Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học 6 bài 13 làm quen với soạn thảo văn bản

Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 20 Tiết: 39

Bài 13

Tin học lớp 6

Ngày soạn: ………..

Ngày dạy: ……………

Chương 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN
LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Học sinh biết được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản, biết Microsoft
Word (từ nay về sau sẽ gọi ngắn gọn là Word) là phần mềm soạn thảo văn bản.
- Học sinh nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word:
thanh bảng chọn, các nút lệnh trên thanh công cụ,…

- Hiểu được vai trò của các bảng chọn và các nút lệnh, sự tương đương về tác
dụng của các nút lệnh trên thanh công cụ và lệnh tương ứng trong bảng chọn
2. Kỹ năng
- Biết mở bảng chọn, chọn các lệnh trong bảng chọn và cách sử dụng các lệnh trên
thanh công cụ.Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã được lưu trên máy tính, lưu văn
bản và kết thúc phiên làm việc với Word.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có) hoặc hình ảnh
minh hoạ.
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra bài cũ)
3. Bài mới: (40 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
Giới thiệu chương 4:
GV: Nội dung của chương HS chú ý nghe tóm tắt
này nhằm cung cấp cho các chương
em một số kiến thức mở
đầu về soạn thảo văn bản
trên máy tính thông qua
phần mềm soạn thảo
Microsoft Word.
Vào bài mới:
- HS nhớ lại về văn bản và
GV: Giới thiệu cho HS thế so sánh với cách soạn văn 1. Văn bản và phần mềm
nào là văn bản, có 2 cách bản trên máy tính.
soạn thảo văn bản:
soạn thảo văn bản
- SGK
GV: Giới thiệu phần mềm
Microsoft Word
- HS chú ý và nhận biết
được cách nào nhanh nhất

1


Trường THCS Quỳnh Liên

Giáo viên
GV: Giới thiệu cho HS biết
2 cách mở Word
GV:Giới thiệu cho HS biết
thanh bảng chọn
VD: Chọn File -> New để
mở một cửa sổ mới với văn
bản trống.
GV: Giới thiệu thanh công
cụ
VD: Nháy nút lệnh New để
mở một cửa sổ mới với văn
bản trống.
GV: Em hãy cho biết khi
sử dụng lệnh File -> New
và nháy nút lệnh New thì
cho ra kết quả như thế nào?

Tin học lớp 6

Học sinh

Nội dung
2. Khởi động Word:
- C1: Nháy đúp chuột lên

biểu tượng
trên màn
hình nền.
- C2: Nháy nút Start -> All
Program-> Microsoft
Word.
3. Có gì trên cửa sổ
Word.
a)Bảng chọn:
HS: Điều cho kết quả giống - Chứa các nhóm lệnh của
tất cả các lệnh đặt trên
nhau.
thanh bảng chọn
- Để thực hiện một lệnh
nào đó ta nháy chuột vào
tên bảng chọn chứa lệnh đó
va chọn lệnh.
b)Thanh công cụ:
- Các nút lệnh thường được
dùng nhất được đặt trên
thanh công cụ. Mỗi nút
lệnh điều có tên để phân
biệt.

4. Củng cố: (3 phút)
- GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập 1, 2, 3 trong SGK trang 67 và 68.
5. hướng dẫn về nhà:(1 phút)
- GV: Học lại bài, xem phần tiếp theo của bài học.
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 20 Tiết: 37

Bài 13

Tin học lớp 6

Ngày soạn: …………

Ngày dạy:…………….

LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN (tt)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Học sinh biết được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản, biết Microsoft
Word (từ nay về sau sẽ gọi ngắn gọn là Word) là phần mềm soạn thảo văn bản.
- Học sinh nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word:
thanh bảng chọn, các nút lệnh trên thanh công cụ,…
- Hiểu được vai trò của các bảng chọn và các nút lệnh, sự tương đương về tác
dụng của các nút lệnh trên thanh công cụ và lệnh tương ứng trong bảng chọn
2. Kỹ năng
- Biết mở bảng chọn, chọn các lệnh trong bảng chọn và cách sử dụng các lệnh trên
thanh công cụ.Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã được lưu trên máy tính, lưu văn
bản và kết thúc phiên làm việc với Word.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có) hoặc hình ảnh
minh hoạ.
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ:: (5 phút)
3. Bài mới: (32 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
- HS: Chú ý lắng nghe và 4. Lưu văn bản
GV: Hướng dẫn HS cách ghi nhận.
* Bước 1: Nháy vào nút
lưu tệp tin vào máy tính
lệnh save
Chú ý: Nếu tệp văn bản đã - HS: Chú ý lắng nghe và
+Hoặc chọn File\ Save
lưu ít nhất một lần thì các ghi nhận.
* B2 - Save in: Chọn ổ đĩa
lần sau không có đặt tên
để lưu văn bản (thường ổ
chỉ cần click vào biểu - HS: Lặp lại.
đĩa D)
tượng cái đĩa.
* B3: - File name: gõ tên
- GV: Gọi học sinh nhắc
vào
lại.
* B4: - Nháy nút Save
GV: Hướng dẫn HS cách - HS: Chú ý lắng nghe và 5. Mở văn bản
mở tệp tin có trên máy tính ghi nhận.
* B1: Nháy vào nút lệnh
Open
Chú ý: Tên các tệp văn bản
+Hoặc chọn File\ Open
trong Word có phần mở
* B2: - Loock in: Chọn ổ
rộng là .doc
- HS: Lặp lại.
đĩa để lưu văn bản (thường
- GV: Gọi học sinh nhắc
ổ đĩa D)
lại.
- HS: Chú ý lắng nghe và * B3: - File name: gõ tên
ghi nhận.
vào
* B4: - Nháy nút Save
3


