Tải bản đầy đủ

XK: KT 15 phut Chuong 2 lop 10 (de 1)

Sở giáo dục & đào tạo Hng Yên m đề 229ã
Trờng THPT nghĩa dân
Khối : .
Họ và tên:
Lớp .
bài kiểm tra 15 phút
Câu 1 :
Một ôtô khối lợng 500kg bắt đầu chuyển động từ trạng thái đứng yên. Sau khi đi đợc 25m ôtô
đạt vận tốc 36km/h. Độ lớn của lực kéo của động cơ bằng bao nhiêu. Bỏ qua ma sát.
A. 2000N B. 5000N C. 10000N D. 1000N
Câu 2 :
Hãy chọn câu đúng . Khi hai vật tơng tác với nhau thì:
A.
Vận tốc của cả hai vật đều thay đổi
B.
Vật nào có khối lợng càng lớn thì vận tốc thay đổi càng ít
C.
Vật nào có khối lợng càng lớn thì vận tốc thay đổi càng nhiều
D.
Cả A, B đều đúng
Câu 3 :

Hai lực đồng qui, độ lớn mỗi lực bằng F, hợp lực có độ lớn 2F. Góc giữa hai lực là:
A. 60
0
B. 0
0
C. 90
0
D. 30
0
Câu 4 :
Một lò xo dài 10cm, khi treo vật có khối lợng 100g thì lò xo dài 15cm. Tính độ cứng của lò xo,
lấy g = 10m/s
2
.
A. 0,2 N/m B. 2N/m C. 20N/cm D. 20N/m
Câu 5 :
Khi treo một vật có trọng lợng 6N thì chiều dài lò xo là 18cm. Khi treo một vật có trọng 10N
thì chiều dài lò xo là 20cm. Độ cứng của lò xo là:
A.
300N/m
B.
500N/m
C.
800N/m
D.
200N/m
Câu 6 :
Muốn lực hấp dẫn giữa hai vật giảm đi một nửa thì khoảng cách giữa hai vật tăng lên bao nhiêu
lần?
A.
2 lần
B.
1 lần
C.
2
lần
D.
4 lần
Câu 7 :
Một lực độ lớn F truyền cho vật có khối lợng m
1
gia tốc 2m/s
2
, cho vật khối lợng m
2
gia tốc
3m/s
2
. Nếu hai vật dính liền nhau dới tác dụng của lực này sẽ thu đợc gia tốc:
A.
1m/s
2
B.
1,2m/s
2
C.
5m/s
2
D.
6m/s
2
Câu 8 :
Một vật đang chuyển động thẳng, chịu tác dụng của lực ma sát 2N. Muốn vật chuyển động
thẳng đều thì phải tác dụng thêm vào vật một lực có phơng, chiều và độ lớn bằng bao nhiêu?
A.
F = 2N, cùng phơng ngợc chiều với lực ma
sát
B.
F = 0
C.
F < 2N, cùng phơng ngợc chiều với lực ma
sát
D.
F > 2N, cùng phơng ngợc chiều với lực ma
sát
Câu 9 :
Một sợi dây thừng sẽ đứt khi chịu tác dụng của một lực tối đa là 100N. Nếu hai ngời cầm hai
đầu dây mà kéo ra, mỗi ngời phải tác dụng một lực tối thiểu bằng bao nhiêu dây sẽ đứt:
A.
60N
B.
80N
C.
100N
D.
120N
Câu 10 :
Một vật có khối lợng 1,2 kg, chuyển động nhanh dần đều trên đờng thẳng với gia tốc 0,1
m/s
2
.Cho biết lực ma sát là 0,5 N. Lực tác dụng vào vật là:
A.
0,12N
B.
0,62N
C.
0,38N
D.
0,50N

1
Môn vatly_10_chuong2 (Đề số 1)
L u ý: - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và mã đề thi trớc khi làm bài. Cách tô sai:

- Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn và tô kín một ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời.
Cách tô đúng :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
2
phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : vatly_10_chuong2
§Ò sè : 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
3
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×