Tải bản đầy đủ

Thiết kế mặt bằng nhà xưởng sản xuất tại một doanh nghiệp cửa hàng, phân tích ưu và nhược điểm

QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO KỸ SƯ
ĐỀ TÀI 8:

THIẾT KẾ MẶT BẰNG NHÀ XƯỞNG
SẢN XUẤT TẠI MỘT DOANH
NGHIỆP/CỬA HÀNG.
PHÂN TÍCH ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM
GVGD: NGUYỄN VĂN TUẤN
Nhóm thực hiện: 8B


THÀNH VIÊN VÀ NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN
1. Đinh Hứa Tiến
21304102
2. Trần Văn Triều
21304318
3. Nguyễn Lực
21302277

Thành viên
Thành viên

Nhóm
trưởng

Làm powerpoint và word phần đặt vấn đề.
Làm powerpoint và word phần khái niệm
và vai trò.
Phân chia nhiệm vụ, tổng hợp, làm
powerpoint và word phần các nguyên tắc
bố trí mặt bằng.

4. Phan Duy Phúc Thành viên
21303055

Làm powerpoint và word phần hình thức
bố trí.

5. Huỳnh Công Lý
Thành viên
21302290

Làm powerpoint và word phần. Ví dụ về
một công ty hoặc doanh nghiệp bố trí mặt
bằng hiệu quả.


NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

1
2
3
4
5


1.

ĐẶT VẤN ĐỀ


1.


ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Vấn đề về bố trí mặt bằng
Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi vì sao các trung tâm
thương mại lớn của việt nam lại đặt tại quân 1,
q5,q10 mà không đặt tại Thủ Đức hay gò vấp ko???


1.

ĐẶT VẤN ĐỀ


1.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Đâu làm nên thành công
của các thương hiệu lớn???


1.

ĐẶT VẤN ĐỀ


1.

ĐẶT VẤN ĐỀ
 Bạn lựa chọn cánh cửa nào cho bài toán
trên???
 Hãy để chúng tôi giúp cho bạn một mảng
kiến thức vô cùng bổ ích để có thể sản xuất
và kinh doanh thành công đó là… là gì…???


1.

ĐẶT VẤN ĐỀ


NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

1
2
3
4
5


2
.
1.Khái niệm

KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ
Tổ chức, sắp xếp, định dạng
không gian máy móc thiết bị,
khu vực làm việc

Làm thay đổi quy mô sản xuất,
thay đổi thiết kế sản phẩm, qui
trình công nghệ,sản xuất sản
phẩm mới.


2
.

KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ
2. Vai trò

Ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và thời
gian sản xuất sản phẩm và cung ứng
dịch vụ của doanh nghiệp.
Bố trí hợp lý sẽ tạo ra năng suất,
nhịp độ sản xuất nhanh hơn, tận
dụng tối đa các nguồn lực vào
sản xuất
Ngược lại, nếu bố trí không hợp lý
có thể làm tăng chi phí, thời gian di
chuyển kéo dài,... làm ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất kinh doanh


2
.

KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ

• Tối thiểu hoá chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm;
• Giảm thiểu những công đoạn làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và cung
ứng dịch vụ;
• Tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch và liên lạc;
• Có tính linh hoạt cao để chấp nhận những điều kiện thay đổi.
• Thuận tiện cho việc tiếp nhận, vận chuyển nguyên vật liệu, đóng gói, dự trữ
và giao hàng;


NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

1

Đặt vấn đề

2 Khái niệm và vai trò
3 Các nguyên tắc bố trí mặt bằng
4
5

Hình thức bố trí

Ví dụ


3.

CÁC NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ MẶT BẰNG

1. Các yếu tố quyết định bố trí mặt bằng sản xuất

Đặc
điểm sản
phẩm

Khối lượng và tôc độ

Đặc điểm
thiết bị

Diện tích
An toàn trong sản xuất


3.

CÁC NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ MẶT BẰNG

2. Nguyên tắc

Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất:


3.

CÁC NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ MẶT BẰNG

2. Nguyên tắc

Đảm bảo khả năng mở rộng sản xuất


3.

CÁC NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ MẶT BẰNG

2. Nguyên tắc

Đảm bảo an toàn
cho sản xuất và người lao động


3.

CÁC NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ MẶT BẰNG

Tận dụng hợp lý
không gian và diện tích mặt bằng

2. Nguyên tắc


3.

CÁC NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ MẶT BẰNG

2. Nguyên tắc

Đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống


3.

CÁC NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ MẶT BẰNG

2. Nguyên tắc

Tránh hay giảm tới mức tối thiểu
trường hợp
nguyên vật liệu đi ngược chiều


NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

1

Đặt vấn đề

2 Khái niệm và vai trò
3 Các nguyên tắc bố trí mặt bằng
4
5

Hình thức bố trí

Ví dụ


4.

HÌNH THỨC BỐ TRÍ
Các hình thức bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
Bố trí theo sản vị trí cố
định

Bố trí theo sản
phẩm

Bố trí theo quá
trình


4.

HÌNH THỨC BỐ TRÍ

1. Bố trí theo sản phẩm
Khái niệm
Bố trí sản xuất theo sản phẩm là sắp xếp những
hoạt động theo một dòng liên tục những việc cần
thực hiện để hoàn thành một công việc cụ thể.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×