Tải bản đầy đủ

mau bien ban hop So tong ket to CM

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MỸ XUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐÔNG 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******** ********
Số : ........./ NQHKCM.200...... Ngọc Đông 1, Ngày......Tháng......Năm 200....
BIÊN BẢN HỌP LỆ
................................... HỌC KỲ......... - KHỐI :...........
THÁNG :.......... NĂM 200........
⁂⁂⁂
I/ THỜI GIA ĐỊA ĐIỂM :
Hôm nay vào lúc :........Giờ ......Ngày .......Tháng .......năm 200...., Tại Tổ khối ..............
Trường Tiểu Học Ngọc Đông 1 , Tiến hành họp lệ sơ kết học kỳ ...... – năm học : 200.... – 200....
khối :....................... Tháng ............ Năm 200....... .
II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ :
1) Đ/c.............................................................Chức vụ. Khối trưởng Chủ toạ cuộc họp
2) Đ/c.............................................................Chức vụ................................... Thư ký cuộc họp
3) Cùng ................Thành viên là Giáo viên trong khối về tham dự họp lệ sinh hoạt .
+Trong đó GV Vắng có phép ...............................................................................................
+ Trong đó GV vắng không phép :........................................................................................
...............................................................................................................................................
III/ NỘI DUNG CUỘC HỌP :
1) Đ/c........................................................Chức vụ..............................Thông qua chương trình và

thời gian làm việc bao gồm các vấn đề sau đây :
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
2) Đ/c............................................................Chức vụ ...............................Thông qua sơ kết tình
hình công tác của khối trong học kỳ ........ – năm học 200.... – 200..... với những kết quả ưu điểm và
tồn tại cần lưu ý , khắc phục trong thời gian tới như sau :
A/ Công tác giáo dục chính trị và chủ điểm sinh hoạt trong học kỳ
1 : :................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...............................................................................................................
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
1
B/ Công tác Chuyên môn dạy và học :
1/ Công tác Giảng dạy trong học kỳ như sau :
+ Thực hiện từ tuần
lễ :.....................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
+ Nhận định đánh giá những lớp thực hiện chương trình ( nhanh - chậm ) nếu có , biện pháp khắc
phục :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3/ Công tác soạn giảng trong Học kỳ ..... và công tác chuẩn bị các loại ĐDDH trong tháng trước
khi lên lớp :


..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
+ Nhận định những GV hoàn thành Tốt , khá , ĐYC , Chưa ĐYC trong công tác soạn giảng khi lên
lớp : ( nêu họ tên cụ thể ) - Kết quả học kỳ ........năm học 200...... – 200........
- Xếp loại :
+ Tốt ..............................................................................................................................................
+ Khá .............................................................................................................................................
+ ĐYC ............................................................................................................................................
+ Chưa ĐYC : .................................................................................................................................
4/ Số tiết dự giờ thăm lớp:
+ Số tiết dự giờ chéo trong gv Tổ đã thực hiện theo kế hoạch phân công :
- Số tiết đã dự :...........tiết / ..........GV - Số tiết chưa dự ..........Tiết /........GV
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
2
- Nhận định tình hình thực hiện dự giờ chéo đã rút ra được những kinh nghiệm ưu điệm ,
hạn chế : ( nêu những vấn đề trọng tâm cơ bản )
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
5/ Phân công thao giảng – Minh hoạ - Mở chuyên đề trong học kỳ :
+ Số chuyên đề đã thực hiện ........./ ......lần. - Xếp loại : Tốt .......khá.........ĐYC.........chưa ĐYC .....
+ Số tiết GV giỏi đã dạy cho TT dự ........Tiết /.......GV – XL : Tốt........Khá.......ĐYC........
+ Nhận định tình hình thực hiện thao giảng – Minh hoạ - Mở chuyên đề trong học kỳ đã rút
ra được những kinh nghiệm ưu điệm , hạn chế : ( nêu những vấn đề trọng tâm cơ bản ):
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
6/ Việc thực hiện bồi dưỡng học sinh cá biệt – HS yếu kém các môn :
+ Số hs giỏi đã bồi dưỡng :..........Đã dự thi trường..........Huyện.........tỉnh........đạt giải.................
+ Số HS cá biệt , yếu kém đã bồi dưỡng:........./ ........GV bồi dưỡng .
+ Nhận định tình hình thực hiện bồi dưỡng học sinhGiỏi , cá biệt – HS yếu kém các môn
trong học kỳ đã rút ra được những kinh nghiệm ưu điệm , hạn chế : ( nêu những vấn đề trọng
tâm cơ bản ):
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................................................................................................
..............................................................................................................
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
3
7 /Công tác sinh hoạt triển khai các chuyên đề CM – công tác tập huấn sử dụng ĐDDH trong
học kỳ :
+ Số ĐDDH đã thực hiện nhận sử dụng trong học kỳ :
- Số bộ TV...........Số bộ Toán ........Số bộ TNXH.........( KH........Lịch sử........Địa.......)
Số bộ Mỹ Thuật ........Số bộ Kỷ thuật......... Số bộ TD.........Số bộ ĐĐ.......Số bộ nhạc..........
+ Số ĐDDH đã thực hiện tự làm thêm trong học kỳ :
- Số bộ TV...........Số bộ Toán ........Số bộ TNXH.........( KH........Lịch sử........Địa.......)
Số bộ Mỹ Thuật ........Số bộ Kỷ thuật......... Số bộ TD.........Số bộ ĐĐ.......Số bộ nhạc.........
+ Nhận định tình hìnhSố ĐDDH đã thực hiện nhận sử dụng và tự làm thêm của GV trong học
kỳ đã rút ra được những kinh nghiệm ưu điệm , hạn chế :
( nêu những vấn đề trọng tâm cơ bản ):
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.............................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
8/ Tập thể thảo luận và đóng góp ý kiến cho những ưu điểm , hạn chế công tác của khối
trong học kỳ :
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
4
9) Đ/c khối trưởng kết luận và chỉ đạo ý kiến về những vấn đề được đưa ra thảo luận , trao đổi bàn
bạc và đi tới thống nhất những vấn dề đã đạt được và chưa đạt được trong học kỳ , rút kinh nghiệm
tổ chức thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau :
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào lúc ..........giờ .......Cùng ngày với sự thống nhất của các thành viên dự họp
thống nhất , tổ chức thực hiện với nội dung cuộc họp nói trên
CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ BGH DỰ CHỈ ĐẠO THƯ KÝ VIẾT BIÊN BẢN
Khối Trưởng ( ký tên , ghi chức vụ ) ( ký ghi rõ họ tên )
------------------------------ ---------------------------------- ------------------------------------
THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP
(Ký và ghi rõ họ Tên )
1 5
2 6
3 7
4 8
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×