Tải bản đầy đủ

Hoàng Hạc Lâu tống Mạng Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Tu n 15 –ầ Ti t 44:ế Môn Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Bài:
Bài:
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
***********
***********
( Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng )
I.
I.
Tìm
Tìm


hiểu

hiểu


chung
chung
:
:
1.
1.
Tác
Tác


giả
giả
:
:
2.
2.
Bài thơ
Bài thơ
a.
a.
Thể
Thể


loại
loại
II.
II.
Đọc – Hiểu văn bản:
Đọc – Hiểu văn bản:
b.
b.
Kết cấu:
Kết cấu:
c.
c.
Hồn cảnh ra đời:


Hồn cảnh ra đời:
d. Chú giải:
d. Chú giải:
1. Hai câu đầu:
1. Hai câu đầu:
2. Hai câu cuối:
2. Hai câu cuối:
III.Tổng kết:
III.Tổng kết:
C. CHUẨN BỊ BÀI MỚI:
IV.
IV.
Luyện tập
Luyện tập

Lí Bạch
A. GiỚI THIỆU BÀI:
B. BÀI MỚI:
Bài tập 1:
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Bài tập 2:
Tu n 15 –ầ Ti t 44:ế Môn Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Bài:
Bài:
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
***********
***********
( Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng )
I.
I.
Tìm
Tìm


hiểu
hiểu


chung
chung
:
:
1.
1.
Tác
Tác


giả
giả
:
:
2.
2.
Bài thơ
Bài thơ
a.
a.
Thể
Thể


loại
loại
II.
II.
Đọc – Hiểu văn bản:
Đọc – Hiểu văn bản:
b.
b.
Kết cấu:
Kết cấu:
c.
c.
Hồn cảnh ra đời:
Hồn cảnh ra đời:
d. Chú giải:
d. Chú giải:
1. Hai câu đầu:
1. Hai câu đầu:
2. Hai câu cuối:
2. Hai câu cuối:
III.Tổng kết:
III.Tổng kết:
C. CHUẨN BỊ BÀI MỚI:
IV.
IV.
Luyện tập
Luyện tập

Lí Bạch
A. GiỚI THIỆU BÀI:
B. BÀI MỚI:
Bài tập 1:
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Bài tập 2:
Tu n 15 –ầ Ti t 44:ế Môn Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Bài:
Bài:
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
***********
***********
( Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng )
I.
I.
Tìm
Tìm


hiểu
hiểu


chung
chung
:
:
1.
1.
Tác
Tác


giả
giả
:
:
2.
2.
Bài thơ
Bài thơ
a.
a.
Thể
Thể


loại
loại
II.
II.
Đọc – Hiểu văn bản:
Đọc – Hiểu văn bản:
b.
b.
Kết cấu:
Kết cấu:
c.
c.
Hồn cảnh ra đời:
Hồn cảnh ra đời:
d. Chú giải:
d. Chú giải:
1. Hai câu đầu:
1. Hai câu đầu:
2. Hai câu cuối:
2. Hai câu cuối:
III.Tổng kết:
III.Tổng kết:
C. CHUẨN BỊ BÀI MỚI:
IV.
IV.
Luyện tập
Luyện tập

Lí Bạch
A. GiỚI THIỆU BÀI:
B. BÀI MỚI:
Bài tập 1:
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Bài tập 2:
1. Tác giả
1. Tác giả
:
:
* N m sinh – n m mấtă ă : 701 - 761
* Tự: Thái Bạch.
* Hiệu: Thanh Liên cư só.
* Tính cách: Khoáng đạt, thích giao du rộng và du
lãm, thích thơ và múa kiếm.
* Mỹ danh: thi tiên.
* Sự nghiệp văn chương: Trên 1000 bài.
* Nội dung thơ văn:
- Ước mơ vươn tới lí tưởng cao cả.
- Khát vọng giải phóng cá tính.
- Bất bình trước hiện thực tầm thường.
- Tình cảm phong phú đối với quê hương , bạn bè, thiên nhiên.
* Phong cách thơ: Hào phóng, bay bổng, tự nhiên, tinh tế, giản dò.
* Đặc trưng thơ: Có sự thống nhất giữa cái cao cả và cái đẹp.
Tu n 15 –ầ Ti t 44:ế Môn Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Bài:
Bài:
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
***********
***********
( Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng )
I.
I.
Tìm
Tìm


