Tải bản đầy đủ

Gương cầu lõm

TRặèNG THCS L LĩI
Tỉ: LYẽ - KTCN
CHAèO MặèNG CAẽC THệY, C Vệ Dặ GIè
LẽP 7
GIAẽO VIN: NGUYN THậ HặNG
Kiểm TRA BàI Cũ
7.2 Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trư
ớc mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì
hơn là dùng gương phẳng ?
A.ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gư
ơng phẳng;
B.ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gư
ơng phẳng;
C.Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng
nhìn thấy của gương phẳng;
D.Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng
nhìn thấy của gương phẳng;

?Gổồng cỏửu lọửi laỡ
gổồng coù mỷt phaớn xaỷ
laỡ mỷt gỗ?

Vaỡ coù mọỹt loaỷi gổồng
coù mỷt phaớn xaỷ laỡ
mỷt trong cuớa mọỹt
phỏửn hỗnh cỏửu goỹi laỡ
gổồng cỏửu loợm.
Lióỷu gổồng cỏửu loợm coù
taỷo õổồỹc aớnh cuớa mọỹt vỏỷt
giọỳng nhổ gổồng cỏửu lọửi
khọng?
Baỡi hoỹc họm nay seợ giuùp
caùc em hióứu roợ vỏỳn õóử trón

Tiãút 8 - Baìi 8:
GÆÅNG
CÁÖU LOÎM

I. ảnh tạo bởi gương cầu lõm :
1. Thí nghiệm :
C1. ảnh của cây nến quan sát đư
ợc trong gương cầu lõm ở thí
nghiệm trên là ảnh gì ? So với cây
nến thì lớn hơn hay nhỏ hơn ?
* Bọỳ trờ thờ nghióỷm nhổ hỗnh
8.1. Haợy quan saùt aớnh cuớa cỏy
nóỳn taỷo bồới gổồng cỏửu loợm.
ỷt cỏy nóỳn saùt gổồng rọửi di
chuyóứn tổỡ tổỡ ra xa gổồng, cho
õóỳn khi khọng nhỗn thỏỳy aớnh õoù
nổợa.
H×nh 8.1

C2. Hãy bố trí một thí nghiệm
để so sánh ảnh ảo của một vật
tạo bởi gương cầu lõm với ảnh
của cùng vật đó tạo bởi gương
phẳng. Mô tả cách bố trí thí
nghiệm. Nêu kết quả so sánh.
Gương phẳng
Gương cầu lõm
2.Kết luận :
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm,nhìn vào gương
thấy một ảnh ........ Không hứng được trên màn chắn
và .................. vật.
ảo
lớn hơn

Dùng đèn pin chiếu một chùm tia sáng
song song đi là là trên một màn chắn, tới
một gương cầu lõm (hình 8.2)
II. Sự phản xạ ánh sáng trên
gương cầu lõm :
a. Thí nghiệm :
C3. Quan sát chùm tia phản xạ
xem nó có đặc điểm gì ?
1. Đối với chùm tia tới song song :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×