Tải bản đầy đủ

BAI GIANG DIEN TU VAT LI 11Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy cho biết hai nam châm
tương tác lên nhau như thế nào?

Câu 2: Hai dòng điện tương tác lên
nhau như thế nào?

SN
S
N
Hai cực khác tên thì hút nhau

S
N
S
N
Hai cực cùng tên thì đẩy nhau


A
B
C
D
A
B
C
D

Hai dòng điện ngược chiều thì đẩy nhau
Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau
Giải thích hiện tượng này như thế nào?

Tiết: 75
TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÂY DẪN
SONG SONG MANG DÒNG ĐIỆN

1. Phương chiều của lực tương tác
Xét TH hai dđ ngược chiều nhau, trong đó AB
và CD cùng nằm trong mp như hình vẽ
A
B
C
D

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×