Tải bản đầy đủ

Chương III - Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu


Tiết 49
§2-QUAN HÖ GI÷A §¦êng vu«ng gãc vµ ®­êng xiªn
®­êng xiªn vµ h×nh chiÕu
Tr­êng THCS Nha Trang
Gi¸o ¸n ®iÖn tö: M«n to¸n 7
Ng­êi d¹y: §µo V¨n tiÕn

KIểM TRA BàI Cũ
- Phát biểu định lý 2 về quan hệ giữa góc và
cạnh đối diện trong tam giác.
- áp dụng: ABC có Â : : = 5 : 9 : 4. So sánh
các cạnh của ABC
Vì Â : : = 5 : 9 : 4 =>
=> Â = 50
0
; = 90
0
; = 40
0


=> < Â < => AB < BC < AC

Giải

§Æt vÊn ®Ò
Trong bÓ b¬i cã 3 b¹n An, B×nh, §«ng cïng
b¬i tõ ®iÓm A. An b¬i ®Õn B, B×nh b¬i ®Õn C,
§«ng b¬i ®Õn D ë bê bªn kia cña bÓ b¬i. Hái
trong 3 ng­êi ®ã ai b¬i xa h¬n?

Tiết 49
§2-QUAN HÖ GI÷A §¦êng vu«ng gãc vµ ®­êng xiªn
®­êng xiªn vµ h×nh chiÕu

-
Tõ A d kÎ AH d. §iÓm H lµ ch©n ®­êng
vu«ng gãc hay cßn gäi lµ h×nh chiÕu cña A
trªn d.
- KÎ AB (h×nh vÏ). §o¹n AB gäi lµ ®­êng xiªn kÎ
tõ A ®Õn ®­êng th¼ng d.
1 – Kh¸i niÖm ®­êng vu«ng gãc, ®­êng xiªn,
h×nh chiÕu cña ®­êng xiªn
- HB lµ h×nh chiÕu cña AB trªn d

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×