Tải bản đầy đủ

Giáo án ôn thi Tốt nghiệp

 Tr¬ng ThÞ H¬ng Giang
 !"#$
%!#$&&'(&&)
*+,-.$$/01
$23 4Biến dị
*256*!7287*
*9:56*;<2=2>?@ABC:56*$3262@D2EABC:56
FBC:56GHFI2JA;KL?262D?5MD2D82NO2P0:5?HFQ2RC:56
S2H25:5?TJ2U?5M@22V2?;26W:5?X3P
*2=5256THW72872FTOAYW22FB*
Z*9:56G*[L8>?C:56G\*];<2N2[L8I2@2?Q2RQC^
>?W:C:56GC_T`W:J<*$2FTOAYW22FBP
a*$@ABC:56\"*$3262@D2TH2[L8>?EAB*
b*$3262@D22RAc5:*[L>?2RAc5:S"`O2>?*9dCRW>?5c2:
279?F*$3262@D2THCdCRW2RC?5:2ef2RC?5:gh*
'*"FD@2256T`C:56*?i>?256THC:56F2j_THF6
2F@*
)*0H[*
$234Ứng dụng di truyền học vào chọn giống
*,k2[A;K*l25H;D3CmIU2[;GTH<TH7AYFTD8n@D8
2oWD22j*

*232@BF@C:562p2W5M@@2=T[gOf2F@2jf2`DqAY@C:
562p2WF2j_TD2T[TH2pT[*
*lD?Fp2Y25r5:TH?F2_[2;6L?2K262DsAt`2F@2F@_P,R
G226HF2lp2Y2DsI2J=;2F@2F@PF2j_?Au232@
p2Y25r5:TH?F2_[2;6THFWYCO2lP
Z*26g?*232@BF26g?fTlD?F26g?5R2v2Fg?I2@AiPlD?F
26g?8WAwL?@262P
a*?I26*<TH2H2pg?I26S`?*lD?FI2J<AuFg?I26CR2=
_P
b*2=5g?86_T`g?BF_W`*$2FTOAY*
'*?n?gHlPlD?F32Rg?n?252YP232@I2r2Y2^5YSFg?
n?*`7AYg?n?F2j_C:T[TH2pT[P
)*$2jgj2HgFBT`2jgj@2Rx@262H2f2BWT7AYf2^CRWy*
z*232@g?65HF*7AYTHRTj*
&*0H[*
$23*Di truyền học người
*<2NTOAYCR27W2gFH{=2GF@L;g[A;Kf56Ac2
S@gFHD2T[*
*232@2<7282*$2FTOAYT[AY232@H;F2<7A;K
*
*232@2<7hCmD2*$2FTOAYT[AY232@H;F2<7A
;K*
Z*232@2<765HF*$2FTOAY*
a*lD?FF2<7A;K28@AY2K232@I2@2?PBD?FI2J2R@
AY@232@g?_f=;C:56C_T`P,28|2iTH2N?@[TH52A
;K*
Giáo án ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008
1
 Tr¬ng ThÞ H¬ng Giang
b*0H[*
$23Z4Sự phát sinh sự sống
*}?W2CBTK3DST[22>;6>?DpD_TH2NA2358>?2^
D_*
*}?W2CBTK@?CFB2O2FL@l22@D2DpD_*
$23a4"p2@R>?D2T[
*<vCdCRW>?D2`S@CB;<D2*$~D2fD2TH=D2*}?CQ\?
2N2[n•TKDp2@R>?D2`*
*];2=O2@DpID?4
?*OAFI265iD@I2~gm5c;ASIV275?
5*"pAE`g<B>?C:T[f2pT[SI€27


