Tải bản đầy đủ

GIAO AN VO CO TRUYEN LOP 6

Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
TUẦN: 7
TIẾT: 14

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
Ngày soạn: 27- 9- 2016
Ngày dạy: 05-10-2016

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN
I . MỤC TIÊU :
Nội dung
+ + Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản
công pháp: Học động tác Căn bản
công pháp mới từ 1 đến 8.
1. Lập tấn, 2. Bái tổ, 3. Trung bình
tấn- Tay phải đấm thẳng, 4. Trung
bình tấn- Tay trái đấm thẳng, 5. Trảo
mã tấn phải- Tay phải đấm múc lên,
6. Đinh tấn phải- Tay trái đấm thẳng,
7. Trảo mã tấn phải- Tay phải đập
lưng nắm tay xuống, 8. Trung bình

tấn- Tay trái đấm móc vòng vào trước
ngực.
+ Đội hình đội ngũ: Ôn tập Tập hợp
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dàn
hàng, dồn hàng; Đi đều vòng phải
(trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
+ Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy
nâng cao đùi; một số động tác hồi tĩnh
sau khi chạy. Luyện tập chạy bền theo
vòng số 8.

Kiến thức
Kĩ năng
- Biết cách thực hiện được động - Biết cách thực hiện được động
tác Căn bản công pháp từ 1 đến tác Căn bản công pháp từ 1 đến 8.
8.

- Biết các khẩu lệnh điều khiển, - Biết cách thực hiện và thực hiện
biết cách thực hiện Tập hợp được các kĩ năng đã học. Biết vận
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dụng trong tiết học thể dục, trong
dàn hàng, dồn hàng; Đi đều các buổi lễ – hội khoẻ Phù đổng.
vòng phải (trái). Đổi chân khi đi
đều sai nhịp.
Biết cách thực hiện Chạy bước Thực hiện cơ bản đúng chạy bền.
nhỏ, chạy nâng cao đùi; Luyện Biết vận dụng tự tập luyện ở sân
tập chạy bền theo vòng số 8; trường, ở sân nhà hoặc trên ban
Một số động tác hồi tĩnh sau khi công.
chạy.
+ Thái độ: Có nề nếp tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, khẩn trương, tác phong khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh
chung và khi tập luyện TDTT. Tự giác học tập ở trên lớp và tập luyện ở nhà. Không hút thuốc, uống rượu bia
và dùng các chất gây hại đến sức khoẻ. Biết ứng xử đẹp trong các tình huống khi hoạt động TDTT và sinh
hoạt hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường sạch sẽ, còi thể thao, tranh minh họa, vật chuẩn.
III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỊNH
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
A . Phần Mở Đầu :

8 phút
Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng ngang,
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và sức khỏe học 1- 2 phút báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán sự điều
sinh. Phổ biến nội dung - yêu cầu bài dạy.
1- 2 phút khiển cả lớp khởi động. Giáo viên giúp đỡ
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
1 phút
về kĩ thuật.
- Khởi động: xoay các khớp cổ tay- cổ chân, 2 x 8 nhịp Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
khuỷu tay, bả vai, khớp hông, đầu gối.
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên tổ
- Một số động tác thể dục: Tay nọ chạm mũi 2 x 8 nhịp chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết
chân kia, ép dọc- ép ngang.
hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học
B . Phần Cơ Bản :
32 phút
sinh.
Hoạt động nhóm
10 phút
1. Võ cổ truyền Việt Nam: Căn bản công pháp
+ Nhóm 1- 2: Võ cổ truyền
1. Lập tấn.
2 – 3 lần
2. Bái tổ.
3. Trung bình tấn- Tay phải đấm thẳng.
4. Trung bình tấn- Tay trái đấm thẳng.
5. Trảo mã tấn phải- Tay phải đấm múc lên.
6. Đinh tấn phải- Tay trái đấm thẳng.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

21


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
7. Trảo mã tấn phải- Tay phải đập lưng nắm tay
xuống.
8. Trung bình tấn- Tay trái đấm móc vòng vào
trước ngực.
2- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:
* Ôn tập các kĩ năng đã học
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều
-đứng lại.

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

12 phút
2 – 3 lần

2 – 3 lần
- Đi đều, đứng lại, vòng phải (trái); đổi chân khi
đi đều sai nhịp .
2 – 3 lần

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn
hàng, Dồn hàng.
3- Chạy bền:
* Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
* Động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
C . Phần Kết Thúc :
- Thả lỏng – hồi tĩnh.
- Giáo viên đánh giá mức độ đạt được của học
sinh.
- Hướng dẫn bài tập về nhà:
+ Luyện tập chạy bền 500m - 800m –
1000m. Hoàn thiện Đi đều – vòng trái (phải) –
đứng lại; Võ cổ truyền Căn bản công pháp.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

10 phút
2-3 phút
+ Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ
5 phút
2 phút
2 phút
1 phút

-Chạy theo vòng số 8 sân trường
- Hít thở sâu, thả lỏng cơ tay, chân, làm động
tác chim rũ lông.
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

22


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
TUẦN: 8
TIẾT: 15

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
Ngày soạn: 27- 9- 2016
Ngày dạy: 11- 10- 2016

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN
I . MỤC TIÊU :
Nội dung
+ + Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản
công pháp: Ôn động tác Căn bản
công pháp mới từ 1 đến 8.
1. Lập tấn, 2. Bái tổ, 3. Trung bình
tấn- Tay phải đấm thẳng, 4. Trung
bình tấn- Tay trái đấm thẳng, 5. Trảo
mã tấn phải- Tay phải đấm múc lên,
6. Đinh tấn phải- Tay trái đấm thẳng,
7. Trảo mã tấn phải- Tay phải đập
lưng nắm tay xuống, 8. Trung bình
tấn- Tay trái đấm móc vòng vào trước
ngực.
+ Đội hình đội ngũ: Ôn tập Tập hợp
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dàn
hàng, dồn hàng; Đi đều vòng phải
(trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
+ Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy
nâng cao đùi; một số động tác hồi tĩnh
sau khi chạy. Luyện tập chạy bền theo
vòng số 8.

Kiến thức
Kĩ năng
- Biết cách thực hiện được động - Biết cách thực hiện được động
tác Căn bản công pháp từ 1 đến tác Căn bản công pháp từ 1 đến 8.
8.

- Biết các khẩu lệnh điều khiển, - Biết cách thực hiện và thực hiện
biết cách thực hiện Tập hợp được các kĩ năng đã học. Biết vận
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dụng trong tiết học thể dục, trong
dàn hàng, dồn hàng; Đi đều các buổi lễ – hội khoẻ Phù đổng.
vòng phải (trái). Đổi chân khi đi
đều sai nhịp.
Biết cách thực hiện Chạy bước Thực hiện cơ bản đúng chạy bền.
nhỏ, chạy nâng cao đùi; Luyện Biết vận dụng tự tập luyện ở sân
tập chạy bền theo vòng số 8; trường, ở sân nhà hoặc trên ban
Một số động tác hồi tĩnh sau khi công.
chạy.
+ Thái độ: Có nề nếp tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, khẩn trương, tác phong khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh
chung và khi tập luyện TDTT. Tự giác học tập ở trên lớp và tập luyện ở nhà. Không hút thuốc, uống rượu bia
và dùng các chất gây hại đến sức khoẻ. Biết ứng xử đẹp trong các tình huống khi hoạt động TDTT và sinh
hoạt hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường sạch sẽ, còi thể thao, tranh minh họa, vật chuẩn.
III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỊNH
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
A . Phần Mở Đầu :
8 phút
Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng ngang,
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và sức khỏe học 1- 2 phút báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán sự điều
sinh. Phổ biến nội dung - yêu cầu bài dạy.
1- 2 phút khiển cả lớp khởi động. Giáo viên giúp đỡ
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
1 phút
về kĩ thuật.
- Khởi động: xoay các khớp cổ tay- cổ chân, 2 x 8 nhịp Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
khuỷu tay, bả vai, khớp hông, đầu gối.
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên tổ
- Một số động tác thể dục: Tay nọ chạm mũi 2 x 8 nhịp chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết
chân kia, ép dọc- ép ngang.
hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học
B . Phần Cơ Bản :
32 phút
sinh.
Hoạt động nhóm
10
phút
1. Ôn võ cổ truyền VN: Căn bản công pháp
+ Nhóm 1- 2: Võ cổ truyền
1. Lập tấn.
2 – 3 lần
2. Bái tổ.
3. Trung bình tấn- Tay phải đấm thẳng.
4. Trung bình tấn- Tay trái đấm thẳng.
5. Trảo mã tấn phải- Tay phải đấm múc lên.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

23


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
6. Đinh tấn phải- Tay trái đấm thẳng.
7. Trảo mã tấn phải- Tay phải đập lưng nắm tay
xuống.
8. Trung bình tấn- Tay trái đấm móc vòng vào
trước ngực.
2- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:
* Ôn tập các kĩ năng đã học
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều
-đứng lại.
- Đi đều, đứng lại, vòng phải (trái); đổi chân khi
đi đều sai nhịp .

