Tải bản đầy đủ

PHIEU DANH GIA CING CHUC NAM 2015 HA

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Năm 2015
Họ và tên : Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ : Tài chính – Kế Toán
Đơn vị công tác: UBND xã Binh Ân
Nghạch : Cán sự (01.004) Hệ số lương : 2.26, kể từ ngày 09/06/2015
I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG:
1. Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của
Nhà nước.
- Lập trường, tư tưởng vững vàng, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trung thành với Chủ
nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hố Chí Minh.
- Luôn gương mẫu trong công việc, bản thân và gia đình luôn chấp hành
nghiêm việc đóng các khoản thu quỹ ủng hộ hàng năm và các cuộc vận động do
cấp trên phát động.
- Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường
lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bảo vệ an
ninh địa phương.
- Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp
vụ và năng lực công tác.
2. Phẩm chất chính chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm

việc:
a/ Về phẩm chất chính trị.
Lập trường, tư tưởng vững vàng, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trung thành với Chủ
nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hố Chí Minh.
b/ về đạo đức.
Bản thân luôn có thái độ trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành
tốt thời gian làm việc có tinh thần tốt trong việc tiết kiệm, đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí, quan liêu, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, thực hiện sớm và nghiêm
túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
c/ Về lối sống.
- Bản thân luôn chấp hành tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh cụ thể vào các buổi sáng chào cờ hàng tuần ở cơ quan tôi luôn đến
đúng giờ.


- Việc thực hiện “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” bản thân luôn có
tinh thần cần cù, liêm chính trong nhiệm vụ được phân công, nghiêm túc chấp hành
kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ cũng như công vụ.
d/ Về tác phong công tác, lề lối làm việc.
Bản thân luôn chấp hành, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở như tham gia
đầy đủ các cuộc họp, phong trào của cơ quan, thực hiện đúng nội quy của cơ quan
đảm bảo thời gian làm việc đúng quy định và chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên
trong công việc được phân công.
3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Bản thân đã hoàn thành xong khóa học nâng cao trình độ chuyên môn,luôn cố
gắng học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiêm vụ
được phân công.
4. Tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Được sự phân công của Đảng Ủy, UBND xã về lĩnh vực Tài chính – kế toán
bản thân luôn cố gắng đảm bảo chế độ tiền lương kịp thời, đầy đủ không để sảy ra
tình trạng nợ đọng lương cho CBCNVC.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, tham mưu, phối hợp bộ phận thẩm
định văn bản ban hành các văn bản liên quan đến công tác Tài chính.
- Do tình hình ngân sách hiện nay gặp nhiều khó khăn nên đôi lúc kinh phí
hoạt động còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời.
- Bản thân luôn bám sát địa bàn các ấp sóc, công tác kiểm tra, đôn đốc các ấp
sóc thu các khoản thu đạt so với kế hoạch đầu năm.
- Luôn hoàn thành báo cáo đúng theo thời gian quy định.
- Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng,

đảm bảo giải ngân trước 31/12 năm 2015.
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:
- Bản thân có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hàng tháng làm báo cáo
đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
của cấp trên giao phó.
- Có tinh thần phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ
đồng nghiệp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có tinh thần cầu tiến,
luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của những người xung quanh để khắc phục những
khuyết điểm của bản thân dần hoàn thiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
6. Thái độ phục vụ nhân dân:
- Bản thân luôn tôn trọng, phục vụ nhân dân ân cần, hướng dẫn tận tình nhân
dân cần đến mình, không hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, khó khăn cho tổ
chức, công dân trong thực hiện nhiệm vụ.
- Bản thân có lối sống lành mạnh, giản dị không xa hoa lãng phí.


7. Kết quả hoạt động của cơ quan được giao lãnh đạo, quản lý.
8. Năng lực lãnh đạo quản lý.
9. Năng lực tập hợp đoàn kết công chức, viên chức và người lao động.
II: TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC
1.Đánh giá ưu, nhược điểm:
 Ưu điểm: Bản thân luôn chấp hành tốt nội quy của cơ quan, luôn phấn
đấu học hỏi trao dồi kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 Nhược điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu đóng góp ý kiến.
Cá nhân tự phân loại theo kết quả đánh giá: hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Người tự đánh giá

Nguyễn Thị Hằng
III. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công tác:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Nhận xét ưu, nhược điểm công chức của thủ trưởng đơn vị
....................................................................................................................................


....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................
3. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ngày …… tháng…. Năm 2015
Thủ trưởng đơn vịx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×