Trường THCS Quỳnh Liên

Tin học lớp 6

Giáo viên
- GV: Nháy nút

Học sinh
Nội dung
ở trên - HS: Chú ý lắng nghe và 6. Kết thúc
ghi nhận.
kết thúc việc soạn thảo.
* C1: Nháy nút
ở trên
kết thúc việc soạn thảo
- GV: Nháy nút
ở dưới - HS: Lặp lại.
* C2: Nháy nút
ở dưới
đóng văn bản
đóng
văn
bản.
- GV: Gọi học sinh nhắc
lại.
4. Củng cố: (2 phút)
- GV: Cho HS đọc phần ghi nhớ và ghi vào tập
5. Hướng dẫn về nhà: (5 phút)
- GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập trong SGK
- Về nhà làm các bài tập 4,5,6 SGK trang 67 và 68.
- Học bài và xem trước bài mới.
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

4


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 21 Tiết: 38

Tin học lớp 6

Ngày soạn: ………

Ngày dạy: …………….

Bài 14. SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Biết được các thành phần cơ bản của một văn bản.
- Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó cũng như cách di chuyển con trỏ
soạn thảo.
2. Kỹ năng
- Biết các quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word.
- Biết cách gõ văn bản tiếng Việt.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Em hãy nêu cách khởi động phần mềm Word?
- Em hãy nêu cách mở tệp tin có sẵn trên máy vi tính?
3.Bài mới: (35 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
- GV:Giới thiệu cho HS
1.Các thành phần của
văn bản:
biết các thành phần cơ
a)Kí tự: .
bản của văn bản.
- HS nhớ lại cấu trúc văn b)Dòng:
c)Đoạn:
- GV: Nếu muốn chèn bản
d)Trang:
kí tự hay một đối - HS lắng nghe
2. Con trỏ soạn thảo
tượng vào văn bản, ta
- Con trỏ soạn thảo là một
di chuyển con trỏ soạn
vạch đứng nhấp nháy trên
thảo tới vị trí cần chèn
màn hình. Nó cho biết vị
bằng cách nháy chuột
HS
lắng
nghe

quan
sát
trí xuất hiện của kí tự
vào vị trì đó.
hình sgk.
được gõ vào.
- Nếu muốn chèn kí tự
- GV: nhin sgk trang 63
hay một đối tượng vào
ví dụ chèn hình đầu
văn bản, ta di chuyển con
vào trang in như sgk ta
trỏ soạn thảo tới vị trí cần
nháy chuột vào vị trí
cần chèn và làm thao HS trả lời là nháy chuột chèn bằng cách nháy
tac chèn, thao tac vào vị trí ngay kế bên hình chuột vào vị trí đó.
chèn như thế nào khi đầu và làm thao tác chèn
học phần sau cô sẽ
hướng dẫn.
- GV: vậy để chèn hình
thứ 2 sgk trang 63 ta
5


Trường THCS Quỳnh Liên

Giáo viên
làm thế nào?

Tin học lớp 6

Học sinh

Nội dung

- Chú ý: Cần phân biệt
con trỏ soạn thảo với
con trỏ chuột.
- Ta có thể sử dụng
phím Home, End, …
trên bàn phím để di
chuyển con trỏ soạn
thảo.
4.ủng cố:(2 phút)
- HS:Đọc ghi nhớ và chép vào tập
- GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ và sau đó chép vào tập.
5. Hướng dẫn về nhà: (2 phút)
- GV:Về nhà học bài biết các thành phần cơ bản của văn bản và
phân biệt được con trỏ chuột và con trỏ soạn thảo.
- GV:Làm các bài tập 1, 2, 3 SGK trang 74.
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

6


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 21 Tiết: 39

Tin học lớp 6

Ngày soạn: ……….

