Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KTHK.I

PHÒNG GD&ĐT CHƯƠNG MỸ-TP. HÀ NỘI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG YÊN

SỐ HỌC SINH XẾP LOẠI HẠNH KIỂM XẾP LOẠI HỌC LỰC MÔN TOÁN

Khối Tổng HS bình Thực hiện Chưa
lớp số thường đầy đủ thực hiện Giỏi Khá
được đầy đủ
đánh giá SL % SL % SL % SL %
1 245 2 0.82% 123 50.20% 0.00% 0.00%
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TS 245 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NGƯỜI LẬP

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×