Tải bản đầy đủ

Đề thi HSG Môn GĐC 12 (có đáp án)

Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh
Năm học 2007-2008
Môn thi: giáo dục công dân lớp 12 thpt - bảng a
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (5,0 điểm) Anh (chị) hiểu thế nào là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định
hớng xã hội chủ nghĩa? Trình bày chính sách chung đối với các thành phần kinh tế của
nớc ta hiện nay.
Câu 2: (4,0 điểm) Có ý kiến cho rằng: Trong thời đại mở cửa và hội nhập kinh tế hiện nay,
nhất là khi Việt Nam đã gia nhập WTO thì việc kế thừa, phát huy những di sản và
truyền thống văn hoá của tất cả các dân tộc anh em trong nớc là không còn phù hợp.
Anh (chị) có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 3: (3,0 điểm) Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lợng
cao... (Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBCT QG, Hà Nội 2006,
trang 95)
1. Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo.
2. Nêu quan điểm của anh (chị) về chủ trơng trên.
Câu 4: (3,0 điểm) Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2008,
chi đoàn lớp 12A trờng THPT N tổ chức tọa đàm với chủ đề: Vào đại học có phải là
con đờng duy nhất để tìm việc làm và đóng góp sức mình cho xã hội hay không?
Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình.
Câu 5: (2,0 điểm) Trong giờ học môn GDCD lớp 12, cô giáo cho tình huống:

Sau một thời gian tích luỹ, cuối năm 2007 ông A quyết định gửi số tiền tiết kiệm là
30 triệu đồng vào ngân hàng N. Các con ông là Thắng (học sinh lớp 12) và Nga (học
sinh lớp 9) tranh cãi nhau về việc ai có quyền sở hữu số tiền đó trong thời gian ông A
gửi tiết kiệm.
Nga: Quyền sở hữu vẫn thuộc về bố, bố chỉ trao cho ngân hàng quyền chiếm hữu.
Thắng: Quyền sở hữu vẫn thuộc về bố nhng ngân hàng có toàn quyền chiếm hữu,
sử dụng, định đoạt vì ngân hàng có quyền đem số tiền đó cho vay, thanh toán gốc và
lãi cho những ngời gửi tiết kiệm trớc đó để khai thác lợi ích từ số tiền này.
Ông A: Theo bố thì số tiền 30 triệu đồng mà bố đã gửi thuộc quyền sở hữu ngân
hàng N, vì vậy ngân hàng có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt số
tiền đó.
Theo anh (chị) ý kiến nào đúng ? Vì sao?
Câu 6: (3,0 điểm)Anh( chị) hãy trình bày những hiểu biết của mình khi quan sát bức ảnh sau:

_____Hết_____
Họ và tên thí sinh:.................................................. Số báo danh:.................
Đề chính thức
Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh
Năm học 2007-2008
Hớng dẫn chấm và biểu điểm đề chính thức
Môn: giáo dục công dân lớp 12 - bảng a
Câu 1: (5,0 điểm)
Học sinh phải trình bày đợc các vấn đề sau:
(0,5 điểm) Nền kinh tế nhiều thành phần là nền kinh tế hàng hoá.
(0,5 điểm) Nêu đợc tên 5 thành phần kinh tế: kinh tế nhà nớc; kinh tế tập thể; kinh tế t
nhân (cá thể, tiểu chủ, t bản t nhân); kinh tế t bản nhà nớc, kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài.
Định hớng xã hội chủ nghĩa:
(0,5 điểm) thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh,
phát triển lực lợng sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.....
(0,5 điểm) phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế
nhà nớc giữ vai trò chủ đạo.
(0,5 điểm) thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển y
tế, văn hoá, giáo dục...
(0,5 điểm) phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết
nền kinh tế của nhà nớc dới sự lãnh đạo của Đảng.
(1,0 điểm) Chính sách chung đối với các thành phần kinh tế của Nhà nớc ta hiện nay: các
thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật,bình đẳng trớc pháp luật...; cùng hợp tác, phát
triển lâu dài và cạnh tranh lành mạnh...
(1,0 điểm). Liên hệ tại địa phơng: tồn tại những thành phần kinh tế nào; quy mô phát
triển; hiệu quả; việc thực hiện các chính sách chung đối với các thành phần kinh tế đó...