*"pn2TH2@R>?2pT[2BIO
A*"pn2TH2@R>?2\Q2?2?
G*"pn2TH2@R>?@ABT^
$23b4Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá
*}?W>??W?TH>?9?;TK;<2=TH32662F@fTKL@l22l22H2@
CdCRW2O22THL@l22l22H2gFHW`*mB2>?@L?W<*
*}?WN?2j2;662F@~2^TH2;662F@5M@C:56O2TK@
2=_62F@TH326>?L@l262F@*2NCQQW`>?2?2;662F@H;*
*}w2RgHlP2Cd>?W:Lw2R?F2_*
2@5R:ACc2g[?C?5GTH27W2n2`=5M2H22w@IRG
FW:Lw2R?F2_QVg@IRGS262n2@gH&fbZ••‚&f•?‚&f&Z??ƒ *
9c2g[?C?5GQ„2U?lTKWd62F@*0H[*
Z*?i>?L@l2C:56THL@l2?F2_F62F@*
a*2;662F@2CBC]2@RL?W>?9?;TK2jgjp2<226HFPl
D?F2jgjp2<C^nGWgH2=_62F@3582P}?W>?!*,W?TKT?i
>?2jgjp2<FL@l262F@S2=qP
b*}@l22l22H2@CdCRW2O222cDp22_>?2N2=_HFP?i>?W…
2=_CQP2=O2W:TOAY*
}?W2CBC]5@5†L?W2O22p6>??W?f>_TH2@RL?
W>?9?;226HFP
'*}?W2CBTKgFHTH582>?L@l22l22H2gFHW`*l25H;23272l2
2H2gFH5MFCCc?gOfFCg?n?THC?5:2Q?*
2=O2T?i>?CKICc?gO>?@2gCc?gOTHT?i>?L@l2C:56TH2jgjp
2<F23272l22H2gFH5MFCCc?gO*!22FB5MW:TOAY*
)*}@l22=gO2BC]82O2Dp2l22H2@2QW2=gFBTHm_2>?
@gFH226HF*
$@2`62F@2>?D2`*lD?FH;?;TtmB2N2QWD2T[Q~27
25<B22N2QWD2T[Q~27?FP
$23'4Sự phát sinh loài người
*2N5M27TKm_>?gFHEC:T[*9dCRW3582=5T`
C:T[*
*2NCdCRWI2@2?N?T`@T^H;?;*EDpDFD@2<Q2R\?
I6g[lP2N56C~~5[<32RL?@AB2F@2B2ET^2F@2B2C6
C3CB*
Giáo án ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008
2
 Tr¬ng ThÞ H¬ng Giang
*2NDpIL?jFL@l22@D2gFH*
?i>?@2=_D22jTH@2=_n]2:FL@l2CQ*
*+,‡%$/01
*,k|L?D@fWJ8@2^D22j*
*,k|2p2H2D22j*
*,k|T[AYTHF2pˆ
Z*,k|2j[4"2H22BF@IU|2j[Cd5gHIU|p2jx5622[fnqgO
2Jfg[585RfTsCm2cfgHWT@2=2?;gHWT2GF2QWfgHW5@F@Fy*
$|7THF\CK2AF$Y,‰,9$CKn
9K2_2AH22F2OD223l2I2J2=5?
* 06AcŠ ‹
* .AYA;K2jTHF2j_Šz‹
* ;K2jŠ‹
Z* "p2@D2DpD_Š‹
a* "p2@R>?D2T[Š‹
b* ;<2=TH32662F@Š ‹
'* 2@D2gFHŠ‹
Œ•
$/0-Ž
9•0-•
*$@I2@W
?*9:564
H2N56C~FT[2A;Kfn8;?SC:2=qx•yf2FdC:65HFx"y
;<2==;?@ABC:56x90f90"yQ24
‚0<F?

4
$?

?

2=T=

g;

2?2F

n?

f?

F?

fDJ

2<

**
$?

?

2=2F

?2F

2?

gF?

2F

?2=

CJ

2?

*
‚0<F4•J

gF?

F?

L?

–

2D2g;

fD22F

?

?<

5?

F*
$3262@D22@ABC:564
BC:56 $3262@D2C:56
9:56G
•5c2232FBD?DQFL@l2pD?FxWf
2<Wf2?;26fC8FTcO@dy*
9:56
\"
!CFB "5cC7W:CFB
98FCFB "5cC7W:CFB*9FB5cC7L?; )&
&

mrTHF"*
dCFB "62^I2J5l22f?FC†2•FI2J=N?
@JW?*
$2;R
CFB
97W:CFB"*9FB5cC7C^rTHFW:TcOI2@
<"2Fd@"?FC~CFB5cC7*
9:56D_
g^"
2RC?5: !:2?;W:D_d"I2J2=g*
2RAc5: FH5:@d"I2J2=g*
5*2RC:564
$@2RW?C:56C]C^5R2<IR2l2>?32R*
*06Ac~2^4
"p~2^gBT[2A;KT_QS5_THW—*
*9:56G
*9c22U?
Giáo án ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×