Tải bản đầy đủ

SHTT- DUOI HINH BAT CHU


Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn víi trß ch¬i

Tr­êng ®éi lª duÈn
Tr­êng ®éi lª duÈn
Chñ ®Ò
Chñ ®Ò


nÐt thanh lÞch cña
nÐt thanh lÞch cña
thiÕu
thiÕu


nhi thñ ®«
nhi thñ ®«

®Êt tèt trång c©y r­êm rµ
Nh÷ng ng­êi thanh lÞch nãi ra dÞu dµng


Häc ¨n, häc nãi, häc gãi, häc më

Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua
Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau
Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua
Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×