Tải bản đầy đủ

chuyen dong thang deu


Chöông 1
Baøi 1


1) CHUYEN ẹONG Cễ HOẽC LAỉ Gè ?
1) CHUYEN ẹONG Cễ HOẽC LAỉ Gè ?


A B


1) CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC LÀ GÌ ?
1) CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC LÀ GÌ ?
Chuyển động cơ học là sự dời chổ của
các vật thể trong không gian theo thời
gian.1) CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC LÀ GÌ ?
1) CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC LÀ GÌ ?
Thí dụ : Một người đứng và quan sát ôtô đang
chuyển động, khoảng cách giữa ôtô và người
đó thay đổi.


1) CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC LÀ GÌ ?
1) CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC LÀ GÌ ?
Chuyển động cơ học có tính tương đối.
Thí dụ : Ôt chuyển động so với hàng cây bên đường,
nhưng đứng yên so với người ngồi trong đó


2) CHAÁT ÑIEÅM
2) CHAÁT ÑIEÅM

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×