Tải bản đầy đủ

Chương I - Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5


Chµo mõng c¸c thÇy c« ®Õn víi
líp 6a6
Tr­êng T.H.C.S NHA TRANG
Gv: ®µo v¨n tiÕn

-
Phát biểu tính chất chia hết của 1 tổng .
-
áp dụng tính chất chia hết của 1 tổng xét xem
tổng nào chia hết cho 2 :
a) 338 + 24
b) 600 + 18 + 11
- Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia
hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.
-
Tính chất 2: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia
hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số
đó thì tổng không chia hết cho số đó.
Bài tập: a) (338 + 24) chia hết cho 2
b) (600 + 18 + 11) không chia hết cho 2


Tiết 20. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
1. Nhận xét mở đầu:
Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5
2. Dấu hiệu chia hết cho 2:

TiÕt 20. DÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5
2. DÊu hiÖu chia hÕt cho 2:
VD: XÐt sè cã nhiÒu ch÷ sè n = 43*
- Thay dÊu * bëi ch÷ sè nµo th× n chia hÕt cho 2 ?
- Thay dÊu * bëi ch÷ sè nµo th× n kh«ng chia hÕt cho 2 ?
KÕt luËn 1: Sè cã ch÷ sè tËn cïng lµ ch÷ sè ch½n th× chia
hÕt cho 2
KÕt luËn 2: Sè cã ch÷ sè tËn cïng lµ ch÷ sè lÎ th× kh«ng
chia hÕt cho 2

Tiết 20. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
1. Nhận xét mở đầu:
Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5
2. Dấu hiệu chia hết cho 2:
Dấu hiệu: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết
cho 2 và chỉ những số đố mới chia hết cho 2

TiÕt 20. DÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5
2. DÊu hiÖu chia hÕt cho 2:
Trong c¸c sè sau, sè nµo chia hÕt cho 2, sè
nµo kh«ng chia hÕt cho 2?
328; 1437; 895; 1234
?1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×