Ngày dạy: ……………

Bài 14: SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN (tt)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Biết được các thành phần cơ bản của một văn bản.
- Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó cũng như cách di chuyển con trỏ
soạn thảo.
2. Kỹ năng
- Biết các quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word.
- Biết cách gõ văn bản tiếng Việt.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Em hãy nêu cách khởi động phần mềm Word?
- Em hãy nêu cách mở tệp tin có sẵn trên máy vi tính?
3. Bài mới: (35 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
3. Quy tắc gõ văn bản
trong Word
GV:Giới thiệu 4 qui tắc - HS lắng nghe
-Các dấu ngắt câu (dấu
cơ bản gõ văn bản
chấm (.), dấu phẩy (,), dấu
- GV:Phát phiếu học
tập cho HS làm theo - HS: Từng nhóm làm hai chấm (:), dấu chấm
phẩy (;), dấu chấm than
và nộp lên
nhóm?
(!), dấu chấm hỏi(?)) phải
Nội dung
Đ S
được đặt sát vào từ đứng
Trời nắng , ánh
mặt trời rực rỡ.
trước nó, tiếp theo là
Trời nắng ,ánh
- HS: lắng nghe và khoảng trắng nếu còn nội
mặt trời rực rỡ.
thực hiện theo yêu dung.
Trời nắng,ánh
- Các dấu mở ngoặc và
cầu của giáo viên.
mặt trời rực rỡ.
các dấu mở nháy, gồm các
Trời nắng, ánh
dấu (, [, {, <, ‘ và “
mặt trời rực rỡ.
phải được đặt sát vào bên
- GV:Nhận xét và đưa
trái kí tự đầu tiên của từ
ra đáp án đúng.
tiếp theo. Các dấu đóng
ngoặc và các dấu đóng
nháy gồm các dấu (, [, {,
>, ’ và ” phải được đặt sát
vào bên phải kí tự cuối
cùng của từ ngay trước
đó.
- Giữa các từ chỉ dùng
7


Trường THCS Quỳnh Liên

Tin học lớp 6

Giáo viên
Học sinh
Nội dung
- GV:Phát phiếu học
một kí tự trống.
tập cho HS làm theo - HS: Từng nhóm làm - Em nhấn phím Enter để
kết thúc một đoạn văn bản
nhóm?
và nộp lên
chuyển sang đoạn mới.
4.Gõ văn bản chữ việt
a)Kiểu VNI:
- GV:Nhận xét và đưa
- HS: lắng nghe và 1  Sắc
ra đáp án đúng.
- GV:Nói đến chữ việt thực hiện theo yêu 2  Huyền
3  Hỏi
chúng ta quy ước đó cầu của giáo viên.
4  Ngã
chữ quốc ngữ. Muốn
5  Nặng
soạn thảo được văn
o6 ô, a6 â,e6ê
bản chữ việt chúng ta
o7 ơ,u7ư
phải có thêm các công - HS lắng nghe
a8ă
cụ có thể:
d9d9
- Gõ được chữ việt vào
b)Kiểu TELEX:
máy tính bằng bàn - HS lắng nghe
s  sắc
phím.
f  Huyền
- Xem được chữ việt
r  Hỏi
- HS lắng nghe
- In được chữ việt
j  Nặng
- GV:Chú ý để gõ chữ
ooô, aaâ, eeê
việt
cần phải chọn
ow,[ ơ, uw,[,wwư
tính năng của chương
awă
trình gõ. Ngoài ra để
x  Ngã
ddđ
hiển thị và in chữ việt
VD:Gõ từ “Trường Học”
còn cần chọn đúng
+)VNI: Tru7o72ng Ho5c
phông chữ phù hợp với
-HS chú ý và chọn một +)TELEX:
chương trình gõ.
vd: Trwowfng
trong hai kiểu gõ
4.củng cố: (1 phút)
- HS:Đọc ghi nhớ và chép vào tập
- GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ và sau đó chép vào tập.
5. Hướng dẫn về nhà: (3 phút)
- GV:Về nhà học thuộc quy tắc gõ văn bản trong Word, hai kiểu gõ
chữ việt
- GV:Làm các bài tập 4, 5, 6 SGK trang 74 và 75.
- GV:Đọc bài đọc thêm để biết thêm về máy tính.
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

8


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 22 Tiết: 40

Tin học lớp 6

Ngày soạn: ……………

Ngày dạy: …………….

Bài thực hành 5
VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA EM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn. một số nút lệnh.
2. Kỹ năng
- Làm quen với vị trí các phím trên bàn phím và gõ chữ Việt bằng một trong hai
cách gõ Telex hay Vni
- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, thực hành hiệu quả.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS: Em hãy cho biết qui tắc gõ văn bản trong word?
- HS: Em hãy cho biết 2 kiểu gõ chữ Việt?
3.Bài mới: (35 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
- GV:Cho HS khởi động - HS:Tiến hành khởi động 1.Khởi động và tìm hiểu
Word
Word
các thành phần trên màn
- GV:Giới thiệu các bảng - HS:Quan sát xem GV làm hình của Word.
chọn trên thanh bảng và làm theo như mở bảng
chọn. Mở một vài bảng chọn File.
chọn
- GV:Giới thiệu các thanh - HS:Mở một số nút lệnh
công cụ. Tìm hiểu các nút
lệnh trên các thanh công
cụ đó.
- GV:Cho HS tìm hiểu - HS:Chọn File -> New để
một số chức năng trong mở văn bản mới
bảng chọn File.
- HS:Chọn File -> Save để
- GV:Cho HS nháy nút lưu tệp văn bản
lệnh Open để thấy cách sử - HS:Làm theo hướng dẫn
dụng các lệnh trong bảng của GV
chọn cũng giống như sử
dụng các nút lệnh.
- GV: Cho HS gõ đoạn - HS:Gõ đoạn văn bản vào.
2. Soạn thảo văn bản đơn
văn Biển Đẹp trang 77
giản.
SGK. Lưu ý HS nếu gõ * HS:Chọn File -> Save
sai không cần sửa
+ Save in: Chọn ổ đĩa D
- GV: Cho HS lưu văn + File name: gõ tên
bản với tên Biendep
“Biendep”
+ Nháy nút Save
9


