Tải bản đầy đủ

Đề thi chương 1 toán 9

§Ò kiÓm tra 1 tiÕt m«n ®¹i sè ch¬ng IV
hä vµ tªn :....................................................... líp 9C §iÓm
PhÇn tr¾c nghiÖm (6 ®)
C©u 1. Cho hàm số y =
2
x

. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hàm số luôn luôn đồng biến
B. Hàm số luôn luôn nghịch biến
C. Hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0
D. Hàm số đồng biến khi x < 0, nghịch biến khi x > 0
C©u 2. Phương trình x
2
- 2(2m - 1)x + 2m = 0 có dạng ax
2
+ bx + c = 0 (a ≠ 0) .
Hệ số b của phương trình là:
A. 2(m -1) B. 1 - 2m
C. 2 - 4m D. 2m - 1
Câu 3. Tổng hai nghiệm của phương trình 2x

2
- (k -1)x - 3 + k = 0 (ẩn x) là:
A.
2
1


k
B.
2
3

k
C.
2
1

k
D.
2
3


k
Câu 4. Tích hai nghiệm của phương trình –x
2
+ 7x + 8 = 0 là:
A. 8 B. -8 C. 7 D. -7
Câu 5. Cho hàm số y =
2
7x

. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Giá trị lớn nhất của hàm số là 0
B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0
C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là -7
D. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất
Câu 6. Biệt thức ∆’ của phương trình x
2
- 8x - 1 = 0 là:


A. 5 B. 13
C. 20 D. 25
Câu 7. Điểm P(-1; -2) thuộc đồ thị hàm số y = -m x
2
m bằng:
A. -4 B. -2
C. 2 D. 4
Câu 8. Phương trình x
2
+ 7x + 10 = 0 có hai nghiệm là:
A. 5 và -2 B. 3 và 4
C. -3 và -4 D. -5 và -2
Phần tự luận(4đ)
Bài 1 : Cho hàm số y =
4
1
x
2
có đồ thị (P) và đờng thẳng (D) : y = 3x - 1
Vẽ hai đồ thị (P) và (D) trên cùng hệ trục toạ độ
Bài 2 : Cho phng trỡnh bc 2 i vi n x
m
2
x
2
+ 2 (m + 1)x + 1= 0 (1)
a) Gii phng trỡnh vi m =2
b) Tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh (1) cú hai nghim phõn bit.
c) phơng trình (1) có hai nghiệm x
1
, x
2
tính biểu thức sau theo m:
2
2
2
1
11
xx
+
........................................................................................................................................................ ..
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Đề kiểm tra 1 tiết môn đại số chơng IV
họ và tên :....................................................... lớp 9c Điểm
Phần trắc nghiệm (6 đ)
Câu 1. Cho hm s y =
2
6x
. Kt lun no sau õy l ỳng?
A. Hm s luụn luụn ng bin
B. Hm s luụn luụn nghch bin
C. Hm s ng bin khi x > 0, nghch bin khi x < 0
D. Hm s ng bin khi x < 0, nghch bin khi x > 0
Câu 2. Phng trỡnh x
2
- 2(2m + 1)x + 2m = 0 cú dng ax
2
+ bx + c = 0 (a 0) .
H s b ca phng trỡnh l:
A. 2(2m + 1) B.-(4m +2)
C. 2 - 4m D. 2m - 1
Cõu 3. Tích hai nghim ca phng trỡnh 2x
2
- (k -1)x - 3 + k = 0 (n x) l:
A.
2
1


k
B.
2
3

k
C.
2
1

k
D.
2
3


k
Cõu 4. Tổng hai nghim ca phng trỡnh x
2
+ 7x + 8 = 0 l:
A. 8 B. -8 C. 7 D. -7
Cõu 5. Cho hm s y = -
2
3
2
x
. Kt lun no sau õy l ỳng?
A. Giỏ tr ln nht ca hm s l 0
B. Giỏ tr nh nht ca hm s l 0
C. Giỏ tr nh nht ca hm s l
3
2
D. Hm s khụng cú giỏ tr nh nht
Cõu 6. Bit thc ca phng trỡnh x
2
- 6x + 1 = 0 l:
A. 5 B. 13
C. 20 D. 25
Cõu 7. im P(-1; -2) thuc th hm s y = m x
2
m bng:
A. 4 B. -2
C. 2 D. -4
Cõu 8. Phng trỡnh x
2
+ 5x - 6 = 0 cú hai nghim l:
A. -1 v 6 B. 2 v 3
C. 1 v 6 D. -1 v -6
Phần tự luận(4đ)
Bài 1 : Cho hàm số y =
4
1

x
2
có đồ thị (P) và đờng thẳng (D) : y =- 3x + 2
Vẽ hai đồ thị (P) và (D) trên cùng hệ trục toạ độ
Bài 2: Cho phng trỡnh bc 2 i vi n x
m
2
x
2
- 2 (m + 1)x +1 = 0 (1)
a) Gii phng trỡnh vi m =2
b) Tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh (1) cú hai nghim phõn bit .
c) phơng trình (1) có hai nghiệm x
1
, x
2
tính :
2
2
2
1
11
xx
+
........................................................................................................................................................ ..
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×