Tải bản đầy đủ

Bài 60: Sự phân hạch. Nhà máy điện nguyên tửKIỂM TRA BÀI CŨ:
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Cho phản ứng hạt nhân:
Cho phản ứng hạt nhân:
A + B
A + B


C + D
C + D

Cho biết điều kiện để 1 phản ứng hạt
Cho biết điều kiện để 1 phản ứng hạt
nhân toả năng lượng ?
nhân toả năng lượng ?

Những loại phản ứng hạt nhân nào
Những loại phản ứng hạt nhân nào
có thể tỏa năng lượng ?

có thể tỏa năng lượng ?
B
B
ài 60
ài 60
SỰ PHÂN HẠCH
SỰ PHÂN HẠCH
NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ
NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ


Ottô Han (Otto Hahn) 1879-1968
Ottô Han (Otto Hahn) 1879-1968


MeVnkXXUnU
A
Z
A
Z
200'
1
0
'
'
236
92
1
0
235
92
+++→→+Đặc điểm của sự phân hạch


Đặc điểm của sự phân hạchNơtrôn chậm, có động năng < 0,1eV
Nơtrôn chậm, có động năng < 0,1eV
dễ bị hấp thụ hơn nơtrôn nhanh.
dễ bị hấp thụ hơn nơtrôn nhanh.

X, X’: các hạt nhân trung bình
X, X’: các hạt nhân trung bình
(80
(80
≤ A , A’ ≤160 v
≤ A , A’ ≤160 v
à
à
30 ≤ Z ≤ 64 )
30 ≤ Z ≤ 64 )

số nơtrôn sinh ra k=2 hoặc 3
số nơtrôn sinh ra k=2 hoặc 3

Năng lượng toả ra lớn (cỡ 200MeV)
Năng lượng toả ra lớn (cỡ 200MeV)
dưới dạng động năng của các hạt
dưới dạng động năng của các hạt


nnn


sự phân hạch DÂY CHUYỀN
sự phân hạch DÂY CHUYỀN
n
U
nnn
U
nnn
U
U
U
U
U


I. PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN
I. PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN
s = 2
U
n
U
U
U
U
U
U

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×