Trường THCS Quỳnh Liên

Giáo viên
- GV: Cho HS di chuyển
con trỏ soạn thảo bằng
cách nháy chuột hoặc
dùng mũi tên 4 chiều.
- GV: Cho HS sử dụng
thanh cuốn để xem nội
dung văn bản
- GV: Hướng dẫn cách thể
hiện văn ở các dạng khác
nhau

Tin học lớp 6

Học sinh
- HS:Làm theo hướng dẫn

Nội dung

3. Tìm hiểu cách di
chuyển con trỏ soạn thảo
- HS: Kéo thanh cuốn lên và các cách hiển thị văn
xuống để xem
bản
- HS:Chọn View -> Normal,
View -> Print Layout, View
-> Outline

- GV: Cho HS đóng cửa - HS: Nháy nút close
.
sổ.
4. Củng cố: (1 phút)
- GV: Nhắc lại các thao như mở Word, mở tệp tin mới, lưu tệp tin, mở tệp tin có
trên máy tính, thoát khỏi Word và làm lại một lần nữa cho HS xem.
5. Hướng dẫn về nhà: (3 phút)
- GV: Về học lại cho thật là kỹ phần lý thuyết, em nào có điều kiện thì nên thực
hành trên máy thường xuyên.
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

10


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 22 Tiết: 41

Tin học lớp 6

Ngày soạn: ………….

Ngày dạy: ……………

Bài thực hành 5
VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA EM (tt)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn. một số nút lệnh.
2. Kỹ năng
- Làm quen với vị trí các phím trên bàn phím và gõ chữ Việt bằng một trong hai
cách gõ Telex hay Vni
- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, thực hành hiệu quả.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định (1phút)
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ trong lúc thực hành.
3.Bài mới: (42 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
- GV: yêu cầu các nhóm - HS:Làm theo hướng dẫn
2. Soạn thảo văn bản đơn
mở lại bài Biendep đã lưu * HS:Chọn File -> Open
giản.
ở tiết trước.
+ Look in: Chọn ổ đĩa D
- GV: Yêu cầu các nhóm + Chọn tên tệp văn bản
gõ thêm một đoạn văn bản Biendep.doc
khác.
+ Nháy nút Save
- GV: Cho HS sử dụng
3.Tìm hiểu cách di chuyển
thanh cuốn để xem nội
con trỏ soạn thảo và các
dung văn bản
- HS:Làm theo hướng dẫn
cách hiển thị văn bản.
- GV: Hướng dẫn cách thể
hiện văn ở các dạng khác
nhau
- HS:Kéo thanh cuốn lên
xuống để xem
- HS:Chọn View ->
Normal, View -> Print
Layout, View -> Outline
- GV: Hướng dẫn thu nhỏ
phóng to cửa sổ
- GV: Kiểm tra thực hành
của từng nhóm và có nhận
xét.
- GV: Cho HS đóng cửa sổ.

- HS:Chọn các nút lệnh

để thu nhỏ
phóng to, khôi phục kích
thước cửa sổ.
- HS: nghe giáo viên nhận
xét.
- HS: * C1: Nháy nút
11


Trường THCS Quỳnh Liên

Giáo viên

Tin học lớp 6

Học sinh

Nội dung

ở trên kết thúc việc soạn thảo

4. Củng cố: (1 phút)
- GV: Nhắc lại các thao như mở Word, mở tệp tin mới, lưu tệp tin, mở tệp tin có
trên máy tính, thoát khỏi Word và làm lại một lần nữa cho HS xem.
5. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
- GV: Về học lại cho thật là kỹ phần lý thuyết, em nào có điều kiện thì nên thực
hành trên máy thường xuyên
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

12


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 23 Tiết: 42

Tin học lớp 6

Ngày soạn: …………….

Ngày dạy: ……………

Bài 15. CHỈNH SỬA VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.
2. Kỹ năng
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá sao chép và di chuyển các phần
văn bản.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình lên lớp :
1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (6 phút)
- Em nêu quy tắc gõ văn bản trong word?
- Có mấy kiểu gõ văn bản chữ Việt?
Vd: Em hãy gõ 2 từ “Chữ Việt” bằng 1 trong 2 kiểu gõ.
3.Bài mới: (32 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
- GV: Giới thiệu 2 phím
1. Xóa và chèn thêm văn
xóa là Backspace và
bản
Delete.
- HS xem giáo viên thực
* xóa 1 vài kí tự : ta dùng
- GV: thực hiện trên máy hiện trên máy chiếu và ghi
phím Backspace ( )
chiếu dùng Backspace nhớ.
hoặc phím Delete
hoặc Delete
- Phím Backspace (
)
VD: xoá “NĂM MỚI”khi
dùng để xóa kí tự ngay
con trỏ soạn thảo nằm sau
trước con trỏ soạn thảo.
chữ Ă và trước chữ M
- Phím Delete dùng để xóa
- GV: dùng Backspace sẽ
kí tự ngay sau con trỏ soạn
xoá đi kí tự nào?
- HS Trả lời xoá đi kí tự Ă
thảo.
- GV: dùng phím Delete - HS Trả lời xoá đi kí tự M
sẽ xoá đi kí tự nào?
- - HS xem giáo viên thực
- GV: thao tác chèn thêm hiện trên máy chiếu và ghi
nội dung văn bản “CHÚC nhớ.
* Chèn thêm văn bản
MỪNG”
vào
trước
- Muốn chèn thêm văn bản
“NĂM MỚI”
- HS lên thực hiện yêu cầu
vào một vị trí, ta di chuyển
- GV: gọi HS chèn thêm của GV
con trỏ soạn thảo tới vị trí
“2010” vào sau “NĂM
đó và gõ thêm nội dung
MỚI”
- HS lắng nghe và ghi bài
vào.
GV: Để xóa những phần
văn bản lớn hơn, nếu sử
dụng phím Backspace và
* xóa phần lớn văn bản:
phím Delete thì mất thời
ta chọn phần văn bản sau
gian. Khi đó ta bôi đen
đó ta dùng phím
13


