Tải bản đầy đủ

Chương II - Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Chào Mừng Quý Thầy Cô
GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7
Gv thực hiện : Nguyễn V n Hoàng ă
Thứ Ba ngày 13 tháng 12 năm 2005

KIỂM TRA BÀI CŨ :
1. Phát biểu trường hợp bằng nhau góc –
cạnh – góc của tam giác .
TRẢ LỜI :

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam
giác này bằng một cạnh và hai góc kề
của tam giác kia thì hai tam giác đó
bằng nhau .
Thứ Ba ngày 13 tháng 12 năm 2005

KIỂM TRA BÀI CŨ :
2. Phát biểu hệ qủa 2.3 ( trường hợp đặc
biệt của tam giác vuông ?
TRẢ LỜI :


Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của
tam giác vuông này bằng cạnh huyền và
một góc nhọn của tam giác vuông kia
thì hai tam giác vuông đó bằng nhau .
Thứ Ba ngày 13 tháng 12 năm 2005

MỤC TIÊU :

Củng cố hai trường hợp bằng nhau của hai tam
giác ( c-g-c ) ; (g-c-g)

Rèn kỹ năng áp dụng trường hợp bằng nhau
của hai tam giác để chỉ ra hai tam giác bằng
nhau . Từ đó chỉ ra các cạnh, các góc tương
ứng bằng nhau .

Rèn kỹ năng vẽ hình , chứng minh .

Phát huy trí lực của học sinh .
Thứ Ba ngày 13 tháng 12 năm 2005

Các tam giác vuông nào bằng nhau
Vì sao ?

Mời các em quan sát
các hình dưới đây
Thứ Ba ngày 13 tháng 12 năm 2005

Quan sát các hình trên đây
Em hãy cho biết các tam giác vuông nào bằng nhau
?

 ABH =  ACH (c-g-c)  DKE =  DKF (g-c-g)
 ABD =  ACD (ch-g)

 ABD =  ACD
(ch-g)

Tiết 29 : LUYỆN TẬP
Thứ Ba ngày 13 tháng 12 năm 2005
Bài tập 40/124 :
Cho  ABC ( AB ‡ AC ) , tia Ax đi qua
trung điểm M của BC, kẻ BE và CF cùng
vuông góc với Ax ( E , F € Ax ) .
So sánh BE và CF .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×