Tải bản đầy đủ

Tổng kết chương SÓNG ÁNH SÁNG (Bài tập)

SÓNG ÁNH SÁNG
Vương Quang Vinh
1. Tán sắc
a. Liên hệ
i,
λ

n

n
i
i
n
=⇔=
''
λ
λ
b. Lăng kính
- Điều kiện xảy ra Phản xạ toàn phần>
=>
21
1
2
sin
nn
n
n
iii
ghgh
- 3 trường hợp về Góc
1
sin i
2
sin i
A
D
Góc
tổng quát
1
sin rn
2
sin rn
21
rr
+
Aii
−+
21
Góc nhỏ
11
nri
=
22
nri
=
( )
An 1

Góc lệch
cực tiểu
rni sinsin
=
r2
Ai

2
2. Nhiễu xạ
f
c
=
λ
3. Giao thoa
a. Khe Young
- Công thức cơ bản
• Hiệu quang trình
D
ax
d
=∆
• Khoảng vân
a
D
i
λ
=
• Vân sáng
kix
=
• Vân tối
ikx


+=
2
1
- Độ dời hệ vân
Độ dời
o
x
Bản mỏng
( )
a
eDn 1

Song song khe
'
'
d
D
D
:
'
D
nguồn-khe
'd
: độ dịch chuyển S
b. Quang cụ khác
a
L
Chú thích
Gương
Fresnel
d
α
2
:
α
góc nghiêng
:d
ng-gituyến
Lưỡng
lăng kính
Fresnel
( )
'21 ADn

:D
nguồn-đỉnh
( )
ADn 21

:'D
đỉnh-
màn
:n
chiết suất LK
:A
góc đáy
Bán
thấu kính
Billet
e
D
D


+
'
1
:D
TK – khe
e
D
l


+
'
1
:l
TK – màn
:e
bề dày
TK
:'D
nguồn-
TK
4. Khoảng vân
- Trường giao thoa có n vân sáng
5. Quang phổ
• Số khoảng vân trong nửa trường
giao thoa
mcb
i
L
n
≈==
,
2
• Số vân sáng
12
+=
bN
S
• Số vân tối
mN
T
2
=
• Bề rộng quang phổ bậc k
( )
tđk
a
D
kx
λλ
−=∆
---- HẾT ----
Khoảng vân
i
2 vân sáng ở đầu
1

n
L
2 vân tối ở đầu
n
L
1 đầu vân sáng,
1 đầu vân tối
2
1

n
L

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×