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

12 phút
2 – 3 lần
2 – 3 lần

2 – 3 lần

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn
hàng, Dồn hàng.
3- Chạy bền:
* Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
* Động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
C . Phần Kết Thúc :
- Thả lỏng – hồi tĩnh.
- Giáo viên đánh giá mức độ đạt được của học
sinh.
- Hướng dẫn bài tập về nhà:
+ Luyện tập chạy bền 500m - 800m –
1000m. Hoàn thiện Đi đều – vòng trái (phải) –
đứng lại; Võ cổ truyền Căn bản công pháp.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

10 phút
2-3 phút

5 phút
2 phút
2 phút
1 phút

+ Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ
- Chạy theo vòng số 8 sân trường
- Hít thở sâu, thả lỏng cơ tay, chân, làm động
tác chim rũ lông.
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

24


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

TUẦN: 8
TIẾT: 16

Ngày soạn: 27- 9- 2016
Ngày dạy: 11- 10- 2016

TÁC DỤNG CỦA TDTT
ĐỐI VỚI CƠ THỂ (MỤC 2)
I . MỤC TIÊU :
Kiến thức
Nội dung
TÁC DỤNG CỦA TDTT ĐỐI VỚI
CƠ THỂ

Kĩ năng

Biết tác dụng của TDTT. Biết Thường xuyên tập luyện TDTT
một số cơ bản về tác dụng của để rèn luyện sức khỏe. Biết vận
TDTT đối với cơ thể.
dụng trong các giờ học thể dục và
tự tập hằng ngày.

+ Thái độ: Có thái độ và hành vi đúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT
trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Phòng học – sân trường , bảng học sinh , tập viết .
III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỊNH
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG
A . Phần Mở Đầu :
3 phút

- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc hoặc hàng
ngang, báo cáo sĩ số cho GV.

- GV tập hợp lớp nhanh kiểm tra sĩ số và
phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .
B . Phần Cơ Bản :

PHƯƠNG PHÁP–TỔ CHỨC

37 phút

Ngoài giờ học thể dục, em có tham gia tập
luyện TDTT không?

Lợi ích tác dụng của thể dục thể thao


Em tập những môn thể thao nào?
Tập luyện TDTT thường xuyên đúng
phương pháp khoa học sẽ làm cho cơ thể
có được sức mạnh, bền, nhanh, khéo léo.
Độ đàn hồi và độ linh hoạt của cơ tăng
lên.

Khi tham gia trò chơi vận động, như vậy có
phải là em đã tập TDTT không?Tập luyện TDTT làm cho cơ, xương phát
triển tạo ra vẻ đẹp và dáng đi khỏe mạnh
của con người.

Theo em, TDTT có góp phần nâng cao chất
lượng học tập các môn học hay không? Vì
sao?Làm cho tim mạch khỏe giúp máu lưu
thông dễ dàng tạo ra sự trao đổi chất tốt
hơn giúp cho cơ thể cường tráng, sức khỏe
được tăng lên.

Em cho một ví dụ TDTT có tác dụng góp
phần giáo dục đạo đức?Nhờ tập luyện TDTT thường xuyên lồng
ngực và phổi nở ra, các cơ làm chức năng
hô hấp được khỏe và độ đàn hồi tăng. Khả
năng của các cơ, xương tham gia vào hoạt
động hô hấp cũng linh hoạt lên. Nhờ vậy

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

Tập luyện TDTT có tác dụng như thế nào đến
cơ, xương?
Tập luyện TDTT có tác dụng như thế nào đến
tim và hệ mạch?

25


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
lượng trao đổi khí ở phổi tăng, làm cho
máu giàu oxi hơn, sức khỏe được tăng lên.
* Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục” Giữ gìn
dân chủ, xây dựng nước nhà, xây đời sống mới,
việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công.
Mỗi người một dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt,
mỗi người một dân mạnh khỏe, tức là cả nước
mạnh khỏe”.
C . Phần Kết Thúc :
5 phút
+ Em có tập luyện thể thao thường xuyên
không ?
+ Em tập những môn nào ?
+ Tập luyện thể thao có tác dụng như thế nào
đối cơ thể ?
- Hướng dẫn bài tập về nhà:
+ Luyện tập chạy bền 500m - 800m –
1000m.
+ Tập luyện thường xuyên mỗi ngày bài thể
dục phát triển chung lớp 6.
+ Hoàn thiện Đi đều – vòng trái (phải) – đứng
lại; Đổi chân khi đi sai nhịp; Quay các hướng.

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
Tập luyện TDTT có tác dụng như thế nào đến
cơ quan hô hấp?
- Tập luyện TDTT giúp hs có sức khỏe tốt,
hoạt động tốt để góp phần nâng cao kết quả
học tập. Từ đó, góp phần nâng cao kết quả
chất lượng giáo dục để các em trở thành
những con người có ích cho xã hội.
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ngày tháng năm 201
Ký duyệt của Tổ trưởng

Ngày tháng năm 201
Ký duyệt của P. HT

Trần Văn Quới

Huỳnh Ngọc Ẩn

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

26


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
TUẦN: 9
TIẾT: 17

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
Ngày soạn: 10- 10- 2016
Ngày dạy: 18- 10- 2016

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN
I . MỤC TIÊU :
Nội dung
+ + Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản
công pháp: Ôn động tác Căn bản
công pháp mới từ 1 đến 8. Học mới
động tác từ 9 đến 16.
9. Trảo mã tấn trái- Tay trái đấm múc
lên; 10. Đinh tấn trái- Tay phải đấm
thẳng; 11. Trảo mã tấn trái- Tay trái
đập lưng nắm tay xuống; 12. Trung
bình tấn- Tay phải đấm móc vòng vào
trước ngực; 13. Đinh tấn phải- Tay
phải đập lưng nắm tay về trước; 14.
Đinh tấn trái- Tay trái đập lưng nắm
tay về trước; 15. Xà tấn phải- Xoay
thành trung bình tấn hai nắm tay kéo
về hông; 16. Trung bình tấn- Hai tay
đấm thẳng về trước.
+ Đội hình đội ngũ: Ôn tập Tập hợp
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dàn
hàng, dồn hàng; Đi đều vòng phải
(trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

Kiến thức
Kĩ năng
- Biết cách thực hiện được động - Biết cách thực hiện được động
tác Căn bản công pháp từ 1 đến tác Căn bản công pháp từ 1 đến
16.
16.