hiểu
hiểu


chung
chung
:
:
1.
1.
Tác
Tác


giả
giả
:
:
2.
2.
Bài thơ
Bài thơ
a.
a.
Thể
Thể


loại
loại
II.
II.
Đọc – Hiểu văn bản:
Đọc – Hiểu văn bản:
b.
b.
Kết cấu:
Kết cấu:
c.
c.
Hồn cảnh ra đời:
Hồn cảnh ra đời:
d. Chú giải:
d. Chú giải:
1. Hai câu đầu:
1. Hai câu đầu:
2. Hai câu cuối:
2. Hai câu cuối:
III.Tổng kết:
III.Tổng kết:
C. CHUẨN BỊ BÀI MỚI:
IV.
IV.
Luyện tập
Luyện tập

Lí Bạch
A. GiỚI THIỆU BÀI:
B. BÀI MỚI:
Bài tập 1:
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Bài tập 2:
1. Bài thơ
1. Bài thơ
:
:
a. Thể loại:
* Nguyên tác: tuyệt cú
* Bản dòch: lục bát
Tu n 15 –ầ Ti t 44:ế Môn Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Bài:
Bài:
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
***********
***********
( Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng )
I.
I.
Tìm
Tìm


hiểu
hiểu


chung
chung
:
:
1.
1.
Tác
Tác


giả
giả
:
:
2.
2.
Bài thơ
Bài thơ
a.
a.
Thể
Thể


loại
loại
II.
II.
Đọc – Hiểu văn bản:
Đọc – Hiểu văn bản:
b.
b.
Kết cấu:
Kết cấu:
c.
c.
Hồn cảnh ra đời:
Hồn cảnh ra đời:
d. Chú giải:
d. Chú giải:
1. Hai câu đầu:
1. Hai câu đầu:
2. Hai câu cuối:
2. Hai câu cuối:
III.Tổng kết:
III.Tổng kết:
C. CHUẨN BỊ BÀI MỚI:
IV.
IV.
Luyện tập
Luyện tập

Lí Bạch
A. GiỚI THIỆU BÀI:
B. BÀI MỚI:
Bài tập 1:
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Bài tập 2:
2. Bài thơ
2. Bài thơ
:
:
b. Kết cấu:
4 phần: Khai, thừa, hợp, kết
Tu n 15 –ầ Ti t 44:ế Môn Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Bài:
Bài:
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
***********
***********
( Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng )
I.
I.
Tìm
Tìm


hiểu
hiểu


chung
chung
:
:
1.
1.
Tác
Tác


giả
giả
:
:
2.
2.
Bài thơ
Bài thơ
a.
a.
Thể
Thể


loại
loại
II.
II.
Đọc – Hiểu văn bản:
Đọc – Hiểu văn bản:
b.
b.
Kết cấu:
Kết cấu:
c.
c.
Hồn cảnh ra đời:
Hồn cảnh ra đời:
d. Chú giải:
d. Chú giải:
1. Hai câu đầu:
1. Hai câu đầu:
2. Hai câu cuối:
2. Hai câu cuối:
III.Tổng kết:
III.Tổng kết:
C. CHUẨN BỊ BÀI MỚI:
IV.
IV.
Luyện tập
Luyện tập

Lí Bạch
A. GiỚI THIỆU BÀI:
B. BÀI MỚI:
Bài tập 1:
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Bài tập 2:
2. Bài thơ
2. Bài thơ
:
:
c. Hoàn cảnh ra đời:
Năm 728, Lí Bạch sáng tác bài thơ này sau lúc tiễn
biệt bạn nơi đất khách ở một điểm dừng chân trên
bước đường ngao du.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×