Tải bản đầy đủ

kế hoạch tự chọn 9

Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng
chuyền
Kế hoạch dạy tự chọn lớp 9
Môn tự chọn bóng chuyền
TT Tiết Nội dung học Ghi chú
1 53
- Ôn các bài tập bổ trợ
+ Ném bóng
+ Tung bống cá nhân
- Ôn tập kỹ thuật :
+ Chuyền bóng cao tay và thấp tay.
- Trò chơi: không để bóng rơi.
2 54
- Ôn bài tập bổ trợ:
+ Chạy nhảy chắn bóng
+ Chạy bớc nhảy
- Ôn tập kỹ thuật :
+ Chuyền bóng cao tay,
+ Chuyền bóng thấp tay.
+ Phát bóng thấp tay chính diện
+ Phát bóng thấp tay nghiêng mình.

3 55
- Ôn bài tập bổ trợ:
+ Chạy nhảy chắn bóng
+ Chạy bớc nhảy
- Ôn tập kỹ thuật :
+ Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay.
+ Phát bóng thấp tay chính diện , nghiêng mình.
- Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật
4 56
- Ôn bài tập bổ trợ:
+ Chạy nhảy chắn bóng
+ Chạy bớc nhảy
- Học kỹ thuật:
+ Phát bóng cao tay chính diện
- Ôn tập kỹ thuật :
+ Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay.
+ Phát bóng thấp tay chính diện, nghiêng mình.
- Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật
5 57
- Ôn bài tập bổ trợ:
+ Chạy nhảy chắn bóng
+ Chạy bớc nhảy
- Học kỹ thuật:
+ Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà
- Ôn tập kỹ thuật :
+ Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay.
+ Phát bóng cao tay và thấp tay chính diện
+ Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
Giáo viên: Nguyễn Thị Nhi 1
Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng
chuyền
- Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật
6 58
- Ôn bài tập bổ trợ:
+ Chạy nhảy chắn bóng
+ Chạy bớc nhảy :
- Ôn tập kỹ thuật :
+ Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay.
+ Phát bóng cao tay, thấp tay chính diện
+ Phát bóng thấp tay nghiêng mình.


+ Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà
- Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật
7
59
- Bớc đầu cũng cố các kỹ thuật
+ Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay.
+ Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
+ Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà
- Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật
8 60
- Bớc đầu cũng cố và hoàn thiện các kỹ thuật
+ Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay.
+ Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
+ Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà
- Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật
9 61
- Bớc đầu cũng cố và hoàn thiện các kỹ thuật
+ Phát bóng cao tay chính diện
+ Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
+ Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà
- Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật
10 62
- Cũng cố và hoàn thiện các kỹ thuật
+ Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ)
+ Phát bóng cao tay chính diện (nam)
- Kiêm tra thử (lấy điểm 15 phút 2 nội dung trên
11
63
Kiểm tra 1 tiết:
+ Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ)
+ Phát bóng cao tay chính diện (nam)
Phụ trách CM
Trờng xuân ngày 8 tháng 9 năm 2008
Ngời lập kế hoạch
Nguyễn Thị Nhi
Giáo viên: Nguyễn Thị Nhi 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×