Tải bản đầy đủ

KỸ NĂNG SỐNG (ỨNG XỬ NGÀY TẾT)


Chuyên đề:
Vui Tết cổ truyền
Tiết 1: Kỹ năng đón tết
và xử lý một số tình huống trong dịp tết
Giáo viên: Nguyễn Văn Vệ
T: 0986.986.923
Hà Nội, tháng 2 năm 2009
Tết nguyên đán là
Tết nguyên đán là
gì?
gì?
-
Tết nguyên đán còn gọi là: Tết ta, năm
Tết nguyên đán còn gọi là: Tết ta, năm
mới, Tết âm lịch, hay chỉ đơn giản là Tết.
mới, Tết âm lịch, hay chỉ đơn giản là Tết.

-


Nguyên đán: là từ Hán có nghĩa là Sự sơ
Nguyên đán: là từ Hán có nghĩa là Sự sơ
khai, sự mở đầu
khai, sự mở đầu


Đầu năm.
Đầu năm.
-
Tết nguyên đán được người Trung Quốc
Tết nguyên đán được người Trung Quốc
ngày nay gọi là Xuân tiết (Tiết có nghĩa là
ngày nay gọi là Xuân tiết (Tiết có nghĩa là
Tết).
Tết).

Mét sè h×nh ¶nh
vÒ “TÕt nguyªn
®¸n”

§ãn Giao thõa
§ãn Giao thõa

Ph¸o hoa ®ãn giao thõa
Ph¸o hoa ®ãn giao thõa

Hoa §µo
Hoa §µo

Hoa mai
Hoa mai
B¸nh ch­ng
B¸nh ch­ngC¶ nhµ cïng gãi b¸nh vµ nÊu
C¶ nhµ cïng gãi b¸nh vµ nÊu
b¸nh
b¸nh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×