Trường THCS Quỳnh Liên

Giáo viên
phần văn bản cần xóa và
nhấn phím Backspace
hoặc phím Delete.
- GV: Chú ý hãy suy nghĩ
cận thận trước khi xóa nội
dung văn bản.
- GV: Về nguyên tắc khi
muốn thực hiện một thao
tác đến một phần văn bản
hay đối tượng nào đó,
trước hết cần chọn phần
văn bản hay đối tượng đó
(còn gọi là đánh dấu).
Thực hiện chọn phần văn
bản và xoá trên máy chiếu
- GV: gọi HS lên thực
hiện lại
- GV: Nếu thực hiện một
thao tác mà kết quả không
được như ý muốn: Em có
thể khôi phục trạng thái
của văn bản trước khi
thực hiện thao tác đó bằng
cách nháy nút lệnh Undo.

Tin học lớp 6

Học sinh

Nội dung
Backspace ( ) hoặc phím
Delete

- HS: Lắng nghe và ghi lại
bài.
- HS: xem GV thực hiện lại

- HS lên thực hiện yêu cầu
của GV

2. Chọn phần văn bản
- Để chọn phần văn bản ta
thực hiện:
B1: Nháy chuột tại vị trí
bắt đầu
B2: Kéo thả chuột đến vị trí
cuối phần văn bản cần
chọn.

* Chú ý nếu thực hiện thao
tác cho kết quả không như
ý muốn ta khôi phục lại
trạng thái trước khi thực
hiện thao tác đó bằng nút
lệnh UNDO

4. Củng cố: (5 phút)
- GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ (nội dung đầu).
- Muốn xoá 1 vài kí tự ta dùng phím nào?
- Muốn xoá 1 phần văn bản hay 1 đối tượng ta làm thế nào?
- Muốn chèn thêm nội dung văn bản ta làm thế nào?
- Muốn chọn phần văn bản là làm thế nào?
5. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
- GV:Hướng dẫn HS về nhà làm các bài tập 1, 2, 3 SGK trang 81
- GV:Về nhà nhớ học thuộc bài và xem phần tiếp theo của bài.
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

14


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 23 Tiết: 43

Tin học lớp 6

Ngày soạn: …………..

Ngày dạy: ……………

Bài 15. CHỈNH SỬA VĂN BẢN (tt)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.
2. Kỹ năng
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá sao chép và di chuyển các phần
văn bản.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình lên lớp :
1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Ta dùng những phím nào để xoá văn bản?
- Muốn xoá 1 phần văn bản hay 1 đối tượng ta làm thế nào?
- Muốn chèn thêm nội dung văn bản ta làm thế nào?
- Muốn chọn phần văn bản ta làm thế nào?
3. Bài mới: (35 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
3. Sao chép
- GV: Sao chép phần văn - HS chú ý GV thực hiện
- Để sao chép một phần văn
bản là giữ nguyên phần văn và ghi nhớ
bản đã có vào một vị trí
bản đó ở vị trí gốc, đồng
khác, ta thực hiện:
thời sao nội dung đó vào vị
+ B1: Chọn phần văn bản
trí khác.
muốn sao chép và nháy nút
- GV: Hướng dẫn cách thực
Copy.
hiện trên máy chiếu và
+B2: Đưa con trỏ soạn thảo
- GV gọi HS lên thực hiện
tới vị trí cần sao chép và
- HS lên thực hiện
nháy nút Paste.
- GV: Lưu ý các em có thể
nháy nút Copy một lần và
nháy nút Paste nhiều lần để
sao chép cùng nội dung vào
nhiều vị trí khác nhau.
Thực hiện thao tác trên
máy chiếu
- HS: Chú ý lắng nghe,
- GV: Em có thể di chuyển quan sát và ghi chép.
một phần văn bản từ vị trí
này sang vị trí khác bằng
cách: sao chép rồi xóa phần
văn bản ở gốc.
- HS: Chú ý lắng nghe và
4. Di chuyển
- GV thực hiện thao tác ghi chép.
- Để di chuyển một phần
15


Trường THCS Quỳnh Liên

Tin học lớp 6

Giáo viên
Học sinh
trên máy chiếu
- GV: Em cũng có thể thực
hiện việc di chuyển bằng
cách chọn lệnh Cut.
- GV: thực hiện trên máy
chiếu
- GV: gọi học sinh thao tác
lại
- GV: Thao tác sao chép và
thao tác di chuyển khác
nhau ở bước nào?
- HS: thực hiện lại.

