Tải bản đầy đủ

Sử dụng và bảo vệ taì nguyên


Bài 18
Bài 18
Sử dụng,bảo vệ tài nguyên thiên
Sử dụng,bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên và môi trường
nhiên và môi trường


(Tiếp theo)
(Tiếp theo)


I/MỤC TIÊU:
I/MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
1.Kiến thức:

-Biết được một số vấn đề về sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên khác: nước,khoáng sản,du
-Biết được một số vấn đề về sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên khác: nước,khoáng sản,du
lịch,khí hậu,biển.
lịch,khí hậu,biển.
-Hiểu được một số vấn đề chính về bảo vệ môi trường nước ta : mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi
-Hiểu được một số vấn đề chính về bảo vệ môi trường nước ta : mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi
trường(nước,không khí, đất).
trường(nước,không khí, đất).
-Hiểu được nội dung của chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
-Hiểu được nội dung của chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
2.Kĩ năng:
2.Kĩ năng:
-Tìm hiểu và quan sát thực tế,thu thập tài liệu về môi trường.
-Tìm hiểu và quan sát thực tế,thu thập tài liệu về môi trường.
-Viết báo cáo
-Viết báo cáo
.
.
II/PHƯƠNG PHÁP:
II/PHƯƠNG PHÁP:
- Thảo luận,diễn giảng,vấn đáp,nêu vấn đề.
- Thảo luận,diễn giảng,vấn đáp,nêu vấn đề.
III/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
III/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
-Một số tranh ảnh,băng hình về tình trạng suy thoái tài nguyên,phá huỷ cảnh quan thiên nhiên và ô
-Một số tranh ảnh,băng hình về tình trạng suy thoái tài nguyên,phá huỷ cảnh quan thiên nhiên và ô
nhiễm môi trường.
nhiễm môi trường.


1.Kiểm tra bài cũ:
1.Kiểm tra bài cũ:


-Nêu biểu hiện của sự suy giảm đa dạng sinh học và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta?
-Nêu biểu hiện của sự suy giảm đa dạng sinh học và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta?


-Kể tên 5 việc làm cụ thể ở địa phương em để góp phần vào việc bảo vệ đa dạng sinh học?
-Kể tên 5 việc làm cụ thể ở địa phương em để góp phần vào việc bảo vệ đa dạng sinh học?
2.Nội dung bài mới:
2.Nội dung bài mới:

a. Đặt vấn đề:
a. Đặt vấn đề:
IV/TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
IV/TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Thiên nhiên
Việt Nam
đa dạng


1.Kiểm tra bài cũ:
1.Kiểm tra bài cũ:


-Nêu biểu hiện của sự suy giảm đa dạng sinh học và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta?
-Nêu biểu hiện của sự suy giảm đa dạng sinh học và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta?


-Kể tên 5 việc làm cụ thể ở địa phương em để góp phần vào việc bảo vệ đa dạng sinh học?
-Kể tên 5 việc làm cụ thể ở địa phương em để góp phần vào việc bảo vệ đa dạng sinh học?
2.Nội dung bài mới:
2.Nội dung bài mới:


a. Đặt vấn đề:
a. Đặt vấn đề:


Cùng với việc sử dụng hợp lí và bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật,tài nguyên đất thì các nguồn tài nguyên khác như: nước,khoáng sản,khí hậu,du lịch,biển... cần
Cùng với việc sử dụng hợp lí và bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật,tài nguyên đất thì các nguồn tài nguyên khác như: nước,khoáng sản,khí hậu,du lịch,biển... cần
được sử dụng và bảo vệ như thế nào?Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này
được sử dụng và bảo vệ như thế nào?Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này
.
.
IV/TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
IV/TIẾN TRÌNH BÀI DẠY


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×