- Biết các khẩu lệnh điều khiển, - Biết cách thực hiện và thực hiện
biết cách thực hiện Tập hợp được các kĩ năng đã học. Biết vận
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dụng trong tiết học thể dục, trong
dàn hàng, dồn hàng; Đi đều các buổi lễ – hội khoẻ Phù đổng.
vòng phải (trái). Đổi chân khi đi
đều sai nhịp.
+ Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy Biết cách thực hiện Chạy bước Thực hiện cơ bản đúng chạy bền.
nâng cao đùi; một số động tác hồi tĩnh nhỏ, chạy nâng cao đùi; Luyện Biết vận dụng tự tập luyện ở sân
sau khi chạy. Luyện tập chạy bền theo tập chạy bền theo vòng số 8; trường, ở sân nhà hoặc trên ban
vòng số 8.
Một số động tác hồi tĩnh sau khi công.
chạy.
+ Thái độ: Có nề nếp tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, khẩn trương, tác phong khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh
chung và khi tập luyện TDTT. Tự giác học tập ở trên lớp và tập luyện ở nhà. Không hút thuốc, uống rượu bia
và dùng các chất gây hại đến sức khoẻ. Biết ứng xử đẹp trong các tình huống khi hoạt động TDTT và sinh
hoạt hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường sạch sẽ, còi thể thao, tranh minh họa, vật chuẩn.
III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỊNH
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
A . Phần Mở Đầu :
8 phút
Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng ngang,
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và sức khỏe học 1- 2 phút báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán sự điều
sinh. Phổ biến nội dung - yêu cầu bài dạy.
1- 2 phút khiển cả lớp khởi động. Giáo viên giúp đỡ
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
1 phút
về kĩ thuật.
- Khởi động: xoay các khớp cổ tay- cổ chân, 2 x 8 nhịp Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
khuỷu tay, bả vai, khớp hông, đầu gối.
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên tổ
- Một số động tác thể dục: Tay nọ chạm mũi 2 x 8 nhịp chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết
chân kia, ép dọc- ép ngang.
hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học
B . Phần Cơ Bản :
32 phút
sinh.
Hoạt động nhóm

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

27


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
1. Ôn võ cổ truyền VN: Căn bản công pháp
9. Trảo mã tấn trái- Tay trái đấm múc lên.
10. Đinh tấn trái- Tay phải đấm thẳng.
11. Trảo mã tấn trái- Tay trái đập lưng nắm tay
xuống.
12. Trung bình tấn- Tay phải đấm móc vòng vào
trước ngực.
13. Đinh tấn phải- Tay phải đập lưng nắm tay về
trước.
14. Đinh tấn trái- Tay trái đập lưng nắm tay về
trước.
15. Xà tấn phải- Xoay thành trung bình tấn hai
nắm tay kéo về hông.
16. Trung bình tấn- Hai tay đấm thẳng về trước.
2- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:
* Ôn tập các kĩ năng đã học
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều
-đứng lại.

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
10 phút

+ Nhóm 1- 2: Võ cổ truyền

2 – 3 lần

12 phút
2 – 3 lần

2 – 3 lần
- Đi đều, đứng lại, vòng phải (trái); đổi chân khi
đi đều sai nhịp .
2 – 3 lần
+ Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ
-Chạy theo vòng số 8 sân trường
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn
hàng, Dồn hàng.
3- Chạy bền:
* Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
* Động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
C . Phần Kết Thúc :
- Thả lỏng – hồi tĩnh.
- Giáo viên đánh giá mức độ đạt được của học
sinh.
- Hướng dẫn bài tập về nhà:
+ Luyện tập chạy bền 500m - 800m –
1000m. Hoàn thiện Đi đều – vòng trái (phải) –
đứng lại; Võ cổ truyền Căn bản công pháp.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

10 phút
2-3 phút

- Hít thở sâu, thả lỏng cơ tay, chân, làm động
tác chim rũ lông.
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

5 phút
2 phút
2 phút
1 phút

28


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

TUẦN: 9
TIẾT: 18

Ngày soạn: 10- 10- 2016
Ngày dạy: 19- 10- 2016

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN
I . MỤC TIÊU :
Nội dung
Kiến thức
Kĩ năng
+ + Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản - Biết cách thực hiện được động - Biết cách thực hiện được động
công pháp: Ôn động tác Căn bản tác Căn bản công pháp từ 1 đến tác Căn bản công pháp từ 1 đến
công pháp mới từ 1 đến 16.
16.
16.
+ Đội hình đội ngũ: Ôn tập Tập hợp
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dàn
hàng, dồn hàng; Đi đều vòng phải
(trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết các khẩu lệnh điều khiển, - Biết cách thực hiện và thực hiện
biết cách thực hiện Tập hợp được các kĩ năng đã học. Biết vận
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dụng trong tiết học thể dục, trong
dàn hàng, dồn hàng; Đi đều các buổi lễ – hội khoẻ Phù đổng.
vòng phải (trái). Đổi chân khi đi
đều sai nhịp.
+ Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy Biết cách thực hiện Chạy bước Thực hiện cơ bản đúng chạy bền.
nâng cao đùi; một số động tác hồi tĩnh nhỏ, chạy nâng cao đùi; Luyện Biết vận dụng tự tập luyện ở sân
sau khi chạy. Luyện tập chạy bền theo tập chạy bền theo vòng số 8; trường, ở sân nhà hoặc trên ban
vòng số 8.
Một số động tác hồi tĩnh sau khi công.
chạy.
+ Thái độ: Có nề nếp tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, khẩn trương, tác phong khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh
chung và khi tập luyện TDTT. Tự giác học tập ở trên lớp và tập luyện ở nhà. Không hút thuốc, uống rượu bia
và dùng các chất gây hại đến sức khoẻ. Biết ứng xử đẹp trong các tình huống khi hoạt động TDTT và sinh
hoạt hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường sạch sẽ, còi thể thao, tranh minh họa, vật chuẩn.
III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỊNH
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
A . Phần Mở Đầu :
8 phút
Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng ngang,
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và sức khỏe học 1- 2 phút báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán sự điều
sinh. Phổ biến nội dung - yêu cầu bài dạy.
1- 2 phút khiển cả lớp khởi động. Giáo viên giúp đỡ
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
1 phút
về kĩ thuật.
- Khởi động: xoay các khớp cổ tay- cổ chân, 2 x 8 nhịp Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
khuỷu tay, bả vai, khớp hông, đầu gối.
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên tổ
- Một số động tác thể dục: Tay nọ chạm mũi 2 x 8 nhịp chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết
chân kia, ép dọc- ép ngang.
hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học
B . Phần Cơ Bản :
32 phút
sinh.
Hoạt động nhóm
10 phút
1. Ôn võ cổ truyền VN: Căn bản công pháp từ
+ Nhóm 1- 2: Võ cổ truyền
2 – 3 lần
1 đến 16.
12 phút
2- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:
* Ôn tập các kĩ năng đã học
2 – 3 lần
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều
-đứng lại.
- Đi đều, đứng lại, vòng phải (trái); đổi chân khi
đi đều sai nhịp .

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

2 – 3 lần

29


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
2 – 3 lần

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn
hàng, Dồn hàng.
3- Chạy bền:
* Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
* Động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
C . Phần Kết Thúc :
- Thả lỏng – hồi tĩnh: - Hít thở sâu, thả lỏng
cơ tay, chân, làm động tác chim rũ lông.
- Giáo viên đánh giá mức độ đạt được của học
sinh.
- Hướng dẫn bài tập về nhà:
+ Luyện tập chạy bền 500m - 800m –
1000m. Hoàn thiện Đi đều – vòng trái (phải) –
đứng lại; Võ cổ truyền Căn bản công pháp.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

10 phút
2-3 phút
5 phút
2 phút
2 phút
1 phút

+ Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ
-Chạy theo vòng số 8 sân trường
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

30


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
TUẦN: 10
TIẾT: 19

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
Ngày soạn: 10- 10- 2016
Ngày dạy: 25- 10- 2016

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN
I . MỤC TIÊU :
Nội dung
+ + Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản
công pháp: Ôn động tác Căn bản
công pháp mới từ 1 đến 16.
Học mới: từ 17- 24
17. Trảo mã tấn phải- Chỏ phải đánh
ngang- Chỏ trái đánh ngang (từ ngoài
vào trong). 18. Qui tấn trái- Chỏ phải
cắm thẳng xuống; 19. Đinh tấn tráiChỏ trái đánh lên; 20. Trảo mã tấn
phải- Chỏ phải đánh ngược lên ra sau;
21. Xà tấn- Chỏ trái giật ngang; 22.
Trảo mã tấn phải- Chỏ phải đánh bạt
vào (cẳng tay đứng); 23. Đinh tấn
phải- Chỏ trái đánh ngang vào; 24.
Trảo mã tấn trái- Chỏ trái đánh vòng
cầu xuống ra sau lưng.
+ Đội hình đội ngũ: Ôn tập Tập hợp
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dàn
hàng, dồn hàng; Đi đều vòng phải
(trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

Kiến thức
Kĩ năng
- Biết cách thực hiện được động - Biết cách thực hiện được động
tác Căn bản công pháp từ 1 đến tác Căn bản công pháp từ 1 đến
24.
24.

