Tải bản đầy đủ

Một số bài toán cho HSG lớp 5

Một số bài tập về hoàn thành công việc

Bài 10: Bạn Hoàng cần 10 ngày để làm xong một công việc. Minh cần 15 ngày để làm
xong công việc đó. Bình làm một mình cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng,
Minh cùng làm để xong công việc. Nếu 3 ngời làm chung thì sau bao lâu sẽ xong công
việc?
Bài 11: Một bể nuôI cá không có nớc, khi mở vòi nớc I; II; III thì bể đầy trong 72
giây. Khi mở vòi II; III; IV thì bể đầy trong 90 giây. Khi mở vòi I và vòi IV thì bể đầy
trong 120 giây. Hỏi nếu mở 4 vòi cùng một lúc thì bể đầy trong bao lâu?
Bài 12: Bốn bạn nhận nhiệm vụ chuyển sách sang th viện. Trong 1 giờ Hồng
chuyển đợc
7
2
số sách. Hà chuyển đợc
40
11
số sách. Toán chuyển đợc
70
23
số sách. Thơ
chuyển đợc

35
9
số sách. Bốn bạn dự định làm trong 1 giờ. Theo em sau 1 giờ 4 bạn có
chuyển xong số sách đó không?
Bài 13: Hai bạn A và B cùng làm xong một công việc thì sau 48 ngày sẽ xong.
Cũng công việc đó A làm một mình trong 63 ngày sau đó B làm tiếp 28 ngày nữa thì
hoàn thành. Hỏi A làm một mình thì sau bao nhiêu ngay sẽ hết toàn bộ công việc đó?
Bài 14: Có một bể nớc, nếu cho vòi A chảy vào bể thì sau 2
4
1
giờ bể đầy.
Vòi B cách đáy bể
3
1
chiều cao của bể. Nếu bể đầy nớc, mở vòi B thì sau 3 giờ vòi B
không chảy nữa. Giả sử bể không có nớc, mở cả hai vòi cùng một lúc thì thì sau bao lâu
bể đầy?

Bài 15: Hai ngời làm một công việc. Ngời thứ I làm 10 giờ xong. Ngời thứ hai
làm 15 giờ xong. Ngời thứ I làm một thời gian sau đó nghỉ và ngời thứ hai làm tiếp cho
đến lúc xong. Biết tổng thời gian hai ngời làm là 11 giờ. Tính thời gian mỗi ngời làm?
Bài 15: Hai ngời làm chung một công việc sau 12 ngày thì xong. Ngời thứ nhất
lầm trong 9 ngày rồi nghỉ để ngời thứ hai làm 14 ngày nữa thì xong.
a, Hỏi mỗi ngời làm riêng sau bao lâu sẽ xong?
b, Hai ngời làm trong 1 ngày đợc bao nhiêu % công việc?
Bài 16: Ba ngời làm chung một công việc. Ngời thứ nhất lầm xong trong 3 tuần.
Ngời thứ hai lầm xong một công việc gấp 3 lần công việc đó trong 8 tuần. Ngời thứ ba
lầm xong một công việc gấp 5lần công việc đó trong 12 tuần. Hỏi ba ngời cùng làm
công việc ban đầu xong trong bao nhiêu giờ? Biết rằng 1tuần làm 45 giờ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×