Tải bản đầy đủ

cấu trúc rẽ nhánh


Để thực hiện chương
trình được viết bằng
một ngôn ngữ lập trình
ta cần phải làm gì?
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Soạn thảo :Viết chương trình, nhập chương trình vào máy.
2. Dịch (Alt+F9): Phát hiện và thông báo lỗi cú pháp .
3. Thực hiện chương trình (Ctrl+F9).
4. Nhập vào các giá trị chạy thử - Nhấn Enter.

chương 2: cấu trúc rẽ nhánh và lặp
CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
Nội dung:
1. Rẽ Nhánh
2. Câu Lệnh If-Then
3. Câu Lệnh Ghép
4. Một Số Ví Dụ
Tháng 10 năm học 2008

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

RẼ NHÁNH CÂU LỆNH IF-THEN CÂU LỆNH GHÉP MỘT SỐ VÍ DỤ
1. RẼ NHÁNH
TRƯỜNG
HỌC 1
HÃY ĐƯA RA
MỆNH ĐỀ
NẾU- THÌ
THEO HÌNH
VẼ 2 ?
HS B
HS A
HÌNH VẼ 2
Nếu bạn A học trường 1 Thì rẽ bên trái
Nếu bạn B học trường 2 Thì rẽ bên phải
Nếu bạn A không học trường 2 Thì rẽ bên trái
HÃY ĐƯA RA
MỆNH ĐỀ
NẾU- KHÔNG
THÌ THEO
HÌNH VẼ 2 ?
HÌNH VẼ 1
TRƯỜNG
HỌC 2

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
RẼ NHÁNH CÂU LỆNH IF-THEN CÂU LỆNH GHÉP MỘT SỐ VÍ DỤ
Nhập a,b,c
D  b
2
-4ac
D≥0?
Thơng báo vơ
Nghiệm, KT
Tính và đưa ra
Nghiệm, KT
ĐS
Sơ đồ thể hiện sự rẽ nhánh
1. RẼ NHÁNH

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH


RẼ NHÁNH CÂU LỆNH IF-THEN CÂU LỆNH GHÉP MỘT SỐ VÍ DỤ
Nhập a,b,c
D  b
2
-4ac
D<0?
Thơng báo
Nghiệm kép, KT
PT vơ
Nghiệm, KT
ĐS
Sơ đồ thể hiện sự rẽ nhánh
1. RẼ NHÁNH
D=0?
Đ
Thơng báo 2
Nghiệm, KT
S

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×