarbon Indicator, Courses for
the Petroleum Industry
40. Yilmaz O., 2001, Seismic Data Analys, Investigations in Geophysics,
No.10, SEG.
41. Phan Tiến Viễn, 2004, Nâng cao hiệu quả xử lý số liệu thăm dò địa
chấn trong điều kiện cấu trúc địa chất phức tạp ở bể Cửu Long,
Luận án TS Địa chất. ĐH Mỏ Địa chất
42. Phạm Năng Vũ, 1983, Địa vật lý thăm dò, Tập 3: Thăm dò địa chấn,
NXB Khoa học và Kỹ thuật
43. Phạm Năng Vũ, Mai Thanh Tân, Nguyễn Huy Ngọc, 1997, Địa chấn
thăm dò, Bài giảng cao học, Đại học Mỏ- Địa chất

234



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×