Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra Hóa học 8 HK II - Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - LỚP 8
MÔN : HÓA HỌC
Thời gian làm bài : 45 phút
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm)
Có những từ và cụm từ: phản ứng hoá hợp, sự khử, phản ứng phân huỷ, sự oxi hoá,
chất khử, phản ứng thế, chất oxi hoá.
Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:
1) Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng
thời ............................ và .............................
2) ............................. là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.
3) ............................. là phản ứng hoá học trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế cho
nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.
4) ............................. là phản ứng hoá học trong đó có một chất mới được tạo thành từ
hai hay nhiều chất ban đầu.
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 2.
Có các chất sau đây: SO
3
, P
2

O
5
, CuO, SiO
2
, Fe
2
O
3
,

CO
2
.
Dãy các chất nào sau đây đều gồm các chất là oxit axit?
A. SO
3
, P
2
O
5
, SiO
2
, CO
2
B. SO
3
, P
2
O
5
, Fe
2
O
3
,

CO
2
C. SO
3
, P
2
O
5
, SiO
2
, Fe
2
O
3

D. SO
3
, P
2
O
5
, CuO, CO
2
.
Câu 3.
Có các chất sau đây: K
2
SO
4
, Mg(OH)
2
, Al(OH)
3
, H
2
SO
4
, H
3
PO
4
, NaHCO
3
.
Dãy các chất nào sau đây gồm các axit và bazơ ?
A. K
2
SO
4
, Mg(OH)
2
, Al(OH)
3
, H
2
SO
4
.
B. Mg(OH)
2
, Al(OH)
3
, H
2
SO
4
, H
3
PO
4
.
C. Mg(OH)
2
, H
2
SO
4
, H
3
PO
4
, NaHCO
3
.
D. Mg(OH)
2
, Al(OH)
3
, H
2
SO
4
, NaHCO
3
.
Câu 4.
Một oxit của nitơ có phân tử khối bằng 108. Công thức hóa học của oxit đó là
A. NO B. NO
2
C. N
2
O
3
D. N
2
O
5
.
Câu 5.
Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với nhóm SO
4
là X
2
(SO
4
)
3

hợp chất tạo bởi nhóm nguyên tử Y với H là HY.
Công thức hoá học của hợp chất giữa nguyên tố X với nhóm nguyên tử Y là
A. XY
2

B. X
3
Y C. XY
3
D. XY
Câu 6.
2,24 gam CaCl
2
được hoà tan trong nước để được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol
của dung dịch là
A. 0,20 M B. 0,02 M C. 0,01 M D. 0,029 M
(cho Ca = 40 ; Cl = 35,5 )
Câu 7.
40 ml dung dịch H
2
SO
4
8 M được pha loãng đến 160 ml. Nồng độ mol của dung
dịch H
2
SO
4
sau khi pha loãng là
A. 0,5 M B. 1,0 M C. 1,6 M D. 2,0 M
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8. (1 điểm)
Viết công thức hoá học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau và tính
phân tử khối của các hợp chất đó.
II III
1) Pb và NO
3
2) Ca và PO
4
3) Fe và Cl 4) Ag và SO
4
(Pb= 207; Fe= 56 ; Ca = 40 ; P = 31 ; O = 16; N = 14, Ag = 108, S = 32, Cl = 35,5)
Câu 9. (2 điểm)
Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:
1) Na + O
2
–--
2) Fe + HCl –-- FeCl
2
+ H
2
3) Al + CuCl
2
–-- AlCl
3
+ Cu


4) BaCl
2
+ AgNO
3
–-- AgCl + Ba(NO
3
)
2
5) NaOH + Fe
2
(SO
4
)
3
–-- Fe(OH)
3
+ Na
2
SO
4
6) Pb(NO
3
)
2
+ Al
2
(SO
4
)
3
–-- Al(NO
3
)
3
+ PbSO
4
Câu 10. (3 điểm)
Cho 5,4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric. Phản ứng hóa
học xảy ra theo sơ đồ sau: Al + HCl ------- AlCl
3
+ H
2

1. Lập phương trình hoá học của phản ứng trên.
2. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.
3. Tinh khối lượng muối AlCl
3
tạo thành sau phản ứng.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm): Điền đúng vào các câu như sau:
1) Sự khử, sự oxi hoá (0,25 điểm)
2) Phản ứng phân huỷ (0,25 điểm)
3) Phản ứng thế (0,25 điểm)
4) Phản ứng hoá hợp (0,25 điểm)
Câu 2 3 4 5 6 7
Đáp án A B D C A D
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8. (1 điểm): Lập đúng mỗi công thức hóa học và tính đúng phân tử khối 0,25 điểm.
Câu 9. (2 điểm)
Hoàn thành đúng phương trình hóa học 1), 2), 3), 4), mỗi phương trình 0,25 điểm.
Hoàn thành đúng phương trình hóa học 5), 6), mỗi phương trình 0,5 điểm.
1) 4Na + O
2
→ 2 Na
2
O
2) Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2

3) 2Al + 3 CuCl
2
→ 2 AlCl
3
+ 3 Cu
4) BaCl
2
+ 2 AgNO
3
→ 2 AgCl ↓ + Ba(NO
3
)
2
5) 6 NaOH + Fe
2
(SO
4
)
3
→ 2 Fe(OH)
3
↓ + 3 Na
2
SO
4
6) 3 Pb(NO
3
)
2
+ Al
2
(SO
4
)
3
→ 2 Al(NO
3
)
3
+ 3 PbSO
4

Câu 10. (3 điểm)
1. 2 Al + 6 HCl → 2 AlCl
3
+ 3 H
2
↑ (0,5 điểm)
2. 0,2 mol 0,2 mol 0,3 mol (0,5 điểm)
Thể tích khí hiđro thu được (đktc) = 0,3 . 22,4 = 6,72 (lít) (1 điểm)
3. Khối lượng muối AlCl
3
tạo thành sau phản ứng = 0,2 × 133,5 = 26,7 gam
(1 điểm)
Nhóm biên soạn đề:
1. Cao Thị Thặng - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục. 0953305877
2. Phạm Đình Hiến - Cục khảo thí và kiểm định chất lượng Giáo dục. 0913219799.
3. Nguyễn Phú Tuấn - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục.0912071886

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×