- Biết các khẩu lệnh điều khiển, - Biết cách thực hiện và thực hiện
biết cách thực hiện Tập hợp được các kĩ năng đã học. Biết vận
hàng ngang, giãn hàng, điểm số; dụng trong tiết học thể dục, trong
dàn hàng, dồn hàng; Đi đều các buổi lễ – hội khoẻ Phù đổng.
vòng phải (trái). Đổi chân khi đi
đều sai nhịp.
+ Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy Biết cách thực hiện Chạy bước Thực hiện cơ bản đúng chạy bền.
nâng cao đùi; một số động tác hồi tĩnh nhỏ, chạy nâng cao đùi; Luyện Biết vận dụng tự tập luyện ở sân
sau khi chạy. Luyện tập chạy bền theo tập chạy bền theo vòng số 8; trường, ở sân nhà hoặc trên ban
vòng số 8.
Một số động tác hồi tĩnh sau khi công.
chạy.
+ Thái độ: Có nề nếp tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, khẩn trương, tác phong khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh
chung và khi tập luyện TDTT. Tự giác học tập ở trên lớp và tập luyện ở nhà. Không hút thuốc, uống rượu bia
và dùng các chất gây hại đến sức khoẻ. Biết ứng xử đẹp trong các tình huống khi hoạt động TDTT và sinh
hoạt hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường sạch sẽ, còi thể thao, tranh minh họa, vật chuẩn.
III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỊNH
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
A . Phần Mở Đầu :
8 phút
Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng ngang,
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và sức khỏe học 1- 2 phút báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán sự điều
sinh. Phổ biến nội dung - yêu cầu bài dạy.
1- 2 phút khiển cả lớp khởi động. Giáo viên giúp đỡ
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
1 phút
về kĩ thuật.
- Khởi động: xoay các khớp cổ tay- cổ chân, 2 x 8 nhịp Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
khuỷu tay, bả vai, khớp hông, đầu gối.
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên tổ
- Một số động tác thể dục: Tay nọ chạm mũi 2 x 8 nhịp chức chia nhóm cho học sinh tập luyện, kết
chân kia, ép dọc- ép ngang.
hợp quan sát – động viên- sửa sai cho học
B . Phần Cơ Bản :
32 phút
sinh.
Hoạt động nhóm
10 phút
1. Ôn võ cổ truyền VN: Căn bản công pháp
+ Nhóm 1- 2: Võ cổ truyền

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

31


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
Học mới: từ 17- 24
17. Trảo mã tấn phải- Chỏ phải đánh ngangChỏ trái đánh ngang (từ ngoài vào trong). 18.
Qui tấn trái- Chỏ phải cắm thẳng xuống; 19.
Đinh tấn trái- Chỏ trái đánh lên; 20. Trảo mã tấn
phải- Chỏ phải đánh ngược lên ra sau; 21. Xà
tấn- Chỏ trái giật ngang; 22. Trảo mã tấn phảiChỏ phải đánh bạt vào (cẳng tay đứng); 23. Đinh
tấn phải- Chỏ trái đánh ngang vào; 24. Trảo mã
tấn trái- Chỏ trái đánh vòng cầu xuống ra sau
lưng.
2- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:
* Ôn tập các kĩ năng đã học
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều
-đứng lại.
- Đi đều, đứng lại, vòng phải (trái); đổi chân khi
đi đều sai nhịp .

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
2 – 3 lần

12 phút
2 – 3 lần
2 – 3 lần

2 – 3 lần

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn
hàng, Dồn hàng.
3- Chạy bền:
* Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
* Động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
C . Phần Kết Thúc :
- Thả lỏng – hồi tĩnh.
- Giáo viên đánh giá mức độ đạt được của học
sinh.
- Hướng dẫn bài tập về nhà:
+ Luyện tập chạy bền 500m - 800m –
1000m. Hoàn thiện Đi đều – vòng trái (phải) –
đứng lại; Võ cổ truyền Căn bản công pháp.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

+ Nhóm 3- 4: Đội hình đội ngũ
10 phút
2-3 phút
5 phút
2 phút
2 phút

- Chạy theo vòng số 8 sân trường
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

1 phút

32


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
TUẦN: 10
TIẾT: 20

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
Ngày soạn: 10- 10- 2016
Ngày dạy: 26- 10- 2016

KIỂM TRA ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. MỤC TIÊU:
Nội dung
+ Kiểm tra Đội hình đội ngũ
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
điểm số; Đi đều bước- Vòng tráiVòng phải- đứng lại.
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số; đứng nghỉ, đứng nghiêm,
quay trái- phải- đằng sau; Dàn hàng
hoặc giãn hàng- dồn hàng.

Kiến thức
Biết các khẩu lệnh, biết điều khiển
và biết cách thực hiện: Tập hợp
hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đi
đều bước- Vòng trái- Vòng phảiđứng lại. Tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số; đứng nghỉ, đứng
nghiêm, quay trái- phải- đằng sau;
Dàn hàng hoặc giãn hàng-dồn
hàng..

Kĩ năng
Thực hiện cơ bản đúng Tập hợp
hàng dọc, dóng hàng, điểm số;
Đi đều bước- Vòng trái- Vòng
phải- đứng lại. Tập hợp hàng
ngang, dóng hàng, điểm số;
đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay
trái- phải- đằng sau; Dàn hàng
hoặc dóng hàng, dồn hàng. Biết
vận dụng trong nhà trường và
ngoài nhà trường, các buổi lễ hội
ở trường, hội khỏe Phù Đổng các
cấp.
+ Thái độ: Tự giác học tập, có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT, giữ gìn vệ
sinh. Ý thức tổ chức kỉ luật cao, biết phối hợp, tích cực – nhanh nhẹn. Biết vận dụng trong nhà trường và
ngoài nhà trường, có sự cố gắng nhiệt tình, từ đó ham thích môn học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Vệ sinh sân tập, ghế – bàn cho giáo viên kiểm tra.
- Còi thể thao.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỊNH
PHẦN V NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
A. PHẦN MỞ ĐẦU
10 phút
- GV nhận lớp, kiểm tra sỉ số.
Tập hợp thnh 4 hng ngang.
- Phổ biến nội dung tiết kiểm tra.
Ôn tập theo nhóm
B. PHẦN CƠ BẢN:
30 phút
Nội dung kiểm tra đội hình đội ngũ
- Điều khiển và biết cách thực hiện: Tập hợp
hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đi đều bước- Vòng
trái- Vòng phải- đứng lại. Tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số; đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay tráiphải- đằng sau; Dàn hàng hoặc giãn hàng- dồn hàng..

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

33


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long


Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
Chia lớp kiểm tra. Mỗi nhóm 8 học sinh.

Điểm 9-10: Thực hiện đúng, đều và đẹp các động
tác quy định.

Học sinh nhận xét- đánh giá.

• Điểm 7-8: Thực hiện tương đối đúng nhưng chưa
đều.
• Điểm 5-6: Cơ bản biết cách thực hiện, nhưng khi
thực hiện điểm số sai hoặc đi thiếu bước hay thừa
bước.

Tập kết theo hình 2 hàng ở hai bên
hoặc thước thợ.

• Điểm 3-4: Không thực hiện đúng điểm số và dàn
hàng, dồn hàng
• Loại Đạt: Điểm từ 5 đến 10
• Loại Chưa đạt điểm từ 1 đến 4.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Nhận xét tiết KT, công bố điểm, cho học sinh xuống
lớp.

