Tải bản đầy đủ

BAI 2- MOT SO BAI TOAN VE DAI LUONG TI LE THUAN


KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
GV: LE THI HOA
TRUONG THCS VO TRUONG TOAN
DI AN- BINH DUONG

§2- MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
1- Bài toán 1
2- Bài toán 2

§2- MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
1- Bài toán 1
Hai thanh chì có thể tích là 12cm
3
và 17cm
3
.
Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam biết

rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất
56,5g?
Đề bài cho ta biết điều gì?
Và hỏi những điều gì?

§2- MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
1- Bài toán 1: Hai thanh chì có thể tích là 12cm
3

17cm
3
. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam biết rằng
thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g?
Khối lượng và thể tích của chì là hai đại
lượng như thế nào với nhau?
Nếu gọi khối lượng của hai thanh chì lần
lượt là m
1
gam và m
2
gam thì chúng ta sẽ có
được tỉ lệ thức nào?
1 2
12 17
m m
=
m
1
và m
2
có quan hệ gì? m
2
-m
1
=56,5
Giải:Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng
là m
1
gam và m
2
gam.
Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại
lượng tỉ lệ thuận với nhau nên
2 1
17 12
m m−
=

56,5
11,3
5
= =
=> m
1
=12.11,3=135,6 và m
2
=17.11,3=192,1.
Vậy: Hai thanh chì có khối lượng là
135,6g và 192,1g.
1 2
12 17
m m
=
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:


§2- MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
Cách 2:
V(cm
3
) 12 17 1
m (g) 56,5
1- Bài toán 1: Hai thanh chì có thể tích là 12cm
3

17cm
3
. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam biết rằng
thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g?
5
135,6 192,1 11,3
17-12


§2- MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
. Hai thanh kim loại đồng chất có thể
tích là 10cm
3
và 15cm
3
. Hỏi mỗi thanh
nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối
lượng của cả hai thanh là 222,5g.
? 1
Hoạt động nhóm:
Mỗi bàn là một nhóm. Nửa lớp sẽ trình
bày theo cách 1.
Nửa lớp còn lại sẽ trình bày theo cách
2 (bảng).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×