Tải bản đầy đủ

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp


Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân
Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân

KIỂM TRA BÀI CŨ

Tìm x biết :x
2
(x - 2) - 6 + 3x = 0
x
x
2
2
(x - 2) – 6 + 3x = 0
(x - 2) – 6 + 3x = 0


X
X
2
2

(x - 2) + (3x - 6) = 0
(x - 2) + (3x - 6) = 0
x
x
2
2
(x - 2) +3(x - 2) = 0
(x - 2) +3(x - 2) = 0
( x -2) (x
( x -2) (x
2
2
+3) = 0
+3) = 0
vì x
vì x
2
2
0 nên x
0 nên x
2
2
+3 > 0 với mọi x
+3 > 0 với mọi x
Do đó: x - 2 = 0
Do đó: x - 2 = 0


x = 2
x = 2
Vậy: x = 2
Vậy: x = 2


CÓ THỂ TÍNH NHANH
giá trị của biểu thức
x
2
+2x +1 - y
2tại x = 94,5 và y = 4,5 ?


5x
5x
3
3
+ 10x
+ 10x
2
2
y + 5xy
y + 5xy
2
2
5x
5x
3
3
+ 10x
+ 10x
2
2
y + 5xy
y + 5xy
2
2

1. Ví dụ:
1. Ví dụ:
Phân tích đa thức sau thành nhân tử :
5x
3
+ 10x
2
y +5xy
2

= 5x(x
= 5x(x
2
2
+ 2xy + y
+ 2xy + y
2)
2)
= 5x(x
= 5x(x
2
2
+ 2xy + y
+ 2xy + y
2)
2)


= 5x(x + y )
= 5x(x + y )
2
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×