5 phút

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên
hô “Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

Đánh giá thống kê điểm kiểm tra
1- Ưu điểm:
Đa số học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác. Nhịp điệu đều, đẹp, đúng phương hướng và biên độ
động tác.
2- Hạn chế:
Một số học sinh hối hợp với các bạn còn hạn chế, chưa được ngay hàng một cách tuyệt đối. Góc độ khi
vòng trái và phải, một số nhảy đổi chân chưa kịp thời.
3- Hướng khắc phục:
Tập động tác nhiều lần, thường xuyên tập luyện ở nhà cũng như tích cực trong tiết học.
Tập động tác còn hạn chế nhiều lần hoặc tập riêng từng nhóm hoặc tổ và cá nhân.
Thống kê
LOẠI ĐẠT(Đ)
CHƯA ĐẠT (CĐ)
Lớp
TSHS
Ghi chú
TS
TL %
TS
TL %
6a1
6a2
6a3

Ngày tháng năm 201
Ký duyệt của Tổ trưởng

Ngày tháng năm 201
Ký duyệt của P. HT

Trần Văn Quới

Huỳnh Ngọc Ẩn

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

34


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

TUẦN: 11
TIẾT: 21

Ngày soạn: 24- 10- 2016
Ngày dạy: 01- 11- 2016
Thể thao tự chọn: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN

I . MỤC TIÊU :
Kiến thức
Kĩ năng
Nội dung
Nội dung
+ Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản công - Biết cách thực hiện được động - Biết cách thực hiện được
pháp: Ôn động tác Căn bản công pháp tác Căn bản công pháp từ 1 đến động tác Căn bản công pháp
mới từ 1 đến 24.
24.
từ 1 đến 24.
+ TTTC Đá cầu:
Ôn tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng
má trong bàn chân; chuyền cầu tại chỗ,
chuyền cầu theo nhóm 2 người.

- Biết cách thực hiện tâng cầu
bằng đùi, tâng cầu bằng má
trong bàn chân. Chuyền cầu tại
chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2
người, nâng cao thành tích.

- Thực hiện cơ bản được tâng
cầu bằng đùi, tâng cầu bằng
má trong bàn chân. Chuyền
cầu tại chỗ, chuyền cầu theo
nhóm 2 người. Biết vận dụng
trong tiết học thể dục, trong
thi đấu đá cầu.
+ Chạy bền: Luyện chạy trên địa hình tự Biết cách thực hiện Hai lần hít Thực hiện cơ bản đúng chạy
nhiên hoặc (vòng số 8). Phối hợp hai lần vào, hai lần thở ra; Biết hồi tĩnh bền. Biết vận dụng tự tập
hít vào – hai lần thở ra.
sau khi chạy; chạy trên địa hình luyện ở sân trường, ở sân nhà
tự nhiên hoặc theo vòng số 8.
hoặc trên ban công.
+ Thái độ: Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, giữ gìn vệ sinh chung và khi tập luyện TDTT. Tự giác học tập
ở trên lớp và tập luyện ở nhà. Biết ứng xử đẹp trong hoạt động TDTT và hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường- vệ sinh sân tập; Dụng cụ gồm có: còi, Cầu trinh 20-30 quả, Cọc nhựa 12 cái.
III . TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY :
NỘI DUNG
A . Phần Mở Đầu :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và sức khỏe học
sinh. Phổ biến nội dung - yêu cầu bài dạy.
- Khởi động: xoay các khớp cổ tay- cổ chân, khớp
khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đầu gối.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót
chạm mông.
B. Phần Cơ Bản:
1- Võ cổ truyền VN: Căn bản công pháp
- Ôn động tác 1- 24
- Biểu diễn theo nhóm tổ.
2- Đá cầu
- Ôn tập tâng cầu bằng đùi.
- Ôn tập tâng cầu bằng má trong bàn chân

ĐỊNH
LƯỢNG
8 phút
1- 2 phút
1- 2 phút
2 x 8 nhịp
1- 2 phút
32 phút
10 phút

PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
- Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng
ngang, báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán
sự điều khiển cả lớp khởi động. Giáo viên
giúp đỡ về kĩ thuật.
Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên
tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện,
kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho
học sinh.
+ Nhóm 1: Võ cổ truyền

12 phút

Bái tổ

Lập tấn Miêu tấn Trung bình tấn

Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

35


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
dương tấn

+ Chuyền cầu tại chỗ- Chuyền cầu theo nhóm hai
người

10 phút

+ Trình diễn kĩ thuật tâng cầu bằng má trong,
bằng đùi; Chuyền cầu nhóm 2 người.
Nội dung 2. Chạy bền:
- Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. Chạy
theo nhóm sức khỏe (nam- nữ riêng) theo hình số
8 hoặc vòng tròn trên sân trường, qua các mốc cờ
chuẩn.
- Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau khi
chạy.
+ Hai tay lên cao (hít vào). Hai tay hạ xuống (thở
ra); duỗi chân và hai tay về trước lắc bắp taychân; cúi người thả lỏng.

C . Phần Kết Thúc :
-Thực hiện một số động tác thả lỏng – hồi tĩnh.
-Trò chơi: Đoàn kết.
-Đánh giá mức độ đạt được của học sinh.
-Bài tập ở nhà: Đá cầu theo nhóm, tâng cầu bằng
2 chân. Luyện tập chạy bền 3- 5 phút hoặc 500m800m- 800m. Hoàn thiện bài võ cổ truyền Căn
bản công pháp.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

+ Nhóm 2: Đá cầu

+ Đội hình Đá cầu theo 2 hàng đối nhau.

5 phút
1 phút
3 phút
1 phút

- Chạy bền theo vòng số 8 - Hai bước hít
vào (bằng mũi), hai bước thở ra (bằng
miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình
chậm. Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá
nhân.
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

36


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

TUẦN: 11
TIẾT: 22

Ngày soạn: 24- 10- 2016
Ngày dạy: 02- 11- 2016
Thể thao tự chọn: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN

I . MỤC TIÊU :
Nội dung
Nội dung
+ Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản công
pháp: Ôn động tác Căn bản công pháp
mới từ 1 đến 24.
Học mới từ 25-32
25. Chân phải đá tống về trước; 26.
Chân trái đá đá vòng cầu từ ngoài vào;
27. Chân phải đá tống ngang bằng cạnh
bàn chân; 28. Đinh tấn phải- Tay phải
chém cạnh bàn thẳng xuống; 29. Trảo
mã tấn trái- Tay trái chém cạnh bàn vào
(cẳng tay thẳng góc với mặt đất); 30.
Trảo mã tấn phải- Hai tay chém cùng lúc
từ trái qua phải (bàn tay phải úp, bàn tay
trái ngửa, hai tay song song mặt đất); 31.
Đinh tấn trái- Hai tay đâm thẳng tới
trước bằng mũi bàn tay (bàn tay trái trên,
bàn tay phải dưới cách nhau khoảng 20
cm); 32. Đinh tấn phải- Hai cạnh bàn tay
đỡ ngang cùng lúc ra hai bên ngang mặt
(hai lòng bàn tay xoay ra ngoài, hai cẳng
tay đứng).
+ TTTC Đá cầu:
Ôn tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng
má trong bàn chân; chuyền cầu tại chỗ,
chuyền cầu theo nhóm 2 người.

Kiến thức

Kĩ năng

- Biết cách thực hiện được động - Biết cách thực hiện được
tác Căn bản công pháp từ 1 đến động tác Căn bản công pháp
32.
từ 1 đến 32.

- Thực hiện cơ bản được tâng
cầu bằng đùi, tâng cầu bằng
má trong bàn chân; chuyền
cầu theo nhóm 2 người. Biết
vận dụng học thể dục, trong
thi đấu đá cầu.
+ Chạy bền: Luyện chạy trên địa hình tự Biết cách thực hiện Hai lần hít Thực hiện cơ bản đúng chạy
nhiên hoặc (vòng số 8). Phối hợp hai lần vào, hai lần thở ra; Biết hồi tĩnh bền. Biết vận dụng tự tập
hít vào – hai lần thở ra.
sau khi chạy; chạy trên địa hình luyện ở sân trường, ở sân nhà
tự nhiên hoặc theo vòng số 8.
hoặc trên ban công.
+ Thái độ: Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, giữ gìn vệ sinh chung và khi tập luyện TDTT. Tự giác học tập
ở trên lớp và tập luyện ở nhà. Biết ứng xử đẹp trong hoạt động TDTT và hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường- vệ sinh sân tập; Dụng cụ gồm có: còi, Cầu trinh 20-30 quả, Cọc nhựa 12 cái.
III . TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY :

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

- Biết cách thực hiện tâng cầu
bằng đùi, tâng cầu bằng má
trong bàn chân. Chuyền cầu tại
chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2
người, nâng cao thành tích.