Nội dung
văn bản đã có vào một vị trí
khác, ta thực hiện:
+ B1: Chọn phần văn bản
muốn di chuyển và nháy
nút Cut.
+B2: Đưa con trỏ soạn thảo
tới vị trí mới và nháy nút
Paste.

- HS: Thao tác sao chép và
thao tác di chuyển khác
nhau ở bước 1. sao chép thì
chọn lệnh Copy còn di thì
chọn lệnh Cut.
- HS: Một HS đứng lên đọc
- HS:Tất cả ghi vào
4. Củng cố: (2 phút)
- GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ.
- Nêu các bước sao chép một phần văn bản đã có vào vị trí khác?
- Nêu các bước di chuyển một phần văn bản vào vị trí khác?
5. Hướng dẫn về nhà: (2 phút)
- GV:Hướng dẫn HS về nhà làm các bài tập 4, 5 SGK trang 81
- GV:Về nhà nhớ học thuộc bài và làm bài đầy đủ chuẩn bị tiết sau thực hành.
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

16


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 24 Tiết: 44

Thực hành 6

Tin học lớp 6

Ngày soạn: …………..

Ngày dạy: ……………

EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Luyện các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản và
kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt.
2. Kỹ năng
- Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản, thay đổi trật tự nội
dung văn bản bằng các chức năng sao chép, di chuyển.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, thực hành hiệu quả
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn học sinh, cho học sinh thực hiện theo nhóm, dùng phương pháp thử sai để
tìm kết quả
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong lúc thực hành
3. Bài mới (38 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
a/ Khởi động Word và tạo
2/ Nội dung
- GV cho HS khởi động
a/ Khởi động Word và tạo
Word và gõ nội dung trong - HS thực hiện gõ nội dung
SGK và sửa lỗi gõ sai (nếu và chỉnh sửa
có)
b/ Phân biệt chế độ gõ chèn
b/ Phân biệt chế độ gõ chèn
hoặc chế độ gõ đè
hoặc chế độ gõ đè
- GV hướng dẫn HS nháy
đúp nút Overtype/Insert
- HS thực hiện theo hướng
d/ Thực hành gõ chữ Việt dẫn của GV
kết hợp với sao chép nội
dung
4. Củng cố: (5 phút)
- GV kiểm tra một số nhóm thực hiện
5. Hướng dẫn về nhà:
- Xem lại các nội dung thực hành, xem trước nội dung bài mới (1 phút)
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

17


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 24 Tiết: 45

Tin học lớp 6

Ngày soạn: …………..

Ngày dạy: ……………

Thực hành 6
EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN (tt)


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Luyện các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản và
kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt.
2. Kỹ năng
- Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản, thay đổi trật tự nội
dung văn bản bằng các chức năng sao chép, di chuyển.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, thực hành hiệu quả
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn học sinh, cho học sinh thực hiện theo nhóm, dùng phương pháp thử sai để
tìm kết quả
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong lúc thực hành
3. Bài mới (38 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
c/ Mở văn bản đã lưu và - HS thực hiện theo 2/ Nội dung
sao chép
hướng dẫn của GV
- GV hướng dẫn HS mở
văn bản có tên Bien
c/ Mở văn bản đã lưu và
dep.doc
- HS thực hiện
sao chép
- Hướng dẫn cách chọn
toàn bộ văn bản
- HS làm theo hướng
- GV hướng dẫn lại cách dẫn
sao chép và di chuyển văn
bản
- HS gõ các nội dung d/ Thực hành gõ chữ Việt
d/ Thực hành gõ chữ Việt trong SGK
kết hợp với sao chép nội
kết hợp với sao chép nội
dung
dung
4. Củng cố: (5 phút)
- GV kiểm tra một số nhóm thực hiện
5. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
- Xem lại các nọi dung thực hành, xem trước nội dung bài mới (1 phút)
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................

18


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 25 Tiết: 46

Tin học lớp 6

Ngày soạn: …………..

Bài 16

Ngày dạy: ……………

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
- Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
2. Kỹ năng
- Thực hiện được các thao tác định dạng kí tự cơ bản.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết.
I. Phương pháp:
- Thuyết trình, hướng dẫn HS thực hiện, thảo luận nhóm tìm ra các phương pháp
định dạng kí tự.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. ổn định: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (6 phút)
- HS1: Trình bày các thao tác chọn và di chuyển một phần văn bản
- HS2: Trình bày các thao tác chọn và sao chép một phần văn bản
3. Bài mới: (35 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
1. Định dạng văn bản
1. Định dạng văn bản
- GV cho HS so sánh hai - HS nhận xét sự khác biệt Định dạng văn bản là làm
văn bản có nội dung chưa giữa hai văn bản
thay đổi kiểu dáng, vị trí
được định dạng và một văn
của các kí tự (con chữ, số,
bản khác với cùng nội dung
kí hiệu). Định dạng văn bản
nhưng đã được định dạng
nhằm mục đích để văn bản
- GV Hãy đưa ra nhận xét
dễ đọc, trang văn bản có bố
về định dạng
- HS phát biểu
cụa đẹp và người đọc dễ
- GV Định dạng văn bản
ghi nhớ các nội dung cần
gồm mấy loại
- HS phát biểu
thiết.
- Định dạng văn bản gồm
hai loại: Định dạng kí tự và
2/ Định dạng kí tự
định dạng đoạn văn bản.
- GV giới thiệu cho học
2. Định dạng kí tự
sinh các nội dung định - HS: Lắng nghe
-Định dạng kí tự là thay đổi
dạng kí tự
dáng vẻ của một hay nhiều
- GV Cho học sinh quan sát
nhóm kí tự.
thanh công cụ
- HS: Quan sát thanh công -Các tính chất phổ biến
- GV: Ngoài ra còn nhiều cụ.
gồm:
tính chất khác.
- HS: Lắng nghe
+)Phông chữ
+)Cỡ chữ
+)Kiểu chữ
+)Màu chữ
19