Câu 2: (4,0 điểm)
(0,5 điểm): không đồng ý.
Lý do:
(0,5 điểm): di sản và truyền thống văn hoá của tất cả các dân tộc anh em trong nớc là
những giá trị vật chất, tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của tất cả các
dân tộc anh em trong nớc, đợc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
(0,5 điểm): nêu đợc những di sản và truyền thống văn hoá chung của tất cả các dân tộc
anh em trong nớc nh: yêu nớc, tơng thân tơng ái, quả cảm kiên cờng, thông minh cần cù
sáng tạo...;
(0,5 điểm) trân trọng và phát huy những cái tốt đẹp và có ích của riêng mỗi dân tộc nh:
tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán...
(0,5 điểm): việc kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá là một đòi hỏi
mang tính tất yếu của tất cả các quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế
(0,5 điểm): ...đó là nền tảng vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển
của mỗi cá nhân và toàn dân tộc trong thời kỳ hội nhập hiện nay, là yếu tố làm nên cái
riêng, bản sắc của dân tộc Việt Nam trên thế giới.
(0,5 điểm): tuyệt đối không đợc có thái độ xem thờng, thời ơ, phân biệt đối xử với giá trị
văn hoá của các dân tộc anh em trong nớc.
(0,5 điểm): Liên hệ thực tế hiện nay.
Câu 3: (3,0 điểm):
1. (1,5 điểm): Trình bày đợc 3 nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo: nâng cao dân trí; đào tạo
nhân lực; bồi dỡng nhân tài.
2. (1,5 điểm):
(0,5 điểm) Nêu đợc một số thực trạng của giáo dục và đào tạo thời gian qua: nhận thức;
chất lợng; quy mô...của giáo dục và đào tạo.
(0,5 điểm) Là chủ trơng đúng đắn, phù hợp với xu thế hiện nay, là điều kiện để thực hiện
các nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo...
(0,5 điểm) Liên hệ thực tế: đã đổi mới phơng pháp dạy học, có nhiều biện pháp nâng cao
chất lợng, thực hiện cuộc vận động hai không trong giáo dục...
Câu 4: (3,0 điểm):
(0,5 điểm): là vấn đề không chỉ là mối quan tâm của các bạn trẻ mà là mối quan tâm của
mỗi gia đình, toàn xã hội.
(0,5 điểm): vào đại học là ớc mơ của tất cả mọi ngời nhng không phải ai cũng đạt đơc...
(0,5 điểm): vào đại học không phải là con đờng duy nhất...,
(0,5 điểm): nhiều ngời đã thành công trên nhiều lĩnh vực của xã hội không phải bắt đầu từ
các trờng đại học...
(0,5 điểm): mỗi cá nhân phải dựa trên năng lực, sở trờng, hoàn cảnh của mình để xác định
con đờng phù hợp, tìm kiếm và tạo việc làm đem lại thu nhập hợp pháp cho bản thân và
gia đình...
(0,5 điểm): liên hệ bản thân.
Câu 5: (2 điểm)
(1 điểm): Ông A đúng.
(1 điểm): Giải thích đợc: Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng N với ông A là hợp đồng vay
tài sản. Theo điều 469 Bộ luật Dân sự thì ngân hàng N trở thành chủ sở hữu của số tiền
trong thời gian ông A gửi tiết kiệm. Khi hết thời hạn gửi tiết kiệm thì ngân hàng N phải
trả cho ông A cả tiền gốc và tiền lãi.
Câu 6: (3,0 điểm)
Học sinh trình bày đợc:
(0,5 điểm) là hình ảnh thể hiện 1 thành tựu nổi bật của chính sách đối ngoại của Đảng và
Nhà nớc ta trong thời gian qua...
(0,5 điểm) ngày 11.1.2007 Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thơng mại thế
giới WTO.
(0,5 điểm) nêu đợc 1 số nét cơ bản về WTO...
(0,5 điểm) thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO...
(0,5 điểm) quan điểm cá nhân trớc sự kiện đó...
(0,5 điểm) nhiệm vụ của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay: tích cực học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, ngoại ngữ, năng động sáng tạo...
Hết

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×