37


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
NỘI DUNG
A . Phần Mở Đầu :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và sức khỏe học
sinh. Phổ biến nội dung - yêu cầu bài dạy.
- Khởi động: xoay các khớp cổ tay- cổ chân, khớp
khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đầu gối.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót
chạm mông.
B. Phần Cơ Bản:
1- Võ cổ truyền VN: Căn bản công pháp
- Ôn động tác 1- 24
Học mới từ 25-32
25. Chân phải đá tống về trước; 26. Chân trái đá
đá vòng cầu từ ngoài vào; 27. Chân phải đá tống
ngang bằng cạnh bàn chân; 28. Đinh tấn phảiTay phải chém cạnh bàn thẳng xuống; 29. Trảo
mã tấn trái- Tay trái chém cạnh bàn vào (cẳng tay
thẳng góc với mặt đất); 30. Trảo mã tấn phải- Hai
tay chém cùng lúc từ trái qua phải (bàn tay phải
úp, bàn tay trái ngửa, hai tay song song mặt đất);
31. Đinh tấn trái- Hai tay đâm thẳng tới trước
bằng mũi bàn tay (bàn tay trái trên, bàn tay phải
dưới cách nhau khoảng 20 cm); 32. Đinh tấn
phải- Hai cạnh bàn tay đỡ ngang cùng lúc ra hai
bên ngang mặt (hai lòng bàn tay xoay ra ngoài,
hai cẳng tay đứng).
- Biểu diễn theo nhóm tổ.
2- Đá cầu
- Ôn tập tâng cầu bằng đùi.
- Ôn tập tâng cầu bằng má trong bàn chân
+ Chuyền cầu tại chỗ- Chuyền cầu theo nhóm hai
người
+ Trình diễn kĩ thuật tâng cầu bằng má trong,
bằng đùi; Chuyền cầu nhóm 2 người.
Nội dung 2. Chạy bền:
- Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. Chạy
theo nhóm sức khỏe (nam- nữ riêng) theo hình số
8 hoặc vòng tròn trên sân trường, qua các mốc cờ
chuẩn.
- Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau khi
chạy.
+ Hai tay lên cao (hít vào). Hai tay hạ xuống (thở
ra); duỗi chân và hai tay về trước lắc bắp taychân; cúi người thả lỏng.
C . Phần Kết Thúc :
-Thực hiện một số động tác thả lỏng – hồi tĩnh.
-Trò chơi: Đoàn kết.
-Đánh giá mức độ đạt được của học sinh.
-Bài tập ở nhà: Đá cầu theo nhóm, tâng cầu bằng
2 chân. Luyện tập chạy bền 3- 5 phút hoặc 500m-

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
ĐỊNH
LƯỢNG
8 phút
1- 2 phút
1- 2 phút
2 x 8 nhịp
1- 2 phút
32 phút
12 phút
2-3 lần

PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
- Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng
ngang, báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán
sự điều khiển cả lớp khởi động. Giáo viên
giúp đỡ về kĩ thuật.
Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên
tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện,
kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho
học sinh.
+ Nhóm 1: Võ cổ truyền

Bái tổ

Lập tấn Miêu tấn Trung bình tấn

Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm
dương tấn

10 phút

10 phút

+ Nhóm 2: Đá cầu

+ Đội hình Đá cầu theo 2 hàng đối nhau.
5 phút
1 phút
3 phút
1 phút

- Chạy bền theo vòng số 8 - Hai bước hít
vào (bằng mũi), hai bước thở ra (bằng
miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình
chậm. Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá
nhân.
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng

38


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

800m- 800m. Hoàn thiện bài võ cổ truyền Căn
bản công pháp.

ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

TUẦN: 12
TIẾT: 23

Ngày soạn: 24- 10- 2016
Ngày dạy: 08- 11- 2016

TTTC: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
I.Mục tiêu:
Nội dung
Kiến thức
Kĩ năng
Nội dung
+ Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản công - Biết cách thực hiện được động - Biết cách thực hiện được
pháp: Ôn động tác Căn bản công pháp tác Căn bản công pháp từ 1 đến động tác Căn bản công pháp
mới từ 1 đến 32.
32.
từ 1 đến 32.
+ TTTC Đá cầu:
Ôn tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng
má trong bàn chân; chuyền cầu tại chỗ,
chuyền cầu theo nhóm 2 người.

- Biết cách thực hiện tâng cầu
bằng đùi, tâng cầu bằng má
trong bàn chân. Chuyền cầu tại
chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2
người, nâng cao thành tích.

- Thực hiện cơ bản được tâng
cầu bằng đùi, tâng cầu bằng
má trong bàn chân; chuyền
cầu theo nhóm 2 người. Biết
vận dụng học thể dục, trong
thi đấu đá cầu.
+ Chạy bền: Luyện chạy trên địa hình tự Biết cách thực hiện Hai lần hít Thực hiện cơ bản đúng chạy
nhiên hoặc (vòng số 8). Phối hợp hai lần vào, hai lần thở ra; Biết hồi tĩnh bền. Biết vận dụng tự tập
hít vào – hai lần thở ra.
sau khi chạy; chạy trên địa hình luyện ở sân trường, ở sân nhà
tự nhiên hoặc theo vòng số 8.
hoặc trên ban công.
+ Thái độ: Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, giữ gìn vệ sinh chung và khi tập luyện TDTT. Tự giác học tập
ở trên lớp và tập luyện ở nhà. Biết ứng xử đẹp trong hoạt động TDTT và hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường- vệ sinh sân tập; Dụng cụ gồm có: còi, Cầu trinh 20-30 quả, Cọc nhựa 12 cái.
III . TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY :
NỘI DUNG
A . Phần Mở Đầu :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và sức khỏe học
sinh. Phổ biến nội dung - yêu cầu bài dạy.
- Khởi động: xoay các khớp cổ tay- cổ chân, khớp
khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đầu gối.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót
chạm mông.
B. Phần Cơ Bản:
1- Võ cổ truyền VN: Căn bản công pháp
- Ôn động tác 1- 32
- Biểu diễn theo nhóm tổ.
2- Đá cầu
- Ôn tập tâng cầu bằng đùi.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

ĐỊNH
LƯỢNG
8 phút
1- 2 phút
1- 2 phút
2 x 8 nhịp
1- 2 phút
32 phút
12 phút
2-3 lần

PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
- Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng
ngang, báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán
sự điều khiển cả lớp khởi động. Giáo viên
giúp đỡ về kĩ thuật.
Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên
tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện,
kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho
học sinh.
+ Nhóm 1: Võ cổ truyền

10 phút

39


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
- Ôn tập tâng cầu bằng má trong bàn chân
+ Chuyền cầu tại chỗ- Chuyền cầu theo nhóm hai
người
+ Trình diễn kĩ thuật tâng cầu bằng má trong,
bằng đùi; Chuyền cầu nhóm 2 người.
Nội dung 2. Chạy bền:
- Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. Chạy
theo nhóm sức khỏe (nam- nữ riêng) theo hình số
8 hoặc vòng tròn trên sân trường, qua các mốc cờ
chuẩn.
- Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau khi
chạy.
+ Hai tay lên cao (hít vào). Hai tay hạ xuống (thở
ra); duỗi chân và hai tay về trước lắc bắp taychân; cúi người thả lỏng.