Trường THCS Quỳnh Liên

Tin học lớp 6

4. Củng cố: (2 phút)
1/ Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?
2/ Định dạng văn bản gồm những loại nào?
5. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
-Về nhà học bài xem trước phần còn lại của bài
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

20


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 25 Tiết: 47

Bài 16

Tin học lớp 6

Ngày soạn: …………..

Ngày dạy: ……………

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (tt)


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
- Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
2. Kỹ năng
- Thực hiện được các thao tác định dạng kí tự cơ bản.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết.
I. Phương pháp:
- Thuyết trình, hướng dẫn HS thực hiện, thảo luận nhóm tìm ra các phương pháp
định dạng kí tự.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. ổn định: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS1: Định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản gồm mấy loại?
3. Bài mới: (34 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
2/ Định dạng kí tự
2. Định dạng kí tự
- GV giới thiệu lại cho học - HS: Lắng nghe
a)Sử dụng các nút lệnh:
sinh các nội dung định
+)Phông chữ: Nháy nút ở
dạng kí tự
bên phải hộp thoại Font và
- GV Cho học sinh quan sát - HS: Quan sát thanh công chọn Font thích hợp.
thanh công cụ
cụ.
+)Cỡ chữ: Nháy nút ở bên
- GV: Ngoài ra còn nhiều - HS: Lắng nghe
phải hộp Size và chọn cỡ
tính chất khác. Để định
chữ cần thiết
dạng kí tự có nhiều cách
+)Kiểu chữ:
thực hiện, sau đây ta sẽ làm
Nháy nút Bold là chữ
quen với hai cách.
đậm
- GV:Giới thiệu cách định - HS: Lắng nghe
Nháy nút Italic là chữ
dạng kí tự
nghiêng
- GV:Nêu các tính chất - HS: Lắng nghe
Nháy nút Underline là
định dạng kí tự
chữ gạch chân
- GV:Giới thiệu cách sử - HS:Quan sát và trả lời các +)Màu chữ: Nháy nút ở bên
dụng nút lệnh và cho HS câu hỏi
phải hộp Font Color và
xem các nút lệnh
chọn màu chữ thích hợp
- GV: Giới thiệu cách mở - HS: Quan sát
hộp thoại Font
- GV: Đưa hộp thoại Font - HS: Quan sát
lên cho HS quan sát
- GV: Giới thiệu các nơi - HS: Quan sát
21

b)Sử dụng hộp thoại Font
-Chọn Format\ Font\ Xuất
hiện hộp thoại Font:
+)Font: Chọn font chữ
thích hợp


Trường THCS Quỳnh Liên

Tin học lớp 6

Giáo viên
Học sinh
định dạng
- GV: Chú ý nếu không - HS: Quan sát và nghi
chọn trước phần văn bản nhận lại
nào thì các thao tác định
dạng trên sẽ được áp dụng
cho các kí tự sẽ được gõ
vào sau đó.
- GV: Cho HS ghi phần ghi - HS: ghi bài
nhớ

Nội dung
+)Font Style: Chọn kiểu
chữ thích hợp
+)Size: Chọn cỡ chữ mong
muốn
+)Font color: Chọn màu
chữ

4. Củng cố: (3 phút)
2/ Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau đây:
Nút dùng để định dạng kiểu chữ ...
Nút dùng để định dạng kiểu chữ ...
Nút dùng để định dạng kiểu chữ ...
- GV cho HS giải các bài tập SGK
- GV:Có cách nào để phân biệt một bộ phông chữ đã cài trong Windows có hỗ trợ
tiếng việt hay không?
- HS:Gõ một vài chữ việt có dấu và định dạng theo phông chữ đó. Nếu chữ việt
không hiển thị được trên màn hình thì phông chữ không hỗ trợ tiếng việt. Định
dạng kí tự
5. Hướng dẫn về nhà: (2 phút)
-Về nhà học kỹ hai cách định dạng kí tự và xem trước bài 17
-Làm các bài tập 3, 4, 5, 6 SGK trang 88
Lưu ý HS màu sắc
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

22


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 26 Tiết: 48

Bài 17

Tin học lớp 6

Ngày soạn: …………..

Ngày dạy: ……………

ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Biết các nội dung định dạng đoạn văn bản.
2. Kỹ năng
- Thực hiện các thao tác định dạng đoạn văn bản cơ bản.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Thuyết trình, hướng dẫn HS thực hiện, thảo luận nhóm tìm ra các phương pháp
định dạng đoạn văn bản.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. ổn định: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS1: Định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản gồm mấy loại?
3. Bài mới: (35 phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
1.Định dạng đoạn văn
1.Định dạng đoạn văn
- GV cho HS so sánh hai văn - HS nhận xét sự khác biệt - Định dạng đoạn văn là thay
đổi các tính chất sau đây của
bản có nội dung chưa được giữa hai văn bản
đoạn văn bản:
định dạng và một văn bản
+ Kiểu căn lề
khác với cùng nội dung
+ Vị trí lề của cả đoạn văn
nhưng đã được định dạng
+ Khoảng cách lề của dòng
- GV Hãy đưa ra nhận xét về
đầu tiên
định dạng
- HS phát biểu
+ Khoảng cách đến đoạn văn
- GV:Giới thiệu định dạng
đoạn văn
- HS: Lắng nghe

trên hoặc dưới
+ Khoảng cách giữa các dòng
trong đoạn văn

- GV:Khi thực hiện lệnh
định dạng cho một đoạn văn
bản chúng ta có cần chọn cả
đoạn văn bản hay không?

HS: Để định dạng đoạn
văn, em chỉ cần đưa con trỏ
soạn thảo vào đoạn văn bản
và sử dụng các nút lệnh 2.Sử dụng các nút lệnh để
trên thanh công cụ định định dạng đoạn văn
- Để định dạng đoạn văn, em
2. Sử dụng các nút lệnh để dạng:
chỉ cần đưa con trỏ soạn thảo
định dạng đoạn văn
vào đoạn văn bản và sử dụng
- GV:Giới thiệu các nút lệnh
các nút lệnh trên thanh công
định dạng đoạn văn
cụ định dạng:
- GV:Cho HS quan sát tờ
+)Căn lề:
giấy in các nút lệnh và trả lời
Nút lệnh (Left) căn lề trái
các câu hỏi
- HS: Lắng nghe
Nút lệnh
(Center) căn
- HS:quan sát và trả lời
23

giữa
Nút lệnh

(Right) căn lề


Trường THCS Quỳnh Liên

Giáo viên

Tin học lớp 6

Học sinh

Nội dung
phải
Nút lệnh
(Justify) căn
đều hai bên
+)Thay đổi lề cả đoạn văn:
Nút lệnh
(Increase)
tăng lề trái
Nút lệnh
(Decrease)
giảm lề trái
+)Khoảng cách dòng trong
đoạn văn:
Nút lệnh
(Line
Spacing) chọn số
raph\ Xuất hiện hộp thoại
Paragraph
+)Alignment: Căn lề
+)Indentation: Khoảng lề của
cả đoạn
+)Spacing: khoảng cách đoạn
văn trên và dưới
+)Line Spacing: Khoảng cách
giữa các dòng

HS:Quan sát và nghe giải
thích sau đó ghi vào tập

4. Củng cố (2 phút)
- GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ và sau đó ghi vào tập
5. Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- GV:Về nhà nhớ học bài và làm các bài tập 3, 4 SGK trang 91
V. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

24


Trường THCS Quỳnh Liên

Tuần: 26 Tiết: 49

Tin học lớp 6

Ngày soạn: …………..

Ngày dạy: ……………

Bài thực hành 7
EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Biết các nội dung định dạng đoạn văn bản.
2. Kỹ năng
- Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.
- Luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời
sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Phòng máy vi tính
2. Học sinh: sách, tập, viết.
III. Phương pháp:
- Hướng dẫn học sinh, cho học sinh thực hiện theo nhóm, dùng phương
pháp thử sai để tìm kết quả
IV. Tiến trình bài dạy:
1. ổn định: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong lúc thực hành?
3. Bài mới: (40phút)
Giáo viên
Học sinh
Nội dung
- GV:Yêu cầu: HS thực - HS thực hiện theo 1. Định dạng văn bản
hiện theo đúng yêu cầu nhóm và đúng yêu cầu B1:Khởi động Word và mở
SGK
SGK
tệp Bien dep.doc đã lưu trong
- GV:
- HS thực hiện và lưu bài trước:
B1:Gõ và định dạng bài lại
+)Nháy nút lệnh Open
đoạn văn theo mẫu sau
+)Chọn ổ D
(chỉ thực hành với phần
+)Chọn tệp Bien dep
văn bản):
+)Nháy nút Open
B2:Lưu văn bản với tên
B2:Hãy áp dụng các định
bài Tre xanh
dạng em đã biết để trình bày
giống mẫu sau đây.
Biển đẹp SGK
B3:Lưu văn bản với tên cũ
- GV: Theo dõi và kiểm
tra các nhóm trong lúc
thực hành
4. Củng cố: (3 phút)
- GV:Khi nhập văn bản là nhập đến đâu định dạng đến đó hay là nhập xong mới
quay lại định dạng?
- HS: Khi nhập văn bản là nhập xong rồi mới quay lại định dạng?
- GV:Khi căn chỉnh kí tự thì cần chọn hết phần kí tự cần căn chỉnh. Còn khi căn
chỉnh đoạn văn thì chỉ cần đặt con trỏ soạn thảo vào trong đoạn văn là đủ rồi.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×