Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 85
NGÂN HÀNG câu hỏi dân số môi TRƯỜNG 2016 - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

NGÂN HÀNG câu hỏi dân số môi TRƯỜNG 2016

NGÂN HÀNG CÂU HỎI
HỌC PHẦN DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Mức sinh là gì? Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến mức sinh.
Trình bày các chỉ tiêu đánh giá về mức sinh.
Hãy cho biết các thước đo cơ bản về mức sinh?
Anh/ chị hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến mức chết?
Trình bày các đặc trưng cơ bản về mức chết.
Chất lượng dân số là gì? Nêu các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dân số.
Di dân là gì? Có những hình thức di dân nào?
Đô thị hóa là gì? Trình bày xu hướng và những đặc điểm của đô thị hóa.
Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến dân số và kinh tế xã hội.
Phân tích ảnh hưởng của dân số đến môi trường kỹ thuật đô thị và môi trường xã
hội?
Trình bày nguyên nhân dẫn đến hiện tượng suy giảm diện tích rừng và suy giảm
tính đa dạng sinh học.
Trình bày nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng suy giảm chất lượng đất canh tác
và hiện tượng khan hiếm, ô nhiễm nguồn nước.
Trình bày tác hại của hiện tượng mưa axit, hiệu ứng nhà kính và thủng tầng ôzôn.
Hãy cho biết nhiệm vụ của người hoạch định chính sách dân số và quản lý tài
nguyên trong phát triển bền vững.
Nêu vai trò, nhiệm vụ và những căn cứ xây dựng mục tiêu của chính sách dân số
Việt Nam.
Trình bày cơ sở và những căn cứ lồng ghép các biến dân số vào chính sách quản lý
môi trường ở nước ta.
Trình bày khái niệm, mục đích và những công việc chủ yếu trong công tác dự
báo dân số.
Hãy cho biết các thành phần cơ bản của lồng ghép dân số - môi trường trong phát
triển bền vững? Nêu các bước tiến hành lồng ghép.
Quản lý môi trường là gì? Trình bày nhiệm vụ chủ yếu của công tác quản lý môi
trường.
Trình bày những quan điểm cơ bản của chiến lược dân số Việt Nam trong giai
đoạn 2001 – 2010.
GIÁO VIÊN MÔN HỌC

LÊ THỊ HƯƠNG THÚY

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×