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

10 phút

Bái tổ

Lập tấn Miêu tấn Trung bình tấn

Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm
dương tấn

+ Nhóm 2: Đá cầu

+ Đội hình Đá cầu theo 2 hàng đối nhau.
C . Phần Kết Thúc :
-Thực hiện một số động tác thả lỏng – hồi tĩnh.
-Trò chơi: Đoàn kết.
-Đánh giá mức độ đạt được của học sinh.
-Bài tập ở nhà: Đá cầu theo nhóm, tâng cầu bằng
2 chân. Luyện tập chạy bền 3- 5 phút hoặc 500m800m- 800m. Hoàn thiện bài võ cổ truyền Căn
bản công pháp.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

5 phút
1 phút
3 phút
1 phút

- Chạy bền theo vòng số 8 - Hai bước hít
vào (bằng mũi), hai bước thở ra (bằng
miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình
chậm. Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá
nhân.
Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

40


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

TUẦN: 12
TIẾT: 24

Ngày soạn: 24- 10- 2016
Ngày dạy: 09- 11- 2016

TTTC: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
Nội dung
Nội dung
+ Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản công
pháp: Ôn động tác Căn bản công pháp
mới từ 1 đến 32.
Học mới từ 33- 36.
33. Đinh tấn trái- Hai cạnh bàn tay đánh
ép cùng lúc vào ngang mặt (hai lòng bàn
tay xoay vào trong, hai cẳng tay đứng);
34. Đinh tấn trái- Hai cạnh bàn tay đánh
ép cùng lúc vào (trên đầu gối phải, lòng
bàn tay ngửa, hai cẳng tay song song
nhau); 35. Qui tấn phải- Tay phải chém
bằng cạnh bàn tay vào trên đầu gối trái
(bàn tay trái ngửa, cẳng tay song song
mặt đất); 36. Bái tổ- Lập tấn.
+ TTTC Đá cầu:
Ôn tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng
má trong bàn chân; chuyền cầu tại chỗ,
chuyền cầu theo nhóm 2 người.

Kiến thức

Kĩ năng

- Biết cách thực hiện được động - Biết cách thực hiện được
tác Căn bản công pháp từ 1 đến động tác Căn bản công pháp
36.
từ 1 đến 36.

- Biết cách thực hiện tâng cầu - Thực hiện cơ bản được tâng
bằng đùi, tâng cầu bằng má cầu bằng đùi, tâng cầu bằng
trong bàn chân. Chuyền cầu tại má trong bàn chân; chuyền
chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 cầu theo nhóm 2 người. Biết
người, nâng cao thành tích.
vận dụng trong thi đấu đá cầu
+ Chạy bền: Luyện chạy trên địa hình tự Biết cách thực hiện Hai lần hít Thực hiện cơ bản đúng chạy
nhiên hoặc (vòng số 8). Phối hợp hai lần vào, hai lần thở ra; Biết hồi tĩnh bền. Biết vận dụng tự tập
hít vào – hai lần thở ra.
sau khi chạy; chạy trên địa hình luyện ở sân trường, ở sân nhà
tự nhiên hoặc theo vòng số 8.
hoặc trên ban công.
+ Thái độ: Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, giữ gìn vệ sinh chung và khi tập luyện TDTT. Tự giác học tập
ở trên lớp và tập luyện ở nhà. Biết ứng xử đẹp trong hoạt động TDTT và hằng ngày.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường- vệ sinh sân tập; Dụng cụ gồm có: còi, Cầu trinh 20-30 quả, Cọc nhựa 12 cái.
III . TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY :
NỘI DUNG
A . Phần Mở Đầu :

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

ĐỊNH
LƯỢNG
8 phút

PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
- Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng

41


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và sức khỏe học
sinh. Phổ biến nội dung - yêu cầu bài dạy.
- Khởi động: xoay các khớp cổ tay- cổ chân, khớp
khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đầu gối.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót
chạm mông.
B. Phần Cơ Bản:
1- Võ cổ truyền VN: Căn bản công pháp
- Ôn động tác 1- 32
Học mới từ 33- 36.
33. Đinh tấn trái- Hai cạnh bàn tay đánh ép cùng
lúc vào ngang mặt (hai lòng bàn tay xoay vào
trong, hai cẳng tay đứng); 34. Đinh tấn trái- Hai
cạnh bàn tay đánh ép cùng lúc vào (trên đầu gối
phải, lòng bàn tay ngửa, hai cẳng tay song song
nhau); 35. Qui tấn phải- Tay phải chém bằng
cạnh bàn tay vào trên đầu gối trái (bàn tay trái
ngửa, cẳng tay song song mặt đất); 36. Bái tổLập tấn.
- Biểu diễn theo nhóm tổ.
2- Đá cầu
- Ôn tập tâng cầu bằng đùi.
- Ôn tập tâng cầu bằng má trong bàn chân
+ Chuyền cầu tại chỗ- Chuyền cầu theo nhóm hai
người
+ Trình diễn kĩ thuật tâng cầu bằng má trong,
bằng đùi; Chuyền cầu nhóm 2 người.
Nội dung 2. Chạy bền:
- Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. Chạy
theo nhóm sức khỏe (nam- nữ riêng) theo hình số
8 hoặc vòng tròn trên sân trường, qua các mốc cờ
chuẩn.
- Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau khi
chạy.
+ Hai tay lên cao (hít vào). Hai tay hạ xuống (thở
ra); duỗi chân và hai tay về trước lắc bắp taychân; cúi người thả lỏng.

C . Phần Kết Thúc :
-Thực hiện một số động tác thả lỏng – hồi tĩnh.
-Trò chơi: Đoàn kết.
-Đánh giá mức độ đạt được của học sinh.
-Bài tập ở nhà: Đá cầu theo nhóm, tâng cầu bằng
2 chân. Luyện tập chạy bền 3- 5 phút hoặc 500m800m- 800m. Hoàn thiện bài võ cổ truyền Căn

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6
1- 2 phút
1- 2 phút
2 x 8 nhịp
1- 2 phút
32 phút
12 phút
2-3 lần

ngang, báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán
sự điều khiển cả lớp khởi động. Giáo viên
giúp đỡ về kĩ thuật.
Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên
tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện,
kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho
học sinh.
+ Nhóm 1: Võ cổ truyền

Bái tổ

10 phút

Lập tấn Miêu tấn Trung bình tấn

Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm
dương tấn

+ Nhóm 2: Đá cầu

10 phút

+ Đội hình Đá cầu theo 2 hàng đối nhau.
- Chạy bền theo vòng số 8 - Hai bước hít
vào (bằng mũi), hai bước thở ra (bằng
miệng) theo chu kì, tốc độ chạy trung bình
chậm. Chạy xong thả lỏng – hồi tĩnh cá
nhân.

5 phút
1 phút
3 phút
1 phút

Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

42


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

bản công pháp.

Ngày tháng năm 201
Ký duyệt của Tổ trưởng

Ngày tháng năm 201
Ký duyệt của P. HT

Trần Văn Quới

Huỳnh Ngọc Ẩn

TUẦN: 13
TIẾT: 25

Ngày soạn: 24- 10- 2016
Ngày dạy: 15- 11- 2016

TTTC: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
Nội dung
Kiến thức
Kĩ năng
+ Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản - Biết cách thực hiện được động tác - Biết cách thực hiện được động
công pháp: Ôn động tác Căn bản Căn bản công pháp từ 1 đến 36.
tác Căn bản công pháp từ 1 đến
công pháp mới từ 1 đến 36.
36.
+ TTTC Đá cầu:
- Ôn tập tâng cầu bằng đùi; tâng
cầu bằng má trong bàn chân. Ôn
chuyền cầu theo nhóm 2- 3 người.
- Kiểm tra TC- RLTT Bật xa năm
2016- 2017
+ Chạy bền: Chạy trên địa hình tự
nhiên. Kết hợp kiểm tra TC- RLTT
năm 2016- 2017.

- Biết cách thực hiện tâng cầu bằng - Thực hiện cơ bản được tâng
đùi; tâng cầu bằng má trong bàn cầu bằng đùi; tâng cầu bằng má
chân. Ôn chuyền cầu theo nhóm 2- trong bàn chân. Ôn chuyền cầu
3 người, nâng cao thành tích.
theo nhóm 2- 3 người. Biết vận
Biết cách thực hiện và thực hiện dụng trong tiết học thể dục,
đúng cơ bản động tác bật xa
trong thi đấu đá cầu.
Biết cách thực hiện chạy bền trên Thực hiện cơ bản đúng chạy bền.
địa hình tự nhiên của trường. Biết Chạy tích cực, biết vận dụng tập
cách thả lỏng- hồi tĩnh sau khi luyện trường, ở nhà và nâng cao
chạy.
sức bền.
+ Thái độ: Phát huy tính tự giác- tích cực trong tập luyện, có sự cố gắng, ham thích môn học. Có kỉ luật, tác
phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh.
Năng lực cần hướng tới: Năng lực vận động, năng lực giao tiếp, năng lực tổ chức hoạt động vận động, năng
lực đánh giá và tự đánh giá lẫn nhau.
II. Đia Điểm Phương Tiện:
- Vệ sinh sân tập, còi, Cầu trinh 40 quả, tranh minh họa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỊNH
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
A-PHẦN MỞ ĐẦU:
8 phút
- Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng
+ Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số- sức khoẻ
1-2 phút ngang, báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán
sự điều khiển cả lớp khởi động. Giáo viên
của học sinh.
giúp đỡ về kĩ thuật.
+ Phổ biến nội dung và yêu cầu tiết dạy.
1-2 phút
Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
+ Giãn hàng theo hàng ngang (1 sải tay).
1 phút
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên
+ Xoay các khớp: Cổ chân- cổ tay, khuỷu tay, bả
2x8 nhịp tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện,
kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho
vai, khớp hông, khớp đầu gối.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

43


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

+ Ép dọc, Ép ngang
+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót
chạm mông.
B-PHẦN CƠ BẢN:
1- Võ cổ truyền Việt Nam căn bản công pháp.
- Ôn động tác Căn bản công pháp mới từ 1 đến
36.
- Biểu diễn thao nhóm tổ.
2: Đá cầu
- Ôn tập tâng cầu bằng đùi.
- Ôn tập tâng cầu bằng má trong bàn chân
+ Chuyền cầu theo nhóm 2- 3 người (nếu số
người là lẽ).
.Kiểm tra TC- RLTT Bật xa (tính bằng cm):
- TTCB: Hai tay trên cao, kiễng gót.
- Động tác: Khuỵu gối đưa tay từ trên, ra trước,
xuống dưới. Sau đó dùng hết sức mạnh của chân
bật người về trước chạm cát.
- Cách kiểm tra: Chia thành 3 nhóm, mỗi đợt 3
học sinh, bật tối đa 2 lần nếu lần thứ nhất chưa
đạt thành tích cao.
Nội dung 2: Chạy bền.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Chạy theo
nhóm sức khoẻ, kết hợp thở với bước chạy. Vận
dụng kĩ thuật trong khi chạy. Kết hợp kiểm tra tiêu
chuẩn rèn luyện thân thể năm 2016- 2017 tính
bằng mét.
- Cách Kiểm tra: Các cọc nhựa cách nhau 5m/
tổng đường chạy là 40m. Mỗi đợt 12 học sinh,
chọn 12 em đếm số vòng và số mét lẻ mà bạn đã
chạy qua. Khi kết thúc 5 phút thì các em tính
thành tích của bạn. Ví dụ Bạn A chạy được 25
vòng và 15m thì được tính như sau: 25x40m =
1000m + 15m = 1015m/ 5 phút chạy bền.

2x8 nhịp
2-3 lần

C-PHẦN KẾT THÚC:
- Thực hiện một số động tác thả lỏng – hồi tĩnh.
- Đánh giá mức độ đạt được của học sinh.
- Bài tập ở nhà: Tâng cầu bằng đùi, bằng (m)
trong tâng cầu theo sở trường cá nhân, chuyền
cầu theo nhóm 2-3 người; Chạy bền 5 phút; hoàn
thiện bài võ cổ truyền Căn bản công pháp.

5 phút
2-3 phút
2 phút
1 phút

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

học sinh.
+ Nhóm 1:

Võ cổ truyền

32 phút
6 phút
14 phút

Bái tổ

Lập tấn Miêu tấn Trung bình tấn

Đinh tấn-Trảo mã tấn- Xà tấn- Kim kê tấn- Âm
dương tấn

+ Nhóm 2: Đá cầu

12 phút
+ Đội hình Đá cầu theo 2 hàng đối nhau.

- Chạy bền 5 phút- Hai bước hít vào (bằng
mũi), hai bước thở ra (bằng miệng) theo
chu kì, tốc độ chạy trung bình chậm. Chạy
xong thả lỏng – hồi tĩnh cá nhân.

Tập kết đội hình thước thợ hoặc 2 hàng
ngang ở hai bên. Xuống lớp giáo viên hô
“Giải tán”, học sinh hô to “Khoẻ”.

44


Trường THCS Bình Ninh-Tam Bình-Vĩnh Long

TUẦN: 13
TIẾT: 26

Kế hoạch bài dạy Thể dục 6

Ngày soạn: 24- 10- 2016
Ngày dạy: 16- 11- 2016

TTTC: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
Nội dung
Kiến thức
Kĩ năng
+ Võ cổ truyền Việt Nam Căn bản - Biết cách thực hiện được động tác - Biết cách thực hiện được động
công pháp: Ôn động tác Căn bản Căn bản công pháp từ 1 đến 36.
tác Căn bản công pháp từ 1 đến
công pháp mới từ 1 đến 36.
36.
+ TTTC Đá cầu:
- Ôn tập tâng cầu bằng đùi; tâng
cầu bằng má trong bàn chân. Ôn
chuyền cầu theo nhóm 2- 3 người.
- Kiểm tra TC- RLTT Bật xa năm
2016- 2017
+ Chạy bền: Chạy trên địa hình tự
nhiên. Kết hợp kiểm tra TC- RLTT
năm 2016- 2017.

- Biết cách thực hiện tâng cầu bằng - Thực hiện cơ bản được tâng
đùi; tâng cầu bằng má trong bàn cầu bằng đùi; tâng cầu bằng má
chân. Ôn chuyền cầu theo nhóm 2- trong bàn chân. Ôn chuyền cầu
3 người, nâng cao thành tích.
theo nhóm 2- 3 người. Biết vận
Biết cách thực hiện và thực hiện dụng trong tiết học thể dục,
đúng cơ bản động tác bật xa
trong thi đấu đá cầu.
Biết cách thực hiện chạy bền trên Thực hiện cơ bản đúng chạy bền.
địa hình tự nhiên của trường. Biết Chạy tích cực, biết vận dụng tập
cách thả lỏng- hồi tĩnh sau khi luyện trường, ở nhà và nâng cao
chạy.
sức bền.
+ Thái độ: Phát huy tính tự giác- tích cực trong tập luyện, có sự cố gắng, ham thích môn học. Có kỉ luật, tác
phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh.
Năng lực cần hướng tới: Năng lực vận động, năng lực giao tiếp, năng lực tổ chức hoạt động vận động, năng
lực đánh giá và tự đánh giá lẫn nhau.
II. Đia Điểm Phương Tiện:
- Vệ sinh sân tập, còi, Cầu trinh 40 quả, tranh minh họa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỊNH
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
A-PHẦN MỞ ĐẦU:
8 phút
- Cán sự tập hợp hàng dọc hoặc hàng
+ Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số- sức khoẻ
1-2 phút ngang, báo cáo cho giáo viên. Sau đó cán
sự điều khiển cả lớp khởi động. Giáo viên
của học sinh.
giúp đỡ về kĩ thuật.
+ Phổ biến nội dung và yêu cầu tiết dạy.
1-2 phút
Giáo viên thị phạm, phân tích động tác, học
+ Giãn hàng theo hàng ngang (1 sải tay).
1 phút
sinh quan sát, lắng nghe. Sau đó Giáo viên
+ Xoay các khớp: Cổ chân- cổ tay, khuỷu tay, bả
2x8 nhịp tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện,
kết hợp quan sát – động viên- sửa sai cho
vai, khớp hông, khớp đầu gối.
học sinh.

Họ tên: Nguyễn Thanh Long

45


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×