Tải bản đầy đủ

Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++

1
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG


C
C
++
++
Bộ môn Hệ Thống Máy Tính & Truyền Thông
Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông
Đại Học Cần Thơ
2
Giới Thiệu Tổng Quan
Giới Thiệu Tổng Quan

Tên môn học: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++

Số đơn vị học trình: 3

Kiến thức tiên quyết: Lập trình cơ bản


Nội dung chính:

Truyền đạt những khái niệm, nguyên lý cơ bản của
Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP).

Minh họa lập trình hướng đối tượng bằng
ngôn ngữ C++.
3
Giới Thiệu Tổng Quan
Giới Thiệu Tổng Quan

Giáo trình chính:
“Lập Trình Hướng Đối Tượng C++”
Thạc sĩ. Trương Văn Chí Công
Mục lục
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9
Giới thiệu
Nội dung
Bài tập
Giới thiệu
Nội dung
Bài tập
Giới thiệu
Nội dung
Bài tập
Giới thiệu
Nội dung
Bài tập
Giới thiệu
Nội dung
Bài tập
Giới thiệu
Nội dung
Bài tập
Giới thiệu
Nội dung
Bài tập
Giới thiệu
Nội dung


Bài tập
Giới thiệu
Nội dung
Bài tập
Phụ lục
4
Giới Thiệu Tổng Quan
Giới Thiệu Tổng Quan

Danh mục tài liệu tham khảo
1. Ali Bahrami, “Object-oriented Systems Development”,
McGraw-Hill Companies Inc., 1999.
2. Bruce Eckel, “Thinking in C++”, Prentice Hall Inc., 2000.
3. Budd, Timothy, “An Introduction to Object-Oriented
Programming”, Addison-Wesley, 1997.
4. Robert Lafore, “Object-oriented Programming in C++”, SAMS,
2001.
5. Phạm Văn Ất, “C++ và Lập Trình Hướng Đối Tượng”, Khoa
Học Kỹ Thuật, 2000.
6. Scott Robert Ladd, “C++ Kỹ Thuật và Ứng Dụng”, Khoa Học
Kỹ Thuật, 1992.
7. Sharam Hekmat, “C++ Programming”, Pragmatix Software Pt,
2004.
5
Phương Pháp Học Tập
Phương Pháp Học Tập

Tìm hiểu theo chủ điểm

Trình bày nội dung cơ bản

Tham khảo giáo trình, tài liệu tham khảo

Tăng cường khả năng tự học

Thực hành trên máy

Thảo luận nhóm

Email, Internet
6
Nội dung
Nội dung

Mở đầu

Biểu thức

Lệnh

Hàm

Mảng - Con trỏ - Tham chiếu

Lập trình hướng đối tượng

Lớp

Tái định nghĩa

Thừa kế

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×