Tải bản đầy đủ

giao an bai 21

I. Quy Luật Địa Đới
I. Quy Luật Địa Đới
1. Khái niệm
1. Khái niệm
Là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành
Là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành
phần địa lý và cảnh quan địa lý theo vĩ độ.
phần địa lý và cảnh quan địa lý theo vĩ độ.

Em có nhận xét gì về sự thay đổI của tia sáng Mặt TrờI khi đến
Em có nhận xét gì về sự thay đổI của tia sáng Mặt TrờI khi đến
Trái Đất từ xích đạo về 2 cực, ảnh hưởng của nó?
Trái Đất từ xích đạo về 2 cực, ảnh hưởng của nó?

2. Nguyên nhân
2. Nguyên nhân
Do dạng hình cầu của Trái Đất

Do dạng hình cầu của Trái Đất
và bức xạ Mặt Trời -> Góc
và bức xạ Mặt Trời -> Góc
chiếu của tia sáng Mặt Trời tới
chiếu của tia sáng Mặt Trời tới
bề mặt đất nhỏ dần từ xích đạo
bề mặt đất nhỏ dần từ xích đạo
về hai cực -> lượng bức xạ Mặt
về hai cực -> lượng bức xạ Mặt
Trời cũng giảm theo.
Trời cũng giảm theo.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×