Tải bản đầy đủ

Lập trình Hướng Đối tượng Với C++ (5)


1
Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông
Đại Học Cần Thơ
HÀM
HÀM
CHƯƠNG 4:
CHƯƠNG 4:
(FUNCTION)
(FUNCTION)
2

Hàm
Hàm

Mục tiêu

Mô tả cách khai báo, định nghĩa, và gọi hàm

Nội dung


Khai báo hàm, định nghĩa hàm

Tham số, đối số, phạm vi

Biến tự động, biến thanh ghi, biến nội tuyến

Đối số mặc định, đối số hàng lệnh
Chương 4
3

Hàm Là Gì?
Hàm Là Gì?

Một phương thức để đóng gói quá trình
tính toán  dễ dàng sử dụng

Định nghĩa hàm

Khai báo hàm

Tên hàm

Các tham số của hàm

Kiểu trả về của hàm

Một phương thức để đóng gói quá trình
tính toán  dễ dàng sử dụng

Định nghĩa hàm

Khai báo hàm

Tên hàm

Các tham số của hàm

Kiểu trả về của hàm

Định nghĩa hàmCác lệnh

Sử dụng hàm

Gọi hàm

Tên hàm

( )

Các đối số

Nhận kết quả trả
về của hàm
Chương 4
4

Ví Dụ Về Hàm
Ví Dụ Về Hàm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
int Power(int base, unsigned int exponent)
{
int result = 1;
for (int i = 0; i < exponent; ++i)
result *= base;
return result;
}
main (void)
{
cout << "2 ^ 8 = "<< Power(2,8)<< '\n';
}
Tên hàm
Các tham số
Khai báo hàm
Định nghĩa hàm
Định nghĩa hàm
Các đối số
Chương 4
5

Phạm Vi Toàn Cục – Cục Bộ
Phạm Vi Toàn Cục – Cục Bộ

Phạm vi toàn cục

Được định nghĩa ở
phạm vi chương
trình

Phạm vi cục bộ

Được định nghĩa ở
phạm vi khối hay
hàm

Toán tử phạm vi

::
int xyz = 1; // xyz là toàn cục
void Foo (int xyz) // xyz là cục bộ cho thân của Foo
{
if (xyz > 0) {
double xyz =2; // xyz là cục bộ cho khối này
cout <<xyz;
}
else {
cout<< ::xyz;
}
}
Chương 4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×