Tải bản đầy đủ

BIỆN PHÁP tổ CHỨC và kỹ THUẬT THI CÔNG ĐƯỜNG bê TÔNG XI MĂNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

THUYẾT MINH
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG – GIAO THÔNG NÔNG THÔN
TUYẾN: NGÕ THỊNH – XÓM CHÒI
HẠNG MỤC: NỀN – MẶT ĐƯỜNG – THOÁT NƯỚC
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ ĐỨC TÂN – HUYỆN MỘ ĐỨC

Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:


Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

NỘI DUNG

I./ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH, CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
1./ Đặc điểm công trình:
a./ Nền, mặt đường:
- Tổng chiều dài tuyến: L = 1135 m.
- Bề rộng nền đường: Bn = 4.0 m.
- Dốc dọc: id =. 1-2%.
- Nền đường nâng cấp, mở rộng được bù phụ, san gọt, lu lèn đảm bảo độ đầm
nén K=0.95, vật liệu đắp nền là sỏi đồi cấp III.
- Mặt đường được thiết kế có tải trọng H10.
- Bề rộng mặt đường rộng: Bm = 3.0m.
- Mặt đường bằng BTXM #200, sạn 2x4 đày 20 cm.
- Lề đường rộng 0.5x2= 1m..
- Đệm cát tạo phẳng dày 5 cm.
- Khi đổ bê tông cứ 4m ta bố trí khe co giãn rộng 2cm, đệm khe co giãn bằng gỗ
gòn.
b./ Gia cố lề:

Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:


Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

- Tổng chiều dài gia cố 60.5m, gia cố bằng bê tông #200 sạn 2x4 dày 20cm,
đệm cát đáy móng dày 5cm.
- Tại điểm nút giao thông, lắp đặt các đan BTCT M250 đá 1z2 ày 15cm, kích
thước đan 120x240x15cm.
c./ Thoát nước:
- Cống hộp vuông xây bàng đá hộcVXM #100 có nắp đan đậy bảng BTCT.
2./ Công tác nghiệïm thu và các tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu:
Công tác nghiệm thu được tiến hành từng đợt ngay sau khi thi công xong các bộ
phận cấu kiện, bộ phận công trình hoặc từng hạng mục công trình. Mẫu biên bản
nghiệm thu theo các phu lục của Nghò đònh số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12
năm 2004 của Chính phủ.
Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng nghiệm thu như sau:
NỘI DUNG NGHIỆM THU


KÝ HIỆU TIỂU

Công tác đất – quy trình thi công và nghiệm thu
Tổ chức thi công
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối.

CHUẨN
TCVN 4447-87
TCVN 4506 –87
TCVN 4453-95

Quy phạm thi công và nghiệm thu.
Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm

TCVN 4087-85

thu
Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN 4091-85

Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:


Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
Qui trình khảo sát đường ô tô 22

TCVN 4314-86
TCVN – 263-2000

II./ KHỐI LƯNG DỰ THẦU THI CÔNG:
Đơn vò dự thầu chúng tôi căn vào hồ sơ thiết kỹù thuật thi công đã thẩm đònh,
công trình: Đường BTXM – GTNT, tuyến Ngõ Thònh – Xóm Chòi , hạng mục: Nền, mặt
đường, thoát nước. Đã được UBND huyện Mộ Đức phê duyệt gởi kèm trong hồ sơ
yêu cầu và bảng khối lượng hồ sơ mời thầu. Xí nghiệp xây dựng Tín Vương chúng tôi
đã xem xét và tính toán các công tác thi công và dưa ra bảng chào giá dự thầu ( có
bảng kèm sau)

III./ TỔ CHỨC THI CÔNG:
1./ Tổ chức mặt bằng thi công công trình:
1.1/ Tổng mặt bằng thi công:
- Công trình được xây dựng nối tiếp với đường đi Đức Tân – Phổng Phong về
giao thông thuận lợi, ta bố trí các kho bãi vật tư sát chân công trình để tiệïn cho việc
thi công,
- Bố trí kho bãi phù hợp thuận tiện giao thông nội bộ.
- Đãm bảo hợp lý, khoa học phù hợp với công tác xây lắp.
Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:


Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
1.2/ Công tác phụ trợ phụ vụ cho công trình:
- Điện được lấy từ mạng lưới nội bộ của tuyến xã hoặc các hộ dân dọc tuyến
đường thi công, phục vụ cho việc thi công và sinh hoạt, trong khi thi công phải tuyệt
đối sử dụng an toàn, phòng tránh tai nạn.
- Nước được sư dụng nguồn nước tại chổ phục vụ cho việc thi công, trước khi thi
công phải kiểm tra nguồn nước không nhiểm mặn, phèn …
- Xe chở vật tư, vật liệu phải che phủ tránh ropi vật liệu xuống đường gây nguy
hiểm, và ô nhiểm môi trường.
2./ Tổ chức nhân sự , nhân lực trên công trường:
Tuỳ theo quy mô xây dựng công trình và các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời căn cứ
và tiến độ thi công công trình đơn vò thi công tổ chức bộ máy trực tiếp tham gia thi
công như sau:
2.1/ Tổ chức bộ máy gián tiếp:
- Chỉ huy công trường: 01 người, ký sư xây dựng có thâm niên.
- Nhân viên kỹ thuật: 01 người, kỹ sư cầu đường có kinh nghiệm.
- Thủ kho, nhân viên bảo vệ: 01 người.
2.2/ Tổ chức bộ máy trực tiếp:.

Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:


Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

Trực tiếp thi công xây dựng bao gồm các tổ đội chuyên nghiệp: tổ nền, tổ gia
công cốt thép, tổ mộc, tổ gia công lắp dựng ván khuôn ….
- Thợ bậc 4/7-6/7 chiếm 25%
- Thợ bậc 3/7 chiếm 40%
- Lao động phổ thông chiếm 35%
3./ Máy móc thiết bò phụ vụ thi công:
- Máy móc thiết bò được đưa vào công trường phụ vụ thi công nhằm đáp ứng các
yêu cầu về chất lượng, ký mỹ thuật công trình.
- Đơn vò thi công luôn luôn có phương án dự phòng khi có thiết bò phục vụ thi
công bò hỏng, nhằm thi công đúng tiến độ đề ra.

IV./ CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH:
1./ Đá,sỏi:
- Được áp dụng và đánh giá theo TCVN 1771-75, trước khi đổ bêtông sẽ được
rửa sạch, không dính bùn đất, đảm bảo các yêu cầu về cường độ, các chỉ tiêu cơ lý và
dùng đúng chuẩn loại theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
- Đá, sỏi đưa vào đổ bê tông phải đãm bảo yêu cầu kỹ thuật về thành phần hạt,
hàm lượng tạp chất, đường kính đãm bảo qui đònh.
Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:


Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

2./ Cất xây dựng:
- Cát dùng để đổ bêtông, xây trát không được nhiễm mặn, đường kính thoả mãn
qui đònh.
- Cát khi dùng phải sàn loại bỏ tạp chất,
3./ Ximăng:
- Xi măng sử dụng đúng TCVN 4316-86, phải có xuất xứ rỏ ràng.
- Xi măng ở hiện trường bảo quản trong điều kiện khô ráo.
4./ Thép xây dựng:
Thép dùng cho kết cấu chụi lực trong kấu kiện BTCT sử dụng loại thép CT3,
CT5 ( có Ra=2100kg/cm2, Ra= 2700 kg/cm2 ). Thép phải đúng chủng loại, đúng sốù
lượng, có xuất xứ rõ ràng.
5./ Gạch xây dựng:
Gạch dùng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, trước khi xây ta phải ngâm nước cho
gạch ngậm nước. Đãm bảo độ ẩm theo quy đònh.

V./ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG :
1./ Đònh vò công trình:

Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:


Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

- Trước khi thi công xây dựng công trình, yêu cầu đơn vò tư vấn giao mốc, tim
chính của tuyến công trình.
- Xác đònh vò trí, cao độ của các chi tiết cũng như cao trình nền. Trên cơ sở các
số liệu ta tiến hành khống chế và thi công xây dựng.
2./ Công tác nền:
- Tuyến hành vạch tuyến, cho máy san ủi tạo mặt bàng thi công thuận lợi .
- Hình dạng , kích thước của tuyến đường đúng so với thiết kế. Tiến hành
nghiệm thu để chuyển các bước tiếp theo.
3./ Công tác cốt thép:
- Thép trước khi đưa vào công trình phải được kiểm tra dưói sự giám sát của
chủ đầu tư.
- Trứơc khi gia công thép phải được làm sạch, cát uốn đúng quy đònh.
- Lắp dựng cốt thép tiến hành kiểm tra độ chính xác và xử lý .
- Đãm bảo khoảng cách bảo vệ a, nối buộc theo quy phạm.
4./ Công tác bê tông:
- Chuẩn bò nguồn nước sạch, bãi trộn, kiểm tra vật liệu, máy móc thiết bò phục
vụ cho công tác đổ bê tông.

Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:


Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

- Cân, đong vật liệu để tiến hành thiết kếù thành phần cấp phối theo hồ sơ thiết
kế được duyệt.
- Kiểm tra độ sụt bê tông và chỉ được đổ bê tông khi giám sát chủ đầu tư đồng
ý.
- Vận chuyển bê tông băng xe rùa, tránh để bò phân tầng, tạo sơ đồ vân chuyển
hợp lý không chống chéo, tránh va chạm lẫn nhau.
- Đổ bê tông thành từng đợt và tiến hành đầm tránh mất nước xi măng, tránh rổ.
- Sau khi đổ bê tông xong tiến hành bảo dưỡng bê tông theo đúng quy đònh hiện
hành.
5./ Công tác vữa xây:
- Khối xây phải thẳng, đứng, vuông góc, không trùng mạch. Đúng thiết kế được
duyệt.
- Vũa xây phải trộn đúng mác, vật liệu phải sàn lọc loại bỏ tạm chất.
- Bảo dưỡng khối xây theo mùa và đúng quy đònh.
6./ Công tác trát:
Đây là công tác yêu cầu cao về mỹ thuật, tạo vẽ đẹp cho công trình.
7./ Công tác nghiệm thu đánh giác các hạng mục công trình:
Công trình được nghiệm thu theo các quy đònh hiện hành của nhà nước.

Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:


Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

8./ Công tác bảo hành công trình:
- Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình cho
chủ đầu tư.
- Bảo hành công trình là bắt buộc. Nhà thầu chúng tôi có trách nhiệm sữa chữa
các hư hỏng do lỗi của mính gây ra trong thời gian bảo hành.
- Nhà thầu từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:
+ Các hư hỏng không do lỗi của nhà thầu gây ra.
+ Hết thời gian bảo hành công trình.
9./ Kết luận:
Trên đây là thuyết minh biện pháp thi công của nhà thầu chúng tôi. Nếu trúng
thầu chúng tôi cam kết thực hiện đúng như nội dung trên.
Mộ Đức, ngày

tháng 5 năm 2007

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

biện pháp thi cơng mặt đường bê tơng xi măng. Mặt đường gồm các cơng tác sau: Làm
móng cấp phối đá dăm lớp dưới, làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, qt nhứa bitum
và dán giấy dầu, bê tơng mặt đường bê tơng nền đường, ván khn gỗ mặt đường bê
tơng, cơng tác sản xuất lắp dựng cốt thép gia cường khe co giãn, làm khe co, khe giãn,
khe dọc mặt đường bê tơng
Xí nghiệp xây dựng Tín